Nämnd:Omvårdnadsnämnden
Titel:2019-01-30 Protokoll  Nämnd

  Sammanträdesdatum

  Plats och tid
  Omvårdnadsnämnden

  2019-01-30

  Faxepark, konferenslokal Europa, kl. 13:15 – 15:20
  Utses att justera
  Lennart Gard
  Justeringens
  plats och tid
  Omvårdnadsförvaltningen, 2019-02-06, kl. 09:00
  Paragrafer
  1 - 22
  Underskrifter
  _________________________
  Anders Ramstrand (KD), ordförande
  ___________________
  Anita Anderzon, sekreterare
  _______________________
  Lennart Gard (S), justerare
  ANSLAG/BEVIS

  Paragrafnummer
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

  1 - 22
  Nämnd

  Omvårdnadsnämnden
  Sammanträdesdatum
  2019-01-30
  Tid för anslag
  2019-02-06 – 2019-02-28
  Förvaringsplats
  för protokollet
  Förvaltningshuset, Söderhamn
  Underskrift
  Anita Anderzon
  Beslutande

   Ordinarie ledamöter
   Närvaro
   § 4
   §
   §
   Tjg
   Ej tjg
   JA
   NEJ
   JA
   NEJ
   JA
   NEJ
   Anders Ramstrand (KD)
   ordförande
   X
   X
   Lena Dufva (C)
   vice ordförande
   X
   X
   Marianne Persson (C)
   X
   X
   Alexander Hägg (M)
   X
   X
   Ingrid Backelin (L)
   X
   X
   Lennart Gard (S)
   X
   X
   Anneli Hirsimäki (S)
   X
   X
   Clas Kindström (S)
   X
   X
   Carina Toner Jansson (V)
   X
   X
   Sven Lindberg (SD)
   X
   X
   Rino Hedblom (SD)
   X
   X
   Ersättare
   Närvaro
   §
   §
   §
   Tjg
   Ej tjg
   JA
   NEJ
   JA
   NEJ
   JA
   NEJ
   Gunnar Sundin (KD)
   X
   Eva Eriksson (C)
   -
   -
   Peter Olsson (C)
   X
   Viktoria Åberg (M)
   X
   Carine Östlund (C)
   X
   Åsa Kastman (S)
   X
   Monica Zellafors (S)
   X
   Monica Bodén (S)
   -
   -
   Anton Larsson (V)
   X
   Susanne Zetterlund (SD)
   X
   Ted Nilsson (SD)
   -
   -

  Övriga närvarande
  Tf förvaltningschef Jessica Hellberg
  Förvaltningschef Anna-Karin Eklund
  Nämndsekreterare Anita Anderzon
  Verksamhetschef Monica Roos
  Verksamhetschef Ann-Catrine Norling
  Verksamhetschef Birgitta Löjdström
  Verksamhetschef Khadra Abusagr
  Utredare Ann-Christine Bertilsson
  Facklig företrädare för Kommunal, Maja Nordin


  § 1

  Godkännande av ärendelistan

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar godkänna ärendelistan.

  Ärendet

  Inga ändringar av ärendelistan anmäls.

  -----

  § 2
  Dnr ON/2019/010


  Förvaltningen informerar

  Information till nämnden
  På förmiddagen idag genomfördes diverse information av tjänstemän på förvaltningen.
  Dagen inleddes av ordförande och presentation av den nytillträdda nämnden samt förvaltningen ledningsgrupp och nämndsekreterare.

  Program för dagen:
  · Historik och nuvarande organisation
  · Lagstiftning som berör nämndens ansvarsområde
  · Reglemente
  · Arbetsformer
  · Delegationsordning
  · Nämndens strategiska utvecklingsplan 2016-2019 Omvårdnad 2.0
  · Ekonomi


  Studieresa
  Förvaltningen har sökt och beviljats pengar från Tillväxtverket för en studieresa till England den 25-28 februari 2019 för att titta på hur de arbetar med rehabilitering och korttidsvård. Från förvaltningen åker verksamhetschef Birgitta Löjdström tillsammans med Rehab-enheten.

