Nämnd:Bygg- och miljönämnden
Titel:2019-01-29 ProtokollSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSida

1(11)

SÖDERHAMNS KOMMUN
NämndBygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum Tisdagen den 29 januari 2019
Plats och tidKungsgatan 6, Grupprum Ek, kl 09:00
Utses att justeraPer-Yngve Velander (M)
Justeringens
plats och tid
Bygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 6,
2019-02-04 kl. 08:00
Paragrafer 1-6
Underskrifter

___________________________________________________________
Magnus Ludvigsson (L), ordförandeLena Lemrin, sekreterare
______________________________
Per-Yngve Velander (M), justerare
________________
ANSLAGSBEVISProtokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Tid för anslag2019-02-04 – 2019-02-25
Förvaringsplats
för protokollet
Bygg- och miljönämndens arkiv
Underskrift______________________________
Lena Lemrin, sekreterare
  Upprop och närvarolista

  PartiNamn
  TJG
  Inte
  TJG
  §§
  LedamöterJaNejJa Nej
  LMagnus LudvigssonX
  CPeter Myrasch RegnellX
  MPer-Yngve VelanderX
  SLillemor SvenssonX
  SCatherine MaxdotterX
  SChrister WannbergX
  SDKenneth JohanssonX
  Ersättare
  CHelena Torstensson
  CAlvar Magnusson
  Ers. Peter Myrasch Regnell (C)
  X
  MJan-Olof HögqvistX
  SChristina AnderssonX
  SEric JohanssonX
  VAzad Faruk AslanX
  SDJan-Erik TynongX
  Övriga närvarande
  Herman Claesson, förvaltningschef
  Anna Tengqvist, verksamhetschef plan- och bygg
  Lena Lemrin, sekreterare
  Stefan Granlund, verksamhetsekonom
  Jonas Ryberg, planingenjör § 3

  Innehållsförteckning

  § 1 Årsredovisning 2019 (bokslut)
  § 2 Tillbyggnad flerbostadshus
  § 3 DPL Gladan - granskning
  § 4 Attestförteckning, Bygg- och miljönämnden 2019
  § 5 Redovisning av delegationsärenden till nämnden 2019
  § 6 Redovisning av inkomna meddelanden till nämnden 2019


  § 1 Dnr 2018–00004

  Årsredovisning 2018 (bokslut) för Bygg- och miljönämnden

  Beslut

  Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna bokslut för år 2018.

  ________________________________________________________________________

  Ärendet

  Bygg- och miljönämnden ska till kommunstyrelsen, årligen överlämna helårsbokslut som uppföljning av nämndens mål- och resursplan 2018.

  Tidigare beslut

  Delårsbokslut 2018-09-26 § 77 dnr 2018–00006

  Bygg- och miljönämndens motivering till beslut

  Bygg- och miljönämnden har upprättat bokslut enligt bilaga.

  Beslutet skickas till

  Kommunstyrelsen, ekonomiavdelningen

  § 2 Dnr 2018–00626

  Tillbyggnad flerbostadshus med balkonger, Ändring av beslut 2018-12-19 § 103 i den del som avser godkännande av anmäld kontrollansvarig

  Beslut

  Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B-2018-454 att ärendet utgår från dagordningen då handläggare kan ta beslut att utse ny kontrollansvarig enligt bygg- och miljönämndens delegationsordning.

  ________________________________________________________________________

  § 3 Dnr 2018–00627

  DPL Gladan 7 - granskning

  Beslut

  Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B-2018-121 att lämna ut detaljplanen för Gladan 7 på granskning.

  ________________________________________________________________________

  Ärendet

  Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag på ny detaljplan för fastigheten
  Gladan 7. I enlighet med PBL 5 kap § 18 ska detaljplan ställas ut på granskning.

  Granskningstiden föreslås på mellan 2019-01-30 – 2019-02-13.

  Huvuddragen i detaljplanen är att ändra användningen inom fastigheten från K1, hotell till B, bostäder och C, centrum. En ny byggrätt tillskapas även parallellt med Brädgårdsgatan Förändringar gentemot samrådsförslaget redovisas i Samrådsredogörelsen.

  Tidigare beslut

  Bygg- och miljönämnden 2018-03-28 § 35, beslut att upprätta detaljplanen

  Bygg- och miljönämnden 2018-10-31 § 89, beslut om samråd

  Beslutet skickas till

  HE Bygg AB

  Box 9

  826 91 Söderhamn

  § 4 Dnr 2019–00008

  Attestförteckning, Bygg- och miljönämnden 2019

  Beslut

  Bygg och miljönämnden beslutar godkänna upprättat förslag till beslutsattestanter samt behörig tjänsteman att utföra rättelser och interimsbokningar via bokföringsorder och godkänna behörig tjänsteman att upprätta och attestera kundfaktura enligt underlag från delegat, reglerad i bygg- och miljönämndens delegationsordning, för
  bygg- och miljönämnden från och med 2019-01-01 enligt nedanstående.

  ________________________________________________________________________

  Ärendet

  Förslag till beslutsattestanter:
  ANSVARVERKSAMHET ORDINARIE ERSÄTTARE
  17000008300OrdförandeVice ordförande
  17100008310FörvaltningschefStällföreträdande
  1710 förvaltningschef
  8122
  8124
  8127
  17110000730VerksamhetschefFörvaltningschef
  0760Plan- och bygg
  8210
  8250
  2871

  Ordförande, med vice ordförande som ersättare, beslutsattesterar för förvaltningschef.

  Förslag till behörig tjänsteman att utföra rättelser och interimsbokningar via bokföringsorder.

  ANSVAR

  1700000 - 1719999 Verksamhetsekonom

  Förslag till behörig tjänsteman att var för sig upprätta och attestera kundfaktura och internfakturor enligt underlag från delegat, reglerad i bygg- och miljönämndens delegationsordning.

  ANSVAR

  1700000 - 1719999 Administratör

  Bilaga

  Namnteckningar beslutsattestanter

  Beslutet skickas till

  Kommunstyrelsen, Ekonomiavdelningen

  § 5 Dnr 2019–00002

  Redovisning av delegationsärenden till nämnden 2019

  Beslut

  Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna och lägga förteckningen över delegationsbeslut från 21 november till och med 31 december 2018 till handlingarna.

  ________________________________________________________________________

  Ärendet

  Delegationsbeslut anmäls i form av;

  lov och anmälan och dispens från strandskyddet samt tillsyn utifrån
  Plan- och bygglagen,

  bidragsbeslut utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag,

  tillstånd och beslut utifrån tillsyn utifrån miljöbalken och strålskyddslagen,

  registrering och beslut utifrån livsmedelslagen samt

  yttranden till Kommunförbundet Södra Hälsingland, polisen, länsstyrelsen, kommunstyrelsen med mera.

  § 6 Dnr 2019–00003

  Redovisning av inkomna meddelanden till nämnden 2019

  Beslut

  Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna och lägga förteckningen över inkomna meddelanden från föregående månad till handlingarna.

  ________________________________________________________________________

  Ärendet

  Följande meddelanden inkom december 2018

  Nr 1 2018-12-04, Inkom från Länsstyrelsen i Gävleborgs län

  Beslut Länsstyrelsen avslår överklagande av Bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommuns beslut att ta ut en avgift för en bygglovsbefriad tillbyggnad av befintligt bostadshus. Dnr 5378-2018

  Ärende B-2018-320
  ________________________________________________________________________

  Nr 2 2018-12-13, Inkom från Mark- och miljödomstolen, Östersunds tingsrätt

  Beslut Mark- och miljödomstolen avslår överklagande av Länsstyrelsen i Gävleborgs län beslut att upphäva Bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommuns beslut att bevilja strandskyddsdispens för bostadshus samt beslutad tomtplatsavgränsning. Mål nr. M 1792-18

  Ärende B-2018-242
  _____________________________________________________________

  Nr 3 2018-12-19, Inkom från Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

  Beslut Länsstyrelsen upphäver Bygg- och miljönämndens i Söderhamns kommuns beslut att bevilja strandskyddsdispens för uppförande av enbostadshus samt garage. Dnr 6327-2018

  Ärende B-2018-476
  ________________________________________________________________________

  Nr 4 2018-12-19, Inkom från Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

  Rubrik Länsstyrelsen avslår överklagande av Bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommuns beslut att bevilja bygglov för fyra stycken odlingstunnlar samt ett växthus. Dnr 6887-2018

  Ärende B-2018-50
  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­