Nämnd:Bygg- och miljönämnden
Titel:2018-12-19 ProtokollSAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SÖDERHAMNS KOMMUN

Sida

1(38)


NämndBygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum Onsdagen den 19 december 2018
Plats och tidKungsgatan 6, Grupprum Ek, kl 09:00
Utses att justeraHelena Gehlin (S)
Justeringens
plats och tid
Bygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 6
2018-12-21 kl. 9:00
Paragrafer 100-114
Underskrifter

___________________________________________________________
Lillemor Svensson (S), ordförandeLena Lemrin, sekreterare
______________________________
Helena Gehlin (S), justerare
________________
ANSLAGSBEVISProtokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/StyrelseBygg- och miljönämnden
Tid för anslag2018-12-21 – 2019-01-14
Förvaringsplats
för protokollet
Bygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 6
Underskrift______________________________
Lena Lemrin, sekreterare

Upprop och närvarolista

PartiNamn
TJG
Inte
TJG
§§
SLedamöterJaNejJaNej
Lillemor SvenssonX
SHelena GehlinX
VAzad Faruk AslanX
MPKarin SolumX
CMikael EngblomX
MMarjo MyllykoskiX
SDKenneth JohanssonX
Ersättare
SAnn JonssonX
SChrister Wannberg
SJon-Erik Flodin
VJonas JonssonX
CAlvar MagnussonX
MJan-Olof HögqvistX
SDJan-Erik TynongX

Övriga närvarande
Herman Claesson, förvaltningschef
Anna Tengqvist, verksamhetschef plan- och bygg
Lena Lemrin, sekreterare
Stefan Granlund, verksamhetsekonom § 100
Magnus Andersson, bygglovshandläggare § 101
Reymond Bergström bygglovshandläggare § 102
David Jansson, planingenjör §§ 105-107
Majvi Hjalmarsson, miljöinspektör §§ 111-112
Sofie Salmi praktikant § 101

Innehållsförteckning

§ 100 Månadsuppföljning
§ 101 Nybyggnad tankstation för biogas
§ 102 Nybyggnad torn samt teknibodar
§ 103 Tillbyggnad flerbostadshus med balkonger
§ 104 Bostadsanpassningsbidrag
§ 105 Återkallat planuppdrag, Brädgården 5:1 DPL
§ 106 Beslut om underättelse och granskning, Gladan 7 DPL
§ 107 Beslut om samråd, Simpan 1 DPL
§ 108 Mål- och resursplan med budget för bygg- och miljönämnden 2019
§ 109 Tillsynsplan, Plan- och bygglagen 2019
§ 110 Kontrollplan 2019 - Livsmedelstillsynen
§ 111 Behovsutredningen 2019, 2020, 2021
§ 112 Tillsynsplan miljö- och hälsoskyddstillsynen 2019
§ 113 Redovisning av delegationsärenden till nämnden 2018
§ 114 Redovisning av inkomna meddelanden till nämnden 2018


§ 100 Dnr 2018-00005

Månadsuppföljning

Beslut

Bygg- och miljönämnden godkänner november månads rapport och prognos.

________________________________________________________________________

Ärendet

Månadsrapport för bygg- och miljönämnden

Ekonomiskt utfall

Sammanfattning för nämnden

Avvikelsen för januari-november är ett underskott på 1 734 tkr mot budget. Intäkterna för perioden är 1 472 tkr lägre än budgeterat. Det är intäkter för tillsyn inom bygglovsverksamhet, miljö- och hälsoskydd, detaljplanering och kartverksamheten som ligger under budget. Intäkter för bygglovsansökningar är svåra att förutse och det är färre ansökningar än föregående år, motsvarande period. De lägre intäkterna för miljöskydd utgörs bland annat av färre ansökningar samt timintäkter, där vi inte kommer att genomföra en del av den planerade tillsynen av U-verksamheter*.

Kostnaderna för perioden är ett underskott på 263 tkr mot budget. Försämringen från föregående månad (överskott på 180 tkr mot budget) beror till största delen på två faktorer. Det pågår ett detaljplanearbete där förvaltningen i dagsläget, får ta kostnaderna för detta, för att längre fram få intäkterna för arbetet. Det är inga kostnader som finns i budgeten och kommer att påverka verksamhet 0730 detaljplanering under resten av året. Verksamhet 2871 bostadsanpassning har betalat ut stora anpassningsbidrag under oktober och november vilket innebär ett överskridande av budgeterad kostnad.

Fördelningen av hyran för lokalerna i Lönnen är inte klart för september-november så hyreskostnaden är uppskattad efter hyresnivån förvaltningen hade i förvaltningshuset.

Mot bakgrund av ovanstående är prognosen för helåret att förvaltningen kommer att göra ett underskott på -1,5 mkr mot budget.

Utmaningar
Lokalbytet med flytt och nu fysiska anpassningar av de nya lokalerna och förändrade arbetssätt påverkar hela verksamheten och har orsakat att vi ligger efter med många arbetsuppgifter. Omkring månadsskiftet november-december, ca två veckor, har införande av verksamhetssystemet Vision skett, vilket inneburit att vi hanterat post och diarieföring manuellt. I december kommer vi att arbeta ikapp detta samt kommer grundläggande utbildning att ges. Driftsstoppet i ärendehanteringssystemet innebär också att redovisad statistik denna månad inte är helt uppdaterad.

Som nämnts i tidigare månadsrapporter är en ständig utmaning att frigöra den tid vi behöver för att utföra våra uppdrag. I förlängningen är vi beroende av detta för att få de intäkter vi behöver, för att finansiera vår verksamhet. Bland annat krävs god planering, prioritering, fungerande stödsystem och optimerade handläggningsrutiner.

Personal
Statistiken för november månad är inte uppdaterad.

Utvecklingen av personal
Personalstyrkan 2018 är tre fler anställda medarbetare än tidigare år. Detta beroende på att vi har två vikarier för föräldralediga handläggare samt en visstidsanställning på administrationen som extra resurs och kompensation för långtidssjukskrivning.

Frisk- och sjuktal personal
Sjukfrånvaron har ökat i september till 7,6 % jämfört med tidigare månad, framför allt beroende på utökad långtidssjukskrivning. I kommunen som helhet är sjukfrånvaron 8,87 % i september.