  -----

  § 3
  Dnr ON/2018/015


  Omvårdnadsnämndens bokslut 2018

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar att:

  1. godkänna bokslutet för år 2018.

  2. hos kommunstyrelsen och kommunfullmäktige yrka att, om kommunens totala
  resultat så medger, inte behöva resultatbalansera 2018 års underskott (19,5 mkr).  Ärendet

  Omvårdnadsnämnden har sedan före 2018 effektiviserings-/besparingsbehov om 4,0 mkr.

  Under 2018 har åtgärder och effektiviseringar genomförts som minskat kostnaderna med cirka 23,7 mkr jämfört med samma period 2017. Trots detta är budgetunderskottet 19,5 mkr för 2018, varav 1 mkr är avsatt för ev. vitesföreläggande. 11,6 mkr av 2018 års underskott beror på kostnader i andra verksamheter, som nämnden ej kan påverka.

  För att komma i budgetram 2019 har nämnden effektiviserings-/besparingsbehov om 15,3 mkr.

  Omvårdnadsnämndens totala behov av åtgärder och effektiviseringar t o m 2019 är 38,8 mkr.

  Nämnden yrkar att, om kommunens totala ekonomiska resultat så medger, inte behöva resultatbalansera 2018 års resultat.

  Beslutsunderlag
  Omvårdnadsnämndens mål- och resursplan/helårsbokslut 2018.

  Beslutet skickas till
  Kommunstyrelsen


  -----

  § 4
  Dnr ON/2019/015


  Omvårdnadsnämndens mål- och resursplan 2019

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar att återremittera mål- och resursplan för 2019 och ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en budget i balans samt invänta hur resultatet för 2018 hanteras i kommunen.


  Ärendet
  Omvårdnadsnämndens mål- och resursplan för år 2019 redovisas.

  Mål- och resursplanen har följande utformning och rubriker:
  • Nämndens verksamhetsidé
  • Viktiga händelser och framåtblick
  • Nämndens arbete kopplat till fokusområden
  • Nämndens eventuellt prioriterade områden
  • Planerade förbättringsområden
  • Ekonomisk översikt (budget)
  • Budget per verksamhet
  • Åtgärds- och effektiviseringsbehov
  • Målplan 2019

  Beslutsunderlag
  Omvårdnadsnämndens mål- och resursplan 2019


  Förslag till beslut på sammanträdet
  Lena Dufva (C) föreslår nämnden besluta att anta mål- och resursplanen för år 2019.

  Lennart Gard (S) föreslår nämnden besluta att återremittera mål- och resursplan för 2019 och ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en budget i balans samt invänta hur resultatet för 2018 hanteras i kommunen.

  Clas Kindström (S) stödjer Gards förslag.

  Beslutsgång
  Ordförande ställer förslaget om återremiss mot att avgöra ärendet idag och finner att omvårdnadsnämnden beslutar att ärendet ska återremitteras enligt Gards förslag.

  Omröstning begärs och genomförs.
  Följande beslutsgång föreslås och godkänns för omröstning:


  JA - röst för Dufvas förslag att avgöra ärendet idag
  NEJ - röst för Gards förslag att ärendet ska återremitteras

  Ordföranden finner efter avslutad omröstning att omvårdnadsnämnden beslutar enligt Gards förslag.

  Omröstningsresultat
  Med fem (5) JA-röster mot sex (6) NEJ-röster finner ordförande att Gards förslag vinner.

  Beslutet skickas till
  Kommunstyrelsen för kännedom


  -----

  § 5
  Dnr ON/2018/016


  Internkontrollområden 2019

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2019.

  Ärendet
  Omvårdnadsnämnden ska årligen fatta beslut om internkontrollplan.

  För 2019 avser omvårdnadsförvaltningen att fokusera på uppföljning av åtgärder vid fall, hantering av brukares privata medel samt avtalstrohet.

