Nämnd:Omvårdnadsnämnden
Titel:2018-12-19 Protokoll  Nämnd

  Sammanträdesdatum

  Plats och tid
  Omvårdnadsnämnden

  2018-12-19

  Rådhuset, kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 13:15 – 15:15
  Utses att justera
  Jan-Evert Hagström
  Justeringens
  plats och tid
  Omvårdnadsförvaltningen, 2018-12-20, kl. 11:00
  Paragrafer
  145 - 165
  Underskrifter
  _________________________
  Katarina Hedberg (S), ordförande
  ___________________
  Anita Anderzon, sekreterare
  _______________________
  Jan-Evert Hagström (S), justerare
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ANSLAG/BEVIS

  Paragrafnummer
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

  145 - 165
  Nämnd

  Omvårdnadsnämnden
  Sammanträdesdatum
  2018-12-19
  Tid för anslag
  2018-12-20 – 2019-01-11
  Förvaringsplats
  för protokollet
  Förvaltningshuset, Söderhamn
  Underskrift
  Anita Anderzon
  Beslutande

   Ordinarie ledamöter
   Närvaro
   §
   §
   §
   Tjg
   Ej tjg
   JA
   NEJ
   JA
   NEJ
   JA
   NEJ
   Katarina Hedberg (S)
   ordförande
   X
   Jan-Evert Hagström (S)
   vice ordförande
   X
   Sirkka-Liisa Törmänen (S)
   X
   Ove Söderberg (S)
   X
   Lena Dufva (C)
   X
   Yvonne Hamilton (SPI)
   -
   -
   Ingrid Bengtsson (M)
   X
   Maria Hansson (KD)
   X
   Birgitta Hübinette (SD)
   X
   Clas Kindström (SD)
   X
   John Källström (V)
   X
   Ersättare
   Närvaro
   §
   §
   §
   Tjg
   Ej tjg
   JA
   NEJ
   JA
   NEJ
   JA
   NEJ
   Anneli Hirsimäki (S)
   ersätter Yvonne Hamilton
   X
   Monica Bodén (S)
   X
   Yvonne Steen (S)
   X
   Bengt Samuelsson (MP)
   X
   Marianne Persson (C)
   -
   -
   Roland Laurin (SPI)
   -
   -
   Britt Unger (M)
   X
   Hans Blom (L)
   X
   Magnus Nordlund (SD)
   -
   -
   Sven Lindberg (SD)
   X
   Roger Karlsson (V)
   X

  Övriga närvarande
  Tf förvaltningschef Jessica Hellberg
  Verksamhetschef Monica Roos
  Verksamhetschef Ann-Catrine Norling
  Verksamhetschef Birgitta Löjdström
  Verksamhetschef Khadra Abusagr
  Utredare Ann-Christine Bertilsson
  Verksamhetsekonom Helena Persson §§ 145-151
  Nämndsekreterare Anita Anderzon


  § 145

  Godkännande av ärendelistan

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar godkänna ärendelistan.

  Ärendet

  Inga ändringar av ärendelistan anmäls.

  -----

  § 146
  Dnr ON/2018/002 730


  Förvaltningen informerar

  Bemanningsnivåer
  Verksamhetschef Khadra Abusagr informerar om nuläget i förändringen av bemanningsnivåer i vård- och omsorgsboenden, inkl. de gruppbostäder som är belägna på Linden och Björkbacka, enligt nämndens beslut i oktober.

  Dialoger genomförs med chefer och medarbetare som berörs. Ett första steg i omfördelningen beräknas vara klar 1 februari 2019.


  Särskild avgift enligt LSS
  Verksamhetschef Ann-Catrine Norling informerar om att förvaltningsrätten har ålagt kommunen en särskild avgift för två beslut som inte verkställts inom skälig tid enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
  Undersökning pågår på förvaltningen om eventuell överklagan ska skickas till kammarrätten.  -----

  § 147
  Dnr ON/2018/018 042


  Månadsrapport och ekonomigenomgång

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av månadsrapporten till och med november 2018.

  Ärendet
  Verksamhetsekonom Helena Persson redovisar nämndens månadsrapport.

  Omvårdnadsnämnden visar per november ett underskott på -18,3 Mkr.
  Helårsprognosen visar ett underskott på -19 Mkr.


  Det pågår ett flertal åtgärder för att nå en budget i balans. Förvaltningen ser denna månad ytterligare ekonomiska effekter av åtgärder som genomförts utifrån handlingsplan. Införandet av delade turer inom hemtjänsten är en viktig åtgärd som till stor del bidragit till minskat underskott och att helårsprognosen nu visar ett underskott på -19 Mkr.

  Beslutsunderlag
  Månadsrapport 2018-11-30


  -----

  § 148
  Dnr ON/2017/153 730


  Uppföljning av internkontrollområden 2018

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar godkänna uppföljningsrapporten av internkontroll enligt kontrollplan 2018.

  Ärendet
  Uppföljning av internkontrollplan 2018 redovisas.


  Beslutsunderlag
  Uppföljningsrapport 2018-11-23


  -----

  § 149
  Dnr ON/2018/015 041


  Information om omvårdnadsnämndens mål- och resursplan 2019

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden överlämnar mål- och resursplanen för 2019 till den tillträdande nämnden att ta beslut.

  Ärendet
  Från och med 1 januari 2019 träder den nyvalda nämnden in för mandatperioden 2019-2022. Mål- och resursplanen för 2019 överlämnas därför till den tillträdande nämnden att ta beslut.

  Beslutet skickas till
  Kommunstyrelsen för kännedom


  ------

  § 150
  Dnr ON/2018/152 730


  Ersättningsnivåer till privata utförare av service- och omvårdnadsinsatser i ordinärt boende 2019

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar att:

  1. behålla oförändrade ersättningsnivåer 2019 för service- och omvårdnadsinsatser som utförs av godkända leverantörer enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

  2. ge omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av ersättningsmodellen inom hemtjänst.

  Ärendet
  Omvårdnadsnämnden tillämpar kundval avseende service- och omvårdnadsinsatser i ordinärt boende.
  Av nämndens förfrågningsunderlag framgår att uppdragsgivaren årligen ska fastställa ersättningen och meddela utföraren. Avtalade ersättningar är fasta fram till kommande årsskifte.


  Omvårdnadsförvaltningen föreslår nämnden att behålla nuvarande ersättningsnivåer för service- och omvårdnadsinsatser 2019 enligt följande:

  Nyttjandegrad 75 %
  Administrationskostnad 4,5 %

  TOTALSUMMA ZON 1 416 kronor
  Serviceinsatser 371 ”
  TOTALSUMMA ZON 2 448 ”
  Serviceinsatser 399 ”
  TOTALSUMMA ZON 3 475 ”
  Serviceinsatser 424 ”

  Beslutsunderlag
  Omvårdnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-12-06
  Omvårdnadsnämndens beslut 2018-01-31 § 7

  Beslutet skickas till
  Leverantörer av service- och omvårdnadsinsatser i ordinärt boende
  Verksamhetschef för hemtjänst, LOV-samordnare och verksamhetsekonomer  -----


  § 151
  Dnr ON/2016/153 730


  Komplettering av förfrågningsunderlaget för kundval inom hemtjänst – Nya regler från 2019 gällande tillstånd från IVO för privata utförare att bedriva kundval

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till komplettering av förfrågningsunderlaget under avsnitt 3 Krav på sökande, utifrån de lagkrav som gäller från 2019-01-01, enligt följande formulering:

  En förutsättning för godkännande är att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utfärdat tillstånd för utföraren att bedriva hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL). Utföraren kan skicka in ansökan om godkännande till Söderhamns kommun innan tillståndet är klart men beslut om godkännande kan inte fattas förrän ansökan kompletterats med kopia på beviljat tillstånd från IVO.


  Ärendet
  Riksdagen har beslutat att införa nya regler som gäller vilka verksamheter som behöver tillstånd samt vilka krav som ska gälla för att få behålla sitt tillstånd. I juni 2018 antog riksdagen propositionen ”Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden” (prop. 2017/18:158). Från den 1 januari 2019 gäller nya regler för vilka verksamheter som behöver tillstånd från IVO för att få bedriva verksamhet.

  De nya reglerna innebär att privata utförare av hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL) from 1 januari 2019 kommer att behöva ett tillstånd från IVO för att få bedriva hemtjänst.

  Kommunen behöver kontrollera att de utförare vi vill anlita har tillstånd att bedriva hemtjänst.

  Ett bolag som idag redan bedriver en sådan verksamhet får fortsätta att göra det under tiden som IVO handlägger bolagets ansökan. En förutsättning för det är dock att bolagets ansökan har kommit in till IVO senast den 1 mars 2019. Om ett företag inte ansöker under denna period blir verksamheten per automatik olovlig. En helt ny verksamhet kan heller inte startas innan den fått tillstånd från IVO.

  Riksdagen har också beslutat att alla nya ansökningar ska medföra en avgift, och regeringen har beslutat att beloppet kommer att vara 30 000 kronor för en ny ansökan och 21 000 kronor för att ändra i ett tillstånd.


  Beslutsunderlag
  Omvårdnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-11-22

  -----

  § 152
  Dnr ON/2017/093 735


  Kompletterande yttrande över motion om särskilt boende för palliativa vården

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden godkänner förvaltningens kompletterande yttrande och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige ge kultur- och samhällsservicenämnden i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag.

  Ärendet
  Anders Ramstrand (KD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige med yrkande att fullmäktige ska besluta ”att Söderhamns kommun ska inrätta ett särskilt boende, ett palliativt boende, där människan vid livets slut och dess anhöriga, kan få de förutsättningar som deras livssituation kräver samt möta personal med palliativ utbildning”.

  Omvårdnadsnämnden delar motionärens beskrivning av de behov som uppstår vid livets slutskede, men vidhåller förslaget till kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att säga nej till motionen. Nämnden anser inte att det finns behov av att inrätta ett särskilt boende för palliativ vård. Behov av palliativ vård ska tillgodoses där personen finns och vill vara (i sin bostad, vård- och omsorgsboende/särskilt boende eller på sjukhus). Idag finns, om patienten så vill, möjlighet att få palliativ vård inom nämndens korttidsvård där personalen har stor erfarenhet av vård i livets slutskede. Den palliativa vården ges av kommunen och regionen i samarbete. Regionens palliativa team ser inget behov av att kommunen inrättar ett särskilt boende för palliativ vård så länge det finns fortsatt möjlighet att vid behov använda korttidsplatser för palliativ vård.

  I september 2018 återremitterades ärendet på nytt till nämnden för att ”ta fram ett kostnadsförslag för att genomföra en investeringskalkyl i enlighet med tidigare återremiss”.

  Omvårdnadsförvaltningens kompletterande yttrande redovisas.

  Beslutsunderlag
  Motion om särskilt boende för palliativa vården
  Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-24 § 176
  Kommunstyrelseförvaltningens begäran om yttrande
  Omvårdnadsförvaltningens kompletterande yttrande 2018-11-22

  Beslutet skickas till
  Kommunstyrelsen

  -----

  § 153
  Dnr ON/2018/147 735


  Yttrande över motion om arbetskläder efter säsong för omvårdnadspersonal

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar godkänna förvaltningens yttrande och föreslår kommunstyrelsen att anse motionen om arbetskläder vara besvarad.

  Ärendet
  Marianne Persson (C) har i augusti 2018 lämnat en motion från Centerpartiet till kommunfullmäktige med yrkande att arbetskläder för omvårdnadspersonal ska anpassas för olika årstider.

  Arbetet inför ny upphandling av arbetskläder 2019 pågår i samarbete mellan kommuner i länet och med stöd av Inköp Gävleborg. I arbetet med underlaget för upphandling ingår kriterier kring material och dess funktion olika årstider. Material från leverantör testas av omvårdnadspersonal. I utbudet av arbetskläder planeras ingå bl a klänning, tights samt byxor som går att vika upp.


  Omvårdnadsförvaltningens yttrande redovisas.

  Beslutsunderlag
  Motion om arbetskläder efter säsong för omvårdnadspersonal
  Kommunstyrelsens beslut § 257

  Kommunstyrelsens begäran om yttrande
  Omvårdnadsförvaltningens yttrande 2018-11-23


  Beslutet skickas till
  Kommunstyrelsen


  -----

  § 154
  Dnr ON/2018/146 735


  Yttrande över motion om fler hjärtstartare i kommunen

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att säga nej till motionen om att införskaffa hjärtstartare och placera på kommunens vård- och omsorgsboenden.


  Reservationer
  Lena Dufva (C) och Maria Hansson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Dufvas förslag
  att säga ja till motionen.

  Ärendet
  Marianne Persson (C) och Lena Dufva (C) har i augusti 2018 lämnat en motion om att införskaffa hjärtstartare för placering på kommunens vård- och omsorgsboenden där utbildad personal finns dygnet runt för att denna service ska finnas även för allmänheten. Motionen har remitterats till omvårdnadsnämnden för beredning.

  I Söderhamns kommun finns för närvarande 37 hjärtstartare registrerade i Svenska HLR-rådets hjärtstartarregister. Inga hjärtstartare finns i nuläget på vård- och omsorgsboenden.

  Omvårdnadsförvaltningen ställer sig positiv till att självinstruerande hjärtstartare införskaffas till vård- och omsorgsboenden att användas för personal och besökare och att hämtas för användning inom närområdet. Däremot kan inte tillgång till personal med utbildning i att använda hjärtstartare garanteras.


  Omvårdnadsförvaltningens yttrande redovisas.


  Beslutsunderlag
  Motion om fler hjärtstartare i kommunen
  Kommunstyrelsens beslut § 256
  Kommunstyrelsens begäran om yttrande
  Omvårdnadsförvaltningens yttrande 2018-12-06

  Förslag till beslut på sammanträdet
  Lena Dufva (C) föreslår nämnden besluta enligt förvaltningens beslutsalternativ 1 att föreslå kommunstyrelsen att säga ja till motionen om att införskaffa hjärtstartare och placera på kommunens vård- och omsorgsboenden. Hjärtstartaren ska finnas för personal och besökare i boendet och för att hämtas för användning i närområdet. Däremot kan inte tillgång till personal med utbildning i att använda hjärtstartare garanteras på boendena.

  Maria Hansson (KD) stödjer Dufvas förslag.

  Ove Söderberg (S) föreslår nämnden besluta enligt förvaltningens beslutsalternativ 2 att föreslå kommunstyrelsen att säga nej till motionen om att införskaffa hjärtstartare och placera på kommunens vård- och omsorgsboenden.

  Clas Kindström stödjer Söderbergs förslag.

  Beslutsgång
  Ordförande lägger fram ärendet för beslut och ställer förslagen mot varandra och finner att omvårdnadsnämnden beslutar enligt Söderbergs förslag.

  Beslutet skickas till
  Kommunstyrelsen


  -----

  § 155
  Dnr ON/2015/024 002


  Delegation att justera maxtaxan utifrån årligen nationellt fastställt maxtaxebelopp


  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar att delegera till förvaltningens avgiftshandläggare att justera maxtaxan utifrån årligen nationellt fastställt maxtaxebelopp.

  Ärendet
  Kommunfullmäktige har beslutat att anpassa maxtaxan för omvårdnadsavgifter till det nationella maxtaxebeloppet, samt ge omvårdnadsnämnden delegation att fortsättningsvis justera maxtaxan utifrån årligen fastställt nationellt maxtaxebelopp.

  Omvårdnadsförvaltningen föreslår nämnden att delegera till förvaltningens avgiftshandläggare att justera maxtaxan utifrån det årligen nationellt fastställda maxtaxebeloppet.

  Beslutsunderlag
  Omvårdnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-11-22


  Beslutet skickas till
  Avgiftshandläggarna

  -----

  § 156
  Dnr ON/2018/004 736


  Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL – kvartal 3 år 2018

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av rapporten avseende ej verkställda SoL-beslut för kvartal 3, till och med den 30 september 2018.

  Ärendet
  Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldighet att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.

  Rapportering ska ske en gång per kvartal till inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt till kommunfullmäktige, omvårdnadsnämnden och kommunens revisorer.

  Socialt ansvarig samordnare (SAS) har lämnat en skriftlig redovisning avseende ej verkställda beslut per den 30 september 2018. Sammanlagt för perioden fanns 45 beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

  41 beslut gäller vård- och omsorgsboende (18 av dessa beslut är verkställda under rapporteringsperioden), fyra beslut avser kontaktperson (två beslut är verkställda).

  Bedömning är att kommunen troligtvis inte kommer att bli ålagda en särskild avgift när det gäller besluten om vård- och omsorgsboende, förutom i ett beslut. Däremot görs bedömningen att kommunen riskerar en sanktionsavgift i de beslut som avser kontaktperson.

  Beslutsunderlag
  Omvårdnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-10-12

  Beslutet skickas till
  Kommunfullmäktige
  Kommunrevisionen

  -----

  § 157
  Dnr ON/2018/005 736


  Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS - kvartal 3 år 2018

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av rapporten avseende ej verkställda LSS-beslut för kvartal 3, till och med den 30 september 2018.

  Ärendet
  Kommunerna har enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldighet att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.

  Rapportering ska ske en gång per kvartal till inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt till kommunfullmäktige, omvårdnadsnämnden och kommunens revisorer.

  Socialt ansvarig samordnare (SAS) har lämnat en skriftlig redovisning avseende ej verkställda beslut per den 30 september 2018. Sammanlagt för perioden fanns 13 beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

  Sex beslut avser kontaktperson (ett beslut är verkställt under rapporteringsperioden) och sju beslut avser bostad med särskild service.

  Bedömningen är att kommunen kan riskera en särskild avgift i de beslut där nämnden inte kunnat erbjuda kontaktperson samt i besluten om bostad med särskild service.

  Beslutsunderlag
  Omvårdnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-10-12

  Beslutet skickas till
  Kommunfullmäktige
  Kommunrevisionen


  -----

  § 158
  Dnr ON/2018/143 736


  Yttrande till IVO med anledning av ej verkställt beslut gällande bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad enligt LSS

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av förvaltningens yttrande över inspektionen för vård och omsorgs (IVO) övervägande att ansöka om utdömande av särskild avgift med anledning av ej verkställt beslut om bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad enligt LSS.

  Ärendet
  IVO överväger att ansöka hos förvaltningsrätten om särskild avgift enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) avseende ej verkställt beslut om bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad.

  Omvårdnadsförvaltningens yttrande redovisas.

  Beslutsunderlag
  IVO:s begäran om yttrande
  Omvårdnadsförvaltningens yttrande 2018-11-08


  -----

  § 159
  Dnr ON/2018/144 736


  Yttrande till IVO med anledning av ej verkställt beslut gällande permanent bostad enligt SoL

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av förvaltningens yttrande
  över inspektionen för vård och omsorgs (IVO) övervägande att ansöka om utdömande
  av särskild avgift med anledning av ej verkställt beslut om permanent bostad med
  särskild service enligt SoL.


  Ärendet
  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) överväger att ansöka hos förvaltningsrätten om särskild avgift enligt SoL (socialtjänstlagen) avseende ej verkställt beslut om permanent bostad med särskild service.

  Omvårdnadsförvaltningens yttrande redovisas.

  Beslutsunderlag
  IVO:s begäran om yttrande
  Omvårdnadsförvaltningens yttrande 2018-11-08


  -----

  § 160
  Dnr ON/2018/009 730

  Dnr ON/2017/134 026

  Tillsynsmeddelanden och redovisning av pågående och avslutade verksamhetsinspektioner

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen.

  Ärendet
  Följande redovisningar redovisas:

  Arbetsmiljöverket
  Arbetsmiljöverket avskriver ärendet gällande jourrum vid gruppbostaden Skytten 2.
  Dnr ON/2017/134

  Beslutsunderlag
  Arbetsmiljöverkets beslut 2018-11-23


  -----

  § 161
  Dnr ON/2018/003 730


  Rapporter från nämndens ledamöter

  Beslut
  -

  Ärendet
  Följande rapport lämnas vid dagens sammanträde:


  • Sirkka-Liisa Törmänen har besökt hemtjänst Ljusne och
  vård- och omsorgsboende Kastanjen

  -----

  § 162

  För kännedom

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar godkänna redovisningarna.

  Ärendet
  Följande handlingar redovisas för kännedom:

  * Nya regler 2019 – att tänka på för kommuner

  * Ordförandebeslut om att godkänna månadsrapporten tom oktober 2018. Dnr ON/2018-018

  * Överenskommelse mellan ON och ASN:s Bemanningsenhet gällande samverkan kring
  placering av övertalig omvårdnadspersonal. Dnr ON/2018-132


  * Överenskommelse med Hyresgästföreningen. Dnr ON/2018-154

  * Redovisning av PRIO-medel 2018 samt handlingsplan för 2019. Dnr ON/2017-162

  * KS beslut om firandet av Söderhamn 400 år, 2020

  * Tillgänglighetsrådets protokoll 180830

  * Pensionärsrådets protokoll 181001

  * Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting finns att läsa på www.skl.se


  -----

  § 163

  Redovisning av delegationsbeslut

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

  Ärendet
  Följande delegationsprotokoll redovisas:

  Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)
  Maria Arvidsson – biståndshandläggare
  Datum för beslut: 181001-181130

  Jessica Axling – LSS-handläggare
  Datum för beslut: 181001-181130

  Susanne Brändt – avgiftshandläggare
  Datum för beslut: 181001-181130

  Jenny Dragon – LSS-handläggare
  Datum för beslut: 181001-181130

  Jessica Gustafson – biståndshandläggare
  Datum för beslut: 181001-181130

  Lena Hedberg – biståndshandläggare
  Datum för beslut: 181001-181130

  Josefin Karlström - biståndshandläggare
  Datum för beslut: 181109

  Jennie Lindberg – biståndshandläggare
  Datum för beslut: 181101-181130

  Johanna Myrin Hillströms – biståndshandläggare
  Datum för beslut: 181001-181130

  Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)
  Lise-Lotte Möller – biståndshandläggare
  Datum för beslut: 181001-181130

  Eva-Karin Nordgren – biståndshandläggare
  Datum för beslut: 181001-181130

  Monika Nordström – biståndshandläggare
  Datum för beslut: 181001-181130

  Lena Nätt – biståndshandläggare
  Datum för beslut: 181031

  Karin Paepke – biståndshandläggare
  Datum för beslut: 181001-181130

  Monica Roos - verksamhetschef
  Datum för beslut: 181212

  Anna-Lena Rudebark – avgiftshandläggare
  Datum för beslut: 181001-181130

  Christina Sandström – biståndshandläggare
  Datum för beslut: 181001-181130

  Gunilla Sundman - LSS-handläggare
  Datum för beslut: 181101-181130

  Ulrika Svedlund – biståndshandläggare
  Datum för beslut: 181001-181130

  Maria Svensk – biståndshandläggare
  Datum för beslut: 181001-181130

  Ingela Wallin – vik LSS-handläggare
  Datum för beslut: 181023

  Beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  Jessica Axling – LSS-handläggare
  Datum för beslut: 181001-181130

  Annabritta Bäremo – LSS-handläggare
  Datum för beslut: 181019

  Jenny Dragon – LSS-handläggare
  Datum för beslut: 181001-181130

  Jennie Lindberg – vik LSS-handläggare
  Datum för beslut: 181001-181130

  Gunilla Sundman - LSS-handläggare
  Datum för beslut: 181030

  Ingela Wallin – vik LSS-handläggare
  Datum för beslut: 181001- 181031


  -----

  § 164

  Protokoll

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av protokollen.

  Ärendet
  Följande protokoll redovisas:

  Omvårdnadsnämnden 2018-10-31 (181128 inställt)
  Dnr ON/2018/001

  FÖSAM – 2018-11-20 och 2018-12-11
  Facklig förvaltningssamverkan (förvaltningschefens beslutsnivå)
  Dnr ON/2018/021

  LOSAM – 2018-10-29, 2018-10-30 och 2018-11-27
  Facklig lokal samverkansgrupp (verksamhetschefens beslutsnivå)
  Dnr ON/2018/022-025


  -----

  § 165

  Ordförande framför ett stort tack till omvårdnadsnämndens politiker och förvaltningens ledningsgrupp för gott samarbete under denna mandatperiod.