*U-verksamhet = beteckning på mindre verksamhet/industri som varken är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. Dessa verksamheter betalar inte fast årsavgift, till skillnad mot B- (tillståndspliktiga) och C-verksamheter (anmälningspliktiga).

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen samt konsumentvägledning och gemensam administration


Uppföljning av verksamhetens uppdrag/mål
Förekommande diagram nedan, visar indikatorer från några verksamheter för att ge en bild av hur verksamheterna går.

Verksamhet 1710
Finansieringen av heltidstjänst för konsumentvägledningen är löst för kommande år.

Verksamhet 8122

För närvarande går det inte att utläsa hur många kontroller verksamheten har genomfört totalt, till och med november. Sannolikt är det ungefär lika eller fler jämfört med samma period 2017. Antal genomförda, planerade kontroller beräknar vi vara lägre än periodiserat (per månad). Om inte samtliga kontroller kan genomföras innan årsskiftet kommer de återstående att prioriteras i början av 2019.

Verksamhet 8124 och 8127

Totalt antal registrerade inspektioner är betydligt större än samma period 2017. Vi har genomfört fler inspektioner samtidigt som vi numera har en annan rutin för registrering av inspektioner i verksamhetssystemet. De planerade inspektionerna av B- och C-objekt beräknas genomföras under året. Debiterad timtillsyn är lägre än budgeterat. Flera av de planerade tillsynsprojekten som omfattar mindre verksamheter pågår dock.

Vi har fler ansökningar om värmepumpinstallationer medan ansökningar om enskilda avlopp är lägre än budget.

Verksamhet 8310
Konvertering av uppgifter från Ciceron till Vision innebär ett administrativt merarbete för alla verksamheter i och med manuell hantering av ärenden och handlingar. Vi har framtagna rutiner för detta och övergången till förvaltningsgemensamt verksamhetssystem ser ut att gå enligt plan.

Resultatprognos
Den ekonomiska prognosen för miljö- och hälsoskyddsavdelningen tillsammans med konsumentvägledningen och gemensam administration är positiv, ca 0,1 mkr. Lägre intäkter inom miljö- och hälsoskydd kompenseras av lägre kostnader i alla verksamheter samt något högre intäkter inom livsmedelskontrollen och konsumentvägledningen.

Viss planerad tillsyn inom miljö- och hälsoskydd kommer inte att kunna genomföras detta år. Verksamheterna påverkas av flytten till Kungsgatan och arbete som åtgår för lokalanpassningar. Ett antal påbörjade tillsynsprojekt kommer inte att hinna slutföras och tillsyn lantbruk och kemiska produkter i detaljhandeln, är projekt som utgår helt.

Ekonomiskt förväntar vi oss att livsmedelskontrollen följer budget medan miljö- och hälsoskydd inte når det, jämfört med tidigare år, högt satta budgetmålet för timintäkter.

Plan- och byggavdelningen

Kommentar: Redovisat resultatet ovan, för verksamheterna 0730 och 0760 kommer att justeras i december, i och med att en kostnad på ca 0,1 mkr felaktigt belastar 0760. Kostnaden ska ombokas till 0730.

Uppföljning av verksamhetens uppdrag/mål
Diagrammen nedan, visar indikatorer från några verksamheter för att ge en bild av hur verksamheterna går.

Verksamhet 2871
Utbetalade bostadsanpassningsbidrag är väsentligt högre än budgeterat för januari-november och även jämfört med årsbudget.

Verksamhet 8210

Intäkterna för bygglov lägre än förväntat för perioden, men kostnaderna är också något lägre vilket därför ger en mindre negativ avvikelse för perioden.

Verksamhet 8250
Energirådgivningen följer den beslutade budgeten utan några anmärkningar.

Verksamhet 0730

Under perioden har verksamheten haft kostnader för utbildning som i kombination med lägre intäkter än förväntat gett en negativ avvikelse från budget. Även under november månad har verksamheten belastats med kostnader för markundersökningar i ett ärende där kostnaderna beräknas kunna faktureras under 2019.

Verksamhet 0760

Intäkterna för försäljningen av kartor och geografisk information har varit högre än förväntat vilket ett positivt resultat för perioden.

Resultatprognos
Den ekonomiska prognosen för plan- och byggavdelningen är ett minusresultat för 2018 på ca 1,6 mkr.

Bostadsanpassningen beräknas gå med underskott motsvarande ca 1 mkr detta år.
Ca 1,7 mkr avser ett enskilt bostadsanpassningsbidrag.

Bygglovsverksamheten beräknas ge med underskott med ca 400 tkr detta år. Antalet bygglovsärenden har varit lägre än förväntat vilket har resulterat i lägre intäkter än budgeterat. Trenden med färre bygglov än tidigare år har visat sig vara densamma i hela landet.

Resultatet för energirådgivningen beräknas överensstämma med vad som har budgeterats för verksamheten.

Detaljplaneringen beräknas resultera i ett underskott på ca 200 tkr för 2018, men resultatet kan komma att balanseras upp till en viss del genom intäkter för bl.a. detaljplanen för Skepparen.

Resultatet för GIS-verksamheten beräknas överensstämma med den beräknade budgeten för året.

Under 2018 har verksamheten påverkats av flera faktorer som har inverkat på produktiviteten. Trots detta så har verksamheterna kunnat klara både ärendebalans och lagkraven på handläggningstid, mycket tack vare att bl.a. antalet ärenden har varit färre.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen, kommunstyrelseförvaltningen

§ 101 Dnr 2018-00623

Nybyggnad tankstation för biogas, Tälje 11:2

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B- 2018 – 441 att;

· bevilja bygglov med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen (PBL),

· godkänna Andreas Östblom som kontrollansvarig för projektet samt

· med stöd av 12 kap 8 och 10 §§ PBL ta ut en avgift på 10 359 kronor.

________________________________________________________________________


Ärendet
Ansökan avser ansökan om bygglov för etablering av en tankstation för biogas inom fastigheten Tälje 11:2 i Söderhamn.

Bygg- och miljönämndens motivering till beslut
Enligt 9 kap 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om åtgärden överensstämmer med detaljplanen och uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

Placeringen och omfattningen av både gaslager inom industrimark (J) öster om Blötängsvägen och gasdispenser inom område för industri och tankstation (J och G) väster om Blötängsvägen följer gällande detaljplan och uppfyller kraven enligt 2 och 8 kap PBL.