  Återrapportering
  Resultatet i uppföljning av internkontrollplanen ska redovisas för omvårdnadsnämnden vid årets första sammanträde 2020.

  Beslutsunderlag
  Omvårdnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-01-21
  Förslag till internkontrollplan för 2019


  -----

  § 6
  Dnr ON/2019/020


  Beslutsattestanter

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar att utse attestanter och ersättare i enlighet med sammanställningen, att gälla från 2019.

  Ärendet
  Enligt gällande attest- och utanordningsreglementet, som antagits av kommunfullmäktige, ska varje nämnd och styrelse utse befattningar och eller ersättare med rätt att attestera de ekonomiska transaktioner som uppstår i verksamheten. I reglementet finns riktlinjer för hanteringen.

  Beslutsunderlag
  Omvårdnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-01-18
  Sammanställning av beslutsattestanter och ersättare från och med 2019


  -----

  § 7
  Dnr ON/2019/022


  Omvårdnadsnämndens delegationsordning

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar anta delegationsordning för mandatperiod 2019-2022.

  Ärendet
  Med anledning av ny mandatperiod har omvårdnadsnämnden att fatta beslut om delegering av beslut.

  Beslutsunderlag
  Omvårdnadsnämndens delegationsordning


  -----

  § 8
  Dnr ON/2017/100

  Information om vård- och omsorgsboendet Linden

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden tackar för informationen.

  Ärendet
  Omvårdnadsnämnden behöver minska antalet servicehusplatser då dessa inte längre motsvarar efterfrågan och behov hos de som söker vård- och omsorgsboende.

  Nämnden gav i juni 2018 förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar för att så snart möjligt avveckla servicehusplatser i vård- och omsorgsboendena Linden och Björkbacka, samt utreda förutsättningar för att omstrukturera dessa till trygghetsboende. I september 2018 beslutade nämnden att från oktober avveckla tio servicehusplatser i Björkbackas äldre del.

  Vård- och omsorgsboendet Linden i Bergvik består av 31 servicehuslägenheter och fyra + fyra grupp-
  bostadslägenheter. Hyresavtalet för Linden är treårigt.


  Av nämndens utvecklingsplan för 2016-2019 Omvårdnad 2.0 framgår behov av fler platser i grupp-
  boendeform inom vård- och omsorgsboenden samt behov av ökad bemanning för att motsvara vårdbehoven hos de boende.


  Omvårdnadsnämnden arbetar för att skapa ett nytt modernt vård- och omsorgsboenden i gruppboendeform för personer med demenssjukdom. Planeringsprocessen pågår tillsammans med kultur- och samhälls-
  servicenämnden och kommunstyrelsen men ännu finns inget beslut om byggnation.


  En avveckling av vård- och omsorgsboendet Linden kan möjliggöra anpassning av personalbemanning i övriga vård- och omsorgsboenden. Därutöver behöver ytterligare ett antal servicehuslägenheter anpassas till lägenheter i gruppboendeform.

  Beslutsunderlag
  Omvårdnadsförvaltningens utredning 2018-12-18


  -----

  § 9
  Dnr ON/2018/010


  Strategidagar och informationstillfällen 2019

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar att:

  1. strategidagar förläggs på hemmaplan den 26-27 mars och 29-30 oktober (dag 1 heldag, dag 2 halvdag)
  med början kl. 08:30.


  2. även ersättarna kallas till strategidagar och att arvode ska utgå lika som för ledamöter.

  3. den 19 februari genomföra en heldag för övergripande verksamhetsinformation av omvårdnads-
  förvaltningen med början kl.08:30. Ersättning till deltagande ersättare utgår med lika arvode som till
  ledamot.


  Ärendet
  I september 2018 beslutade dåvarande nämnd att sammanträdesdagarna 2019 ska förläggas till sista onsdagen i månaden (utom i juni och december). Beslut om strategidagar överläts till den tillträdande nämnden för mandatperiod 2019-2022.

  Ordförandena i omvårdnadsnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och samhällsservicenämnden har diskuterat att ha gemensamma utbildningstillfällen under året, men inget är bestämt ännu.

  Informationspass kommer även att planeras in på omvårdnadsnämndens ordinarie sammanträden.

  Beslutsunderlag
  Omvårdnadsnämndens beslut 2018-09-26 § 122
  Ordförandes förslag till strategidagar och informationstillfällen 2019


  -----


  § 10
  Dnr ON/2019/023


  Rundresa till vård- och omsorgsboenden

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar att:

  1. genomföra studiebesök vid vård- och omsorgsboenden den 7 mars 2019, heldag.

  2. ge förvaltningen i uppdrag att planera för dagen samt ordna med busstransport.


  3. ledamöter och ersättare ska inbjudas att delta.

  4. ersättning till deltagande ersättare ska utgå med lika arvode som utgår till ledamot.


  Ärendet
  Med anledning av ny mandatperiod föreslår ordförande att nämnden genomför en rundresa
  till nämndens vård- och omsorgsboenden.


  Beslutsunderlag
  Ordförandes förslag till rundresa


  -----

  § 11
  Dnr ON/2015/023


  Upphörande av kontaktpolitikerrollen

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar att rollen som kontaktpolitiker upphör att gälla från och med 1 januari 2019.

  Ärendet
  Omvårdnadsnämnden har tillämpat, sedan början av 1990-talet, en arbetsform som innebär att ledamöterna i nämnden utses till kontaktpolitiker för en eller flera enheter eller ett verksamhetsområde. I november 2015 fick förvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av kontaktpolitikerrollen.

  Nämnden beslutade i maj 2016 om förändringar med utgångspunkt från översynen som gjordes 2015/2016. Fortfarande till största delen beroende på att arbetssättet inte fungerade optimalt och att rollen som kontaktpolitiker inte uppfyllde sitt syfte.

  Utifrån samtal med föregående ordförande och förvaltningens ledningsgrupp samt de översyner och förändringar som skett under förra mandatperioden kan konstateras att arbetssättet inte fungerar längre, därför föreslår ordförande att kontaktpolitikerrollen upphör.


  -----


  § 12
  Dnr ON/2019/024


  Val av deltagare till omvårdnadsnämndens beredning

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar utse ordförande Anders Ramstrand (KD), vice ordförande Lena Dufva (C) och ledamot Lennart Gard (S) att bereda ärenden till nämnden under mandatperioden 2019-2022.

  Ärendet
  Enligt ett kommunfullmäktigebeslut 2003-03-31 § 37 är det inte obligatoriskt att inrätta arbetsutskott i nämnder med mindre än tretton ledamöter. Respektive nämnd beslutar om utskott ska inrättas. Omvårdnadsnämnden beslutade 2011-01-26 § 4 att avskaffa arbetsutskottet för att istället inrätta en beredning bestående av ordförande, vice ordförande och en från oppositionen.


  -----


  § 13
  Dnr ON/2019/025


  Val av ledamot och ersättare till pensionärsrådet

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar utse Anders Ramstrand (KD) till ordinarie representant och Marianne Persson (C) som ersättare i kommunala pensionärsrådet.

  Ärendet
  Kommunens pensionärsråd är organiserat under kommunstyrelsen.
  Omvårdnadsnämnden har att utse representanter till kommunala pensionärsrådet.


  Beslutet skickas till
  Kommunstyrelsen


  -----

  § 14
  Dnr ON/2019/026


  Val av ledamot och ersättare till tillgänglighetsrådet

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar utse Anders Ramstrand (KD) till ordinarie representant och
  Rino Hedblom (SD) som ersättare i kommunala tillgänglighetsrådet.


  Ärendet
  Kommunens tillgänglighetsråd är organiserat under kommunstyrelsen.
  Omvårdnadsnämnden har att utse representanter till kommunens tillgänglighetsråd.


  Förslag till beslut på sammanträdet
  Anders Ramstrand (KD) föreslår Rino Hedblom (SD) som ersättare i tillgänglighetsrådet.

  Lennart Gard (S) föreslår Clas Kindström (S) som ersättare i tillgänglighetsrådet.

  Beslutsgång
  Sluten omröstning sker eftersom ärendet avser personval. Ordföranden upplyser om att på valsedeln skrivs respektive förslagsställares namn. Som rösträknare utses justerare och nämndsekreterare.

  Omröstningsresultat
  Antalet avgivna röster är 11. Med 7 röster för Ramstrands förslag och 4 röster för Gards förslag beslutar omvårdnadsnämnden bifalla Anders Ramstrands förslag.

  Beslutet skickas till
  Kommunstyrelsen


  -----

  § 15
  Dnr ON/2018/156


  Uppföljning av verkställighet avseende nämndens beslut till och med 2018

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar godkänna förvaltningens redovisning och förslag avseende beslut som nämnden fattat t o m år 2018 och som innebär ett uppdrag till förvaltningen.

  Ärendet
  Omvårdnadsförvaltningen lämnar årligen en rapport till omvårdnadsnämnden avseende verkställighet av beslut som nämnden fattat, och som innebär ett uppdrag till förvaltningen.

  Redovisningen ges i form av en lista över besluten, och en kommentar om beslutet verkställts eller inte.

  Förvaltningen redovisar beslut som ej var verkställda vid senaste redovisningstillfället samt beslut som nämnden fattat under år 2018.

  Beslutsunderlag
  Omvårdnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-01-08


  -----

  § 16
  Dnr ON/2017/174


  Förvaltningsrättens dom om särskild avgift enligt LSS gällande kontaktperson

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av förvaltningsrättens dom den 6 december 2018 om utdömande av särskild avgift enligt LSS.

  Ärendet
  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ansökt om att förvaltningsrätten ska ålägga Söderhamns kommun att betala en särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för ett beslut om kontaktperson som inte verkställts inom skälig tid.

  Förvaltningsrättens avgörande
  Förvaltningsrätten ålägger Söderhamns kommun att till staten betala en särskild avgift.


  Beslutsunderlag
  Förvaltningsrättens dom 2018-12-06 i mål nr 432-18


  -----

  § 17
  Dnr ON/2017/179


  Förvaltningsrättens dom om särskild avgift enligt LSS gällande personlig assistans

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av förvaltningsrättens dom den 6 december 2018 om utdömande av särskild avgift enligt LSS samt förvaltningens överklagan till kammarrätten.

  Ärendet
  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ansökt om att förvaltningsrätten ska ålägga Söderhamns kommun att betala en särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för ett beslut om personlig assistans som inte verkställts inom skälig tid.

  Förvaltningsrättens avgörande
  Förvaltningsrätten ålägger Söderhamns kommun att till staten betala en särskild avgift.

  Överklagan till kammarrätten
  Omvårdnadsförvaltningen har ansökt om prövningstillstånd i kammarrätten samt
  överklagat förvaltningsrättens dom.  Beslutsunderlag
  Förvaltningsrättens dom 2018-12-06 i mål nr 431-18
  Omvårdnadsförvaltningens överklagan till kammarrätten 2018-12-21


  -----

  § 18
  Dnr ON/2018/158


  Yttrande till IVO med anledning av ej verkställt beslut gällande anhörigvård enligt SoL

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av förvaltningens yttrande över IVO:s
  övervägande att ansöka om utdömande av särskild avgift med anledning av ej verkställt beslut om anhörigvård enligt SoL.


  Ärendet
  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) överväger att ansöka hos förvaltningsrätten om särskild avgift enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende ej verkställt beslut om hemtjänst i form av anhörigvård.

  Omvårdnadsförvaltningens yttrande redovisas.

  Beslutsunderlag
  IVO:s begäran om yttrande
  Omvårdnadsförvaltningens yttrande 2018-12-19


  -----

  § 19
  Dnr ON/2019/035


  Meddelande om tillsyner och verksamhetsinspektioner

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen.

  Ärendet
  Följande redovisning redovisas:

  Arbetsmiljöverket
  Arbetsmiljöverkets föranmälan om inspektion på gruppbostad Skogshöjden 2019-01-24.
  Dnr ON/2019/033

  Beslutsunderlag
  Arbetsmiljöverkets föranmälan 2019-01-09


  -----

  § 20

  För kännedom

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar godkänna redovisningarna.

  Ärendet
  Följande handlingar redovisas för kännedom:

  * Delegationsbeslut om förbehållsbelopp 2019. Dnr ON/2019/019

  * Återrapportering av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2018.
  Dnr ON/2018/034


  * Avgift för kvalitetsregistret Senior Alert 2019. Dnr ON/2018/159

  * Avgift för användning av BPSD-registret 2019. Dnr ON/2018/161

  * KS beslut om kommunövergripande internkontrollplan 2019. Dnr ON/2019/016

  * KS beslut om reglemente för tillgänglighetsrådet. Dnr ON/2019/026

  * Inför ny mål- och resursplan 2020-2023. Dnr ON/2019/015

  * KF beslut om att godkänna delårsbokslut 2018. Dnr ON/2018/017

  * KF beslut om att anse motionen om dagverksamhet i kommunens ytterområden vara besvarad.
  Dnr ON/2016/215


  * KUS beslut om kosttaxor 2019. Dnr ON/2019/039

  * KUS beslut om städtaxa 2019. Dnr ON/2019/039

  * Nya regler om sanktionsavgifter för livsmedelshantering. Dnr ON/2019/040

  * Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting finns att läsa på www.skl.se

  -----

  § 21
  Dnr ON/2019/036


  Delegationsbeslut i myndighetsutövning

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

  Ärendet
  Följande delegationsprotokoll redovisas:

  Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)
  Maria Arvidsson – biståndshandläggare
  Datum för beslut: 181201-181231

  Jessica Axling – LSS-handläggare
  Datum för beslut: 181201-181231

  Jenny Dragon – LSS-handläggare
  Datum för beslut: 181201-181231

  Jessica Gustafson – biståndshandläggare
  Datum för beslut: 181201-181231

  Lena Hedberg – biståndshandläggare
  Datum för beslut: 181201-181231

  Jennie Lindberg – biståndshandläggare
  Datum för beslut: 181201-181231

  Johanna Myrin Hillströms – biståndshandläggare
  Datum för beslut: 181201-181231

  Lise-Lotte Möller – biståndshandläggare
  Datum för beslut: 181201-181231

  Eva-Karin Nordgren – biståndshandläggare
  Datum för beslut: 181201-181231


  Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)
  Monika Nordström – biståndshandläggare
  Datum för beslut: 181201-181231

  Karin Paepke – biståndshandläggare
  Datum för beslut: 181201-181231

  Monica Roos - verksamhetschef
  Datum för beslut: 190124

  Christina Sandström – biståndshandläggare
  Datum för beslut: 181201-181231

  Ulrika Svedlund – biståndshandläggare
  Datum för beslut: 181201-181231

  Maria Svensk – biståndshandläggare
  Datum för beslut: 181201-181231


  Beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  Jessica Axling – LSS-handläggare
  Datum för beslut: 181201-181231

  Annabritta Bäremo – LSS-handläggare
  Datum för beslut: 181201-181231

  Jenny Dragon – LSS-handläggare
  Datum för beslut: 181201-181231

  Jennie Lindberg – vik LSS-handläggare
  Datum för beslut: 181201-181231

  Gunilla Sundman - LSS-handläggare
  Datum för beslut: 181201-181231


  -----  § 22

  Protokoll

  Beslut
  Omvårdnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av protokollen.

  Ärendet
  Följande protokoll redovisas:

  Omvårdnadsnämnden 2018-12-19
  Dnr ON/2018/001

  FÖSAM – 2019-01-24
  Facklig förvaltningssamverkan (förvaltningschefens beslutsnivå)
  Dnr ON/2019/003

  LOSAM – 2018-12-17
  Facklig lokal samverkansgrupp (verksamhetschefens beslutsnivå)
  Dnr ON/2018/024