Det går inte att ställa specifika krav på fasad- och takmaterial samt kulörsättning utifrån bestämmelserna i gällande detaljplan eller utifrån rekommendationer i planprogrammet Söderhamnsporten. För byggnadernas exteriöra utformning gäller plan- och bygglagens generella regler gäller.

För nybyggnad av anläggningar för brandfarlig vara krävs en kontrollansvarig med behörighet K (projekt av komplicerad art).
Andreas Östblom har behörighet N (projekt normal art) men har lämnat in referenser på liknande projekt för gashantering han tidigare varit kontrollansvarig på.

Remissvar
Kultur- och samhällsserviceförvaltningen (KUS) Söderhamns kommun (markägare)
KUS ser positivt på etableringen, förordar dispenserplacering väster om Blötängsvägen och erinrar samtidigt bland annat om Söderhamnsportens planprogram och kommunens träbyggnadsstrategi samt utformning/skyltning av in- och utfartsvägar för att få ett bra trafikflöde och undvika vändning av fordon på Blötängsvägen.

KFSH (räddningstjänsten)

Räddningstjänsten har inget att erinra mot en etablering av tankstationen enligt situationsplan A-01.1-001 daterad 2018-10-29. Räddningstjänsten informerar samtidigt om avstånd mellan gasledningar i mark och till andra objekt. Informationen är hämtad från skriften Tankstationer för metangasdrivna fordon: Vägledning vid tillståndsprövning.

Söderhamn Nära
Söderhamn Nära är positivt inställda till etableringen av en tankstation för biogas i Söderhamn men förordar, med hänvisning till befintlig rördragning i området, att en utredning görs för att möjliggöra placering av gasdispenser på samma sida (öster om Blötängsvägen) som gaslagret. Söderhamn Nära betonar att kostnader för flyttning av ledningar inte bekostas av Söderhamn Nära.

Kortfattad beskrivning tankstationen
Tankstationen består av tre delar.

1. Dispenser (pumpö) placeras väster om Blötängsvägen inom befintligt
tankstationsområde som är etablerad med en dieseltankstation sedan tidigare.
2. Gaslager öster om Blötängsvägen som består av lagerrum och teknikdel och
en mottagningsdel för lastväxlarflak.
3. Rörledningar förlagda i mark under Blötängsvägen mellan lager och
dispenser.

Byggnader för dispenser och lager utförs i prefabricerad betong med ljus kulörsättning. Tak beläggs med svart/grå duk. Alternativa fasad- och takmaterial är plåt i samma kulörer.

Förutsättningar
Detaljplan gäller (I:413).

Åtgärden följer gällande detaljplan.

Kultur- och samhällsserviceförvaltningen (markägare), KFSH (räddningstjänsten) samt Söderhamn Nära har remitterats ansökan.

Sökanden har underrättats om vad andra tillfört ärendet och getts tillfälle att yttra sig över det enligt 9 kap 26 § PBL.

Delar av fastigheten Tälje 11:2 ingår i område som omfattas av planprogram Söderhamnsporten antaget av kommunfullmäktige enligt beslut § 223 daterat 2017-10-30 (KS/2015/0079).

Giltighetstid
Enligt 9 kap 43 § PBL skall bygglov upphöra att gälla, om den åtgärd som bygglovet avser inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Upplysningar
Avgiften 10 359 kronor faktureras separat.

Bygglovavgiften 7 629 kronor bestäms enligt Taxa för bygglov mm antagen av kommunfullmäktige enligt beslut § 165 daterat 2016-06-20.

Planavgiften 2 730 kronor bestäms enligt Taxa för Plan- och GIS-tjänster mm antagen av kommunfullmäktige enligt beslut § 82 daterat 2011-05-02.

Information om startbesked
Åtgärder som omfattas av bygglovet får inte påbörjas innan ett skriftligt startbesked har utfärdats av bygg- och miljönämnden (10 kap 3 § PBL).

I startbeskedet, som tidigast kan lämnas efter det tekniska samrådet, ska bland annat kontrollplanen och eventuellt ytterligare handlingar som krävs fastställas.

Information om tekniskt samråd
Byggherren ombeds att kontakta handläggaren för bestämmande av lämplig tidpunkt för ett tekniskt samråd. Till det tekniska samrådet kallas byggherren och kontrollansvarig. Meddela handläggaren om det önskas att fler parter ska delta. Under det tekniska samrådet går vi bland annat igenom kontrollplanen, planeringen för byggprojektet samt när bygg- och miljönämnden ska genomföra arbetsplatsbesök och om det behövs andra tillsynsåtgärder. Byggherren får även reda på om det är fler kompletterande handlingar som behövs lämnas in för att bygg- och miljönämnden ska kunna utfärda ett startbesked.

Skickas till
Beslut med handlingar
Sökanden

Beslut
Kultur- och samhällsserviceförvaltningen (markförvaltning)
Kontrollansvarig

Kungörelse av beslut
Post- och Inrikes Tidningar

Meddelande om kungörelse
Berörda grannar

§ 103 Dnr 2018-00625

Nybyggnad torn samt teknikbodar, Ellne 5:7

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B - 2018 – 354 att;

· bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (PBL).

· föreslagen kontrollplan, ankomstdaterad 9 juli 2018 fastställs.

· åtgärder får påbörjas, med stöd av 10 kap 23-24 §§ PBL.

· utförda åtgärder, som hör till bygglovet, får tas i bruk innan beslut om slutbesked har meddelats, med stöd av 10 kap 4 § PBL.

· avgiften sätts till 16 719 kronor med stöd av 12 kap 8-11 §§ PBL.

· avgiften bestäms i enlighet med Taxa för bygglov m.m. antagen av kommunfullmäktige enligt beslut § 165, daterad 2016-06-20. Faktura skickas separat.

· följande handlingar ska lämnas in som underlag för slutbesked

o verifierad, fastställd kontrollplan.

________________________________________________________________________

Ärendet

Ärendet avser ansökan för ny anläggning för elektronisk kommunikation för allmänt ändamål bestående av ett 36 meter högt ostagat torn samt två teknikbodar inom fastigheten Ellne 5:7>2, Söderhamns kommun. Siteområde ca 10 × 10 meter (~ 100 m2).

Förutsättningar

· Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelser.
· Kontrollansvarig krävs inte för åtgärden enligt 10 kap 10 § PBL och 7 kap 5 § plan- och byggförordningen (PBF).
· Förslag till kontrollplan, ankomstdaterad 9 juli 2018, har lämnats in enligt
· 10 kap 6 § PBL.
· Kända sakägare har underrättats enligt 9 kap 25 § PBL.
Kommunicering

· Försvarsmakten. Remiss skickad till expeditionen för högkvarteret 17 juli 2018. Påminnelse skickad 3 september 2018. Remissvar 3 september 2018; Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.

· Luftfartsverket. Remissvar 18 juli 2018; LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot etableringen. I remissvaret har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. LFV tycker därför att det är viktigt att berörda flygplatser alltid skall tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering.

· Markförvaltare för Söderhamns kommun. Remiss skickad 14 november 2018.
o Markförvaltaren vidarebefordrar remissen 2018-11-20 till Söderhamns flygklubb Mohed (fastighet Kyrkbyn 14:1 m.fl.) och Söderhamns icke godkända allmänna flygplats (fastighet Östansjö 42:2). Markförvaltaren skriver ”Kanske kan jag få be om att ordförande för Söderhamns flygklubb kontaktar Söderhamns fallskärmsklubb (har inga kontakuppgifter direkt) i ett fall där man ser att de sannolikt påverkas i lika hög grad som de själva och kan behöva informeras”. Inget remissvar har inkommit från markförvaltaren för Söderhamns kommun.


· Bollnäs flygklubb. Remiss skickad 14 november 2018. Inget remissvar har inkommit från klubben.

· Arbrå flygklubb. Remiss skickad 14 november 2018. Inget remissvar har inkommit från klubben.

· Länsstyrelsen. Remissvar 2 augusti 2018; Länsstyrelsen har inget att erinra ur naturmiljösynpunkt mot att det uppförs en mobilbasstation på fastigheten om det sker enligt anmälan och de skyddsåtgärder som sökanden har angett.

· Grannar. Underrättelse har skickats 16 juli 2018.
o Karmor 3:1. Inget yttrande har inkommit.

o Ellne 5:7. Inget yttrande har inkommit.

o Skale 3:33. Inget yttrande har inkommit.

o Skale 3:2. Inget yttrande har inkommit.

o Ellne 5:4. Inget yttrande har inkommit.

Övrigt
Den 1 september 2010 trädde en ny luftfartslag och luftfartsförordning i kraft i Sverige. I luftfartslagen fastslås att en flyghinderanmälan ska göras för byggnader och anläggningar som kan tänkas utgöra fara för flygsäkerheten.

I praktiken innebär detta att flyghinderanmälan ska skickas in minst fyra veckor i förväg om den planerade byggnadens eller anläggningens sammanlagda höjd överstiger 45 meter inom sammanhållen bebyggelse eller 20 meter inom annat område.

Försvarsmakten pekas i förordningen ut som mottagare av flyghinder. Kontakta Försvarsmakten angående er anmälan. Informationen används sedan på flygkartor och i olika publikationer till piloter, såväl militära som civila. Inom Försvarsmakten används dessutom informationen i arbetet med att skydda Försvarsmaktens egna tekniska system.

Luftfartslagen SFS nr: 2010:500,

Luftfartsförordningen SFS nr: 2010:770: Flyghinderanmälan 6 kap 25 §.

Information om slutbesked
För att Bygg- och miljönämnden ska kunna avsluta ärendet ska ett beslut om slutbesked utfärdas. Slutbesked kan lämnas när:

1. Åtgärden är anmäld färdigställd,

2. Verifierad, fastställd kontrollplan har lämnats in,

3. Om bygg- och miljönämnden inte funnit skäl att ingripa enligt 11 kap PBL.

Giltighetstid
Bygglov
Enligt 9 kap 43 § PBL ska bygglov upphöra att gälla, om den åtgärd bygglovet avser, inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft.

Startbesked
Enligt 10 kap 25 § PBL upphör startbeskedet att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla.

Verkställbarhet av beslut om lov
Enligt PBL 9 kap 41 a och 42 a §§ får ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov verkställas tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts enligt ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar, även om det inte har fått laga kraft. Publiceringen i Post- och Inrikes Tidningar sker normalt två vardagar efter beslutsdatumet.

Om inte någon har överklagat ärendet när fyra veckor har gått, från den dag ärendet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar vinner beslutet laga kraft. Om beslutet inte har vunnit laga kraft efter de här fyra veckorna, sker verkställigheten på egen risk då ni kan bli tvungen att återställa/riva åtgärden. Laga kraft är en juridisk term som innebär att en dom eller ett beslut av en domstol eller en myndighet inte längre kan överklagas.

Skickas till

Beslut med handlingar
Sökande

Kungörelse av beslut
Post- och inrikes tidningar

Meddelande om kungörelse
Karmor 3:1,
Ellne 5:7,
Skale 3:33,
Skale 3:2,
Ellne 5:4.

§ 103 Dnr 2018-00626

Tillbyggnad flerbostadshus med balkonger, Syrenen 5

Beslut
Bygg- och miljönämndens beslutar i ärende B - 2018 – 454 att;

· bevilja bygglov för sökt åtgärd med stöd av 9 kap. 30, 31b §§ PBL

· godkänna Fredrik Andersson som kontrollansvarig samt

· avgiftsbeslutet delegeras till tjänsteman.

________________________________________________________________________

Ärendet
Ärendet avser ansökan om bygglov för byggande av 20 stycken inglasade balkonger inom fastigheten Syrenen 5, Söderhamns kommun. Åtgärden medför byggande över fastighetsgransen till Köpmanstaden 2:2 och avviker från gällande detaljplan.

Bygg- och miljöförvaltningens motivering till beslut
Avvikelse mot detaljplan:
18 av 20 balkonger strider inte mot gällande detaljplan. Ärendet har remiterats till rågrannar och KUS med särskilt begäran om att väga in om åtgärden kan medföra eventuella svårigheter kring fastighetsskötsel på Köpmanstaden 2:2. Inga erinringar mot åtgärden har inkommit. Reduceras resterande två balkongers utkragande med
10,6 centimeter, är åtgärden planenlig. Bedömningen är att avvikelsen mot detaljplan är en liten sådan, som inte strider mot planens syfte.

Arkitektur:
Sedan ursprungskicket har byggnaden försetts med ett utkragande tak och bytt fasadmaterial från vit putsad fasad till gul plåtfasad. I fördjupad översiktplan för Söderhamn stadskärna i kapitlet ”Stadskvalitéer” står kvarteret beskrivit som ”ett karaktärsfullt affärskomplex från sen 50-tal i det så. kallade Cityhuset i Kv. Syrenen. En idag delvis sliten och förvanskad pärla som i återställd och upprustat skick kan återfå sin forna glans.”

Ansvarigas handläggares bedömning är att föreslagen åtgärd är en vidare förvanskning av byggnaden och inte lever upp till kraven för god stads-och lanskapsbild samt god helhetsverkan enligt 2kap 6§ 1st plan-och bygglagen (SFS 2010:900).

Eftersom byggnaden fasad är väl synlig del av centrala Söderhamns publika miljö och omtalas i fördjupad översiktsplan för Söderhamn stadskärna, är det rimligt att ställa krav på utförandet.
Samråd har skett med arkitekt Waddah Alnajjar. Waddah framför att med ett mer diskret färgval och omarbetning av balkongernas proportioner kan balkongerna bättre smälta in i fasaden. Vilket medför att byggnaden bättre behåller sin karaktär och anpassar sig omgivningen. Andra materialval kan vara ett sätt att åstadkomma ett mer anpassad förslag.

I kapitlet om ”Stadens innehåll” anger fördjupad översiktplan för Söderhamn stadskärna även att ”Det är viktigt att boendet i stadskärnan utvecklasför att tillgodose en ny generation”

Ansökt åtgärd betraktas vara en åtgärd som tillmötesgår den fördjupade översiktplanen på den punkten. Dock kan åtgärden utföras på ett mer anpassad sätt.

Bygg- och miljönämndens motivering till beslut
Bygg- och miljönämnden delar inte förvaltningens bedömning och anser att byggnaden även efter åtgärden lever upp till kraven för god stads- och landskapsbild och anser att ansökan om bygglov kan beviljas.


Förutsättningar
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) gäller för åtgärden.
Detaljplan gäller (I:401).
Åtgärden avviker från gällande planbestämmelser.
Fredrik Andersson har anmälts som kontrollansvarig för åtgärden enligt 10 kap 9 § PBL.

Beskrivning
Enligt SIS mätregler är en utkragande byggnadsdel mellan 3,0 och 5,0 meter mätvärd om dess framkant ligger mer än 1igger mer än 150 centimeter från fasadliv. Vilket medför en avvikelse från gällande detaljplan i form av byggande på kvartersmark på syvästra sidan. Eftersom balkongen kragar ut 160 centimeter.

Beslutsunderlag
Ingående handlingar
Ansökan ankomstdaterad 2018-09-06
Fotomontage med historik ankomstdaterad (bilaga 1och 2) 2018-09-06
Anmälan om kontrollansvarig ankomstdaterad 2018-10-23
Ritningar enligt ritningsförteckning ankomstdaterad 2018-11-06
Måttsatt situationsplan ankomstdaterad 2018-11-06
Redovisning av PLUShöjder ankomstdaterad 2018-11-01

Yttrande
Ärendet har remiterats till berörda sakägare som inte har lämnat någon erinran mot åtgärden.
Upplysningar
Faktura för avgiften sänds separat.

Skickas till
Beslut med handlingar
Sökande

Kopia av beslut
Kontrollansvarige

Kungörelse
Post och Inrikes Tidningar

Meddelande om kungörelse
Berörda grannar

§ 104 Dnr 2018-00624

Bostadsanpassningsbidrag (justering av beviljat bidrag)

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B - 2015 – 92 att;

med stöd av 6 § Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag med mera ändra beslutet om bostadsanpassningsbidrag från 28 mars 2018 till totalt 1 774 366 kr för tillbyggnad av enbostadshus.
________________________________________________________________________

Ärendet
Ansökan avser anpassning av enbostadshus i form av två tillbyggnader. Tillbyggnaderna inrymmer sovrum/träningsrum, badrum, entré samt utökad matplats. Utrymmen som är nödvändiga för att sökanden ska kunna nyttja bostaden på ett ändamålsenligt sätt. De två tillbyggnaderna består av en större tillbyggnad (59 kvm) på västra fasaden och en mindre tillbyggnad (burspråk) på den norra fasaden. Båda tillbyggnaderna är i ett plan.

Sökandens son är idag 6 år gammal och bor tillsammans med sin familj. Han har funktionsnedsättningar som kräver att han får vård dygnet runt.

Sökanden beviljades 28 mars 2018 bostadsanpassningsbidrag för ovanstående åtgärder med 1 521 000 kronor. Arbetet är nu färdigställt med gott resultat.
Bygg- och miljöförvaltningens slutsamråd hölls 8 oktober 2018 och slutbesked utfärdades 9 oktober 2018. Under byggets gång har nödvändiga tilläggsarbeten utförts och en merkostnad av 253 366 kronor har tillkommit, det vill säga en totalkostnad på 1 774 366 kronor.

Bygg- och miljönämndens motivering till beslut
Enligt 14,15§§ Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag med mera. Kan beviljad bidragssumma justeras uppåt eller nedåt beroende på den faktiska kostnaden under förutsättning att kostnaden är skälig.

Enligt konsumenttjänstlagen så får det slutliga priset inte överstiga det beräknade priset med mer än 15 % såvida inte tjänsten har blivit dyrare pga. beställda tilläggsarbeten som i detta fall.
I detta ärende uppgår merkostnaden till ca.16 % inkl. nödvändiga tilläggsarbeten varför kostnaden får sägas vara skälig.

Förutsättningar
Enligt 6 § i Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag med mera lämnas bidrag för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som ska anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för den funktionsnedsatte. Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligt andra orsaker än behovet av anpassning.

Enligt § 7 i Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag med mera lämnas bostadsanpassningsbidrag även för åtgärder som har samband med den funktionsnedsattes rehabilitering, funktionsträning och sjukvård om behovet inte skäligen bör tillgodoses på annat sätt.

Enligt 14 § i Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag med mera ska bidragets belopp beslutas till det som är en skälig kostnad för de sökta åtgärderna. Av Boverkets föreskrifter (1992:46) till lagen om bostadsanpassning framgår att sökanden ska bifoga en kopia av anbud, offert eller kostnadsberäkning till sin ansökan. Detta kan sägas vara sökandens sätt att redovisa hur mycket pengar som behövs för att täcka kostnaderna för de åtgärder som han eller hon sökt bidrag för.

Beslutet är grundat på att arbetet utförts av annan än person i egna hushållet och att det är ett företag med F-skattsedel. Bidraget kan komma att sänkas om den förutsättningen ändras.

Bidragssumman kan komma att justeras uppåt eller nedåt beroende på den faktiska kostnaden för de bidragsberättigade åtgärderna under förutsättning att kostnaden är skälig.
(14,15 §§ Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag med mera.)

Beslutet skickas till

Sökande

§ 105 Dnr 2018-00628

Återkallande av uppdrag, Brädgården 5:1 m.fl.

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B - 2016 – 51 att

återkalla planuppdrag för att upprätta en detaljplan för rubricerat område, beslutat i Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 2014-10-27 § 159.

________________________________________________________________________

Ärendet

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutade 2014-10-27 § 159 att upprätta en detaljplan för rubricerat område för att möjliggöra för bostäder, centrumändamål, natur och rörligt friluftsliv med inriktning mot båtliv med mera, dock inte industri. Planarbetet har sedan dess varit vilande eftersom intressenten lämnade projektet. Den markanvändning som planuppdraget avser anses inte längre aktuell, dels p.g.a. att det fortfarande krävs en sluttäckning av markytan med ca 1 meter för att kunna bygga bostäder och dels för att området är ett populärt parkstråk.

Enligt förvaltningslagen § 9 så ska ärenden handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Det är därför inte lämpligt att ha ärenden som ligger vilande. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår därför att planuppdraget återkallas så att ärendet avlutas formellt.

Tidigare beslut

KS 2013-11-07 § 305, reviderade direktiv om markanvändning för att inkludera bostäder.

KUS 2014-10-27 § 159, planuppdrag.

§ 106 Dnr 2018-00627

Beslut om underrättelse och granskning, detaljplan för Gladan 7, f.d. hotell Linblomman

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B - 2018 – 121 att

bordlägga ärendet, tas upp i januarinämnden.

________________________________________________________________________

Ärendet
Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag på ny detaljplan för fastigheten Gladan 7. I enlighet med PBL 5 kap § 18 ska detaljplan ställas ut på granskning.

Granskningstiden föreslås på mellan 1 januari 2019 – 18 januari 2019.

Huvuddragen i detaljplanen är att ändra användningen inom fastigheten från K1, hotell till B, bostäder och C, centrum. En ny byggrätt tillskapas även parallellt med Brädgårdsgatan Förändringar gentemot samrådsförslaget redovisas i Samrådsredogörelsen.

§ 107 Dnr 2018-00629

Beslut om samråd, DPL Simpan 1

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B - 2017 – 598 att

ge bygg- och miljöförvaltningen i uppdrag att ta ut detaljplanen för Simpan 1 m.fl. på samråd mellan perioden 3 januari 2019 till 24 januari 2019.

________________________________________________________________________

Ärendet
Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag på ny detaljplan för fastigheten Simpan 1 m.fl. I enlighet med PBL 5 kap § 11 ska ett samrådsförfarande för detaljplaner hållas.
Syftet med detaljplanen är att skapa en ny byggrätt på Simpan 2 genom att ändra användningen från den nu planlagda markanvändningen parkering till bostäder. Byggrätten på Simpan 1 och 5 kommer även att utökas något mot innergården. I övrigt kommer inga större förändringar gällande utformning eller omfattning att ske gentemot den nu gällande planen I:359.

Tidigare beslut
Bygg- och miljönämnden 2018-03-28 § 36, beslut att påbörja detaljplanearbetet.

Återrapportering
I enlighet med PBL 5 kap 17 § sammanställs inkomna synpunkter och kommunens ställningstagande i en samrådsredogörelse som återrapporteras till Bygg- och miljönämnden.

Beslutsunderlag
Plankarta
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning

Beslutet skickas till
Söderhamns Byggröjning AB
Sakägare enligt fastighetsförteckning
Kommunalförbundet Södra Hälsingland, KFSH
Kommunstyrelsen
Kultur- och samhällsserviceförvaltningen
Länsstyrelsen Gävleborg
Lantmäteriet

§ 108 Dnr 2018-00578

Mål- och resursplan med budget för bygg- och miljönämnden 2019

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna mål- och resursplan för 2019.

________________________________________________________________________

Ärendet
Bygg- och miljönämnden ska besluta om mål- och resursplan för 2019.
Mål- och resursplanen utformas enligt mall från kommunstyrelsen, med angivna fokusområden. I planen redovisas bygg- och miljönämndens bidrag kopplat till fokusområdena samt nämndens övriga prioriterade områden, budget samt internkontrollplan. Förvaltningens och verksamheternas framtagna målplaner redovisas också för kännedom, i bilaga. Föreliggande förslag har upprättats tillsammans med nämnd och förvaltning och ska lämnas till ekonomienheten senast
20 december.

Bygg- och miljöförvaltningens yttrande
Förslaget till mål- och resursplan har arbetats fram utifrån resultat från verksamhetsplaneringsdagar hösten 2018, nämnd och förvaltning tillsammans.

I samband med arbetet med mål- och resursplanen har målplaner tagits fram för förvaltningen samt respektive verksamhet i förvaltningen. Målplanerna har utgått från kommunkoncernens övergripande målplan.

Bilaga
Mål- och resursplan 2019

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens ekonomiavdelning

§ 109 Dnr 2018-00622

Tillsynsplan Plan- och bygglagen 2019

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B- 2018 – 637 att

anta förslag till tillsynsplan 2019..

________________________________________________________________________

Ärendet
En tillsynsplan är ett strategiskt styrdokument som bland annat anger hur de givna resurserna ska fördelas och hur tillsynen ska prioriteras. Söderhamns kommun har inte tidigare haft en tillsynsplan för bygg- och miljönämndens tillsyn enligt plan- och bygglagen och det finns inte heller något krav på att en byggnadsnämnd ska ha en tillsynsplan. Ett effektivt, rättssäkert, hållbart och långsiktigt tillsynsarbete förutsätter dock att det i så stor utsträckning som möjligt planeras och resurssätts i förväg.

Bygg- och miljöförvaltningens yttrande
Det tillsynsarbete som planeras under 2019 redovisas i förvaltningens förslag till tillsynsplan. Denna plan redovisar också hur tillsynsärendena ska prioriteras.

Inför varje verksamhetsår ska en utvärdering göras av det gångna årets tillsynsarbete för att se om planen har följts och en bedömning göras av hur mycket resurser som kan avsättas för arbetet det kommande året. Inför varje verksamhetsår ska också en revidering av tillsynsplanen göras och beslutas av bygg- och miljönämnden.

Det långsiktiga målet med tillsynsarbetet ska vara att uppnå ärendebalans, arbeta med planerad tillsyn för att slutligen även arbeta med egeninitierad tillsyn.

Bilaga
Tillsynsplan 2019

§ 110 Dnr 2018-00621

Livsmedel - Kontrollplan 2019

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende M - 2018 – 1389 att
anta förslag till kontrollplan för offentlig livsmedelskontroll för år 2019.

________________________________________________________________________

Ärendet
Bestämmelser om krav på kontrollplaner finns i livsmedelslagstiftningen. Livsmedelsverket, som har det centrala ansvaret för livsmedelskontrollen, arbetar fram en nationell kontrollplan som de lokala myndigheterna sedan ska utgå från. I den nationella kontrollplanen finns bland annat de övergripande målen med livsmedelskontrollen beskrivna. Den kontrollplan som tas fram på lokal nivå ska vara flerårig och det ska framgå på anläggningsnivå hur kontrollen planeras och prioriteras. Myndigheten ska också säkerställa att den kompetens och de resurser som behövs för kontrollen finns.

Bygg- och miljöförvaltningens yttrande
Den offentliga livsmedelskontroll som planeras under 2019 samt tillgängliga resurser redovisas i förvaltningens förslag till kontrollplan. Denna plan, tillsammans med mer detaljerat arbetsmaterial, bland annat tabell över samtliga kontrollobjekt, ligger till grund för livsmedelskontrollens dagliga planering och genomförande.

Kontrollplanen kommer att justeras under året, på grund av att anläggningar läggs ner, byter ägare och att nya verksamheter startar. Kontrollplanen kommer också att justeras om något oplanerat inträffar. Omprioriteringar som innebär att arbetsuppgifter riskerar att inte hinnas med under året, redovisas i samband med förvaltningens månadsredovisningar.

Bilaga
Kontrollplan för offentlig livsmedelskontroll 2019

§ 111 Dnr 2018-00620

Behovsutredning 2019, 2020, 2021

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende M - 2018 – 1388 att

godkänna revidering av genomförd behovsutredning för perioden 2019, 2020 och 2021.

________________________________________________________________________

Ärendet

Av 6 § miljötillsynsförordningen (2011:13) framgår att en operativ tillsynsmyndighet – bygg- och miljönämnden, Söderhamns kommun - ska utreda tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år.

Tillsynsmyndigheten ska dessutom;
· föra ett register över de verksamheter som behöver återkommande tillsyn (7 §)
· för sina ansvarsområden för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområden enligt miljöbalken, baserad på behovsutredningen och verksamhetsregistret (8 §)
· bedriva tillsynsarbetet effektivt och utveckla personalens kompetens i tillsynsfrågor (9 §)
· årligen följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten (12 §)

Utgångspunkter för den operativa tillsynen enligt miljöbalken är att sträva efter hållbar utveckling, lagefterlevnad samt rättssäker och likvärdig tillämpning. Uppskattad tidsåtgång för varje tillsynsaktivitet redovisas sammanfattat i tabell (bilaga 1).

I beräkningen av tillsynsbehovet ingår tid för nämndens behov av planerad tillsynsverksamhet samt tid för handläggning av inkommande ärenden. Som underlag används tillsynsobjektsregister i Vision och ärendestatistik i Vision, tillsynsvägledningsplaner från centrala och regionala myndigheter samt tidföringsstatistik angående moment utöver ärendehandläggning.

Bygg- och miljöförvaltningens yttrande

Sammanfattningsvis är det ett uppdämt tillsynsbehov inom stora delar av verksamhetsområdet. Vi behöver lägga tid på mer detaljerad tillsynsplanering inom flera ämnesområden. Vi behöver kontinuerligt, hantera inkommande ärenden på ett bra sätt, så att vi får utrymme för vår planerade miljö- och hälsoskyddstillsyn. Exempel på områden där vi ser behov av mer arbete är avfall, oljeavskiljare, strandskyddstillsyn, deponier / förorenade områden, industriområden, lantbruk, avlopp, äldreboenden och flerbostadshus. Detta på grund av att tillsynen för dessa områden är eftersatt.

Tillsynsresurser

Nuvarande totala personalresurser för tillsyn har beräknats genom att semestrar, sjukdom och bakgrundstid har dragits av från den totala årsarbetstiden.

Total årsarbetstid (miljö och hälsa) 12000 timmar

Semestrar, sjukdom, annan ledighet -2184 timmar

Bakgrundstid (möten, kompetensutveckling, råd, service och info etc) -4841 timmar

Summa tillsynstid 4975 timmar

Miljö- och hälsoskyddstillsynen bemannas med sex tillsvidareanställda miljöinspektörer. Arbetsuppgifterna är fördelade mellan handläggarna genom olika ansvarsområden. Samtliga handläggare handlägger ärenden och bedriver tillsyn inom miljöskyddsområdet. Tillsyn inom hälsoskyddsområdet upprätthålls i huvudsak av två handläggare.

Hemsidan behöver uppdateras kontinuerligt och göras lättillgänglig och informativ för att fungera som service till allmänheten men också eftersom den ska fungera som stöd till kundtjänst (startade våren 2017). En uppdaterad hemsida ger förvaltningen avlastning då det minimerar allmänna frågeställningar. Tid behöver även läggas på nya rutiner som behöver tas fram och befintliga rutiner som måste revideras. Även blanketter och mallar behöver ses över. Sammantaget innebär detta arbete en god service till medborgarna och andelen onödig efterfrågan kommer succesivt att minska.

Idag utför handläggarna en hel del administrativa arbetsuppgifter och på bakgrundstid (möten, VP- och behovsarbeten, datafrågor, VA-planarbetsgrupp och andra arbetsgrupper, kvalitetssäkring av tillsynen, enkätsvar etc). För att handläggarna ska få mer tid för tillsyn behövs en genomgång av arbetsmoment och identifiering av onödiga moment för att förenkla, förbättra, ta bort och överföra administrativa moment till administrativ personal. Detta skulle frigöra arbetstid som istället skulle kunna användas till tillsynsarbete.

Förutom arbete med information och intern översyn av onödiga moment enligt ovan så har förvaltningen bytt lokaler 2018. Verksamheten kommer under 2019 att försöka utveckla lokalerna så att så bra förutsättningar som möjligt ska nås. Detta utvecklingsarbete skulle kunna påverka verksamheten något under 2019.

Tillsynsbehov och tillsynsresursunderskott

Från 2018 kommer tillsynsarbetet ske mer i projektform än tidigare. Dels kommer vissa tillsyns¬objekt med fast årsavgift att tillses i projektform, dels kommer nya objekt (U verksamheter) att tillses genom projektarbeten. Innan 2018 har U verksamheter inte tillsets på ett systematiskt sätt (förutom avlopp, radon och några hälsoskyddsprojekt). Ökad tillsynstid för U-verksamheter gör ökade intäkter.

Behovsutredningen (se sammanställningen, bilaga 1) beskriver tillsynsbehovet för miljö och hälsa. De olika projektområdena redovisas i kursiv text. Det visar för 2019 att det är en differens mellan tillsynsbehov (6346 timmar) och tillsynsresurser (4975 timmar). Detta innebär prioritering inom tillsynen. Prioritering har gjorts i kolumnen ”Prio tillsyn 2018”. Dessa siffror flyttas till tillsynsplanen.

Som kortfattat beskrivits ovan ser vi behov de närmaste åren. Förutom grunduppdraget med miljö- och hälsoskyddstillsyn, lägger vi mycket tid på annat än tillsynsarbete. En renodlad handläggartjänst kan ge 1000-1200 timmar tillgänglig nettotid för tillsyns¬arbete (hos oss 785 timmar). Tidigare behovsutredningar har visat att ca åtta handläggartjänster bör möjliggöra uppfyllande av tillsynsbehovet i Söderhamn. Denna utredning pekar på att tillgängliga resurser är lägre än behovet 2018, 2019 och 2020. Under perioden saknas resurser motsvarande en och en halv till två tjänster. Andra åtgärder som kan komplettera och i viss mån kompensera handläggarunderskottet är att införa ett arbete med frigörande av handläggartid. Detta kan göras genom att förenkla, förbättra och ta bort moment samt överföra administrativa arbets-uppgifter till administrativ personal, där det är möjligt, och istället lägga den frigjorda tiden på tillsyn.


2018 (tim) 2019 (tim) 2020 (tim) (tjänster)
Sammanlagt tillsynsbehov 6370 6378 5930

Tillgängliga tillsynsresurser netto 4712 4712 4712

Underskott resurser totalt -1658 -1666 -1218 -1,5*

*En normal handläggartjänst ger 1000-1200 timmar tillgänglig nettotid för tillsynsarbete vid normal tillsynsverksamhet.


Bilaga
Behovsutredning

§ 112 Dnr 2018-00619

Tillsynsplan miljö- och hälsoskyddstillsynen 2019

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende M- 2018 – 1390 att

anta föreslagen tillsynsplan för 2019.

________________________________________________________________________

Ärendet

Att ta fram och besluta om tillsynsplaner regleras i miljöbalken. Myndigheten skall bedriva en planerad tillsynsverksamhet. Planeringen ska omfatta alla de arbetsuppgifter som lagstiftningen kräver. En inventering av resursbehoven - behovsutredning - ska ligga till grund för planen. Bygg- och miljönämnden beslutar om behovsutredning 19 december 2018, dnr M 2018-1388. Myndigheten ska säkerställa att den kompetens och de resurser som behövs för tillsynen finns. Utgångspunkter för den operativa tillsynen är att sträva efter hållbar utveckling, lagefterlevnad samt rättssäker och likvärdig tillämpning.
Bygg- och miljönämnden beslutar om innehållet i tillsynsplanen.

Bygg- och miljöförvaltningens yttrande
Arbetet som planeras under 2019, redovisas med text, kompletterad med en sammanställning över behovsutredning och tillsynsplan 2018-2020, revidering inför 2019 (bilaga 1) för att vara överskådlig. Denna plan tillsammans med mer detaljerat bakgrundsmaterial ligger till grund för förvaltningens dagliga planering och genomförande.

Tillsynsplanen kan komma att justeras under året, om något oplanerat inträffar. Omprioriteringar som innebär att arbetsuppgifter kan komma att skjutas framåt alternativt utgå, redovisas i samband med förvaltningens tertialredovisningar. Om det gäller förändringar av större dignitet redovisas ändringarna redan vid nästkommande nämndsammanträde.

Den framtagna tids- och aktivitetsplanen är framtagen för att underlätta planeringen av den dagliga tillsynsverksamheten samt kontinuerlig uppföljning.

Föreliggande tillsynsplan för 2018, har beräknats utifrån att 6 ordinarie handläggare arbetar inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Resultatet av behovsutredningen visar ett behov av ca 7,5 tjänster inom arbetsområdet, varför en del av de arbetsuppgifter som finns i behovsutredningen inte kan genomföras.
I prioriteringen av arbetsuppgifter som kommer att utföras, ingår tillsyn av verksamheter som betalar fasta årsavgifter. Även inkommande ärenden (ansökningar, anmälningar och relevanta klagomål) prioriteras med en hög service (se också förvaltningslagen (1986:22) 7 §).


Följande arbetsuppgifter ingår i tillsynsbegreppet.

Inspektioner, besiktningar, mätning och provtagning för att kontrollera att lagar och beslut följs,

· granskning av inkomna miljörapporter, årsrapporter, analysprotokoll mm,

· föreläggande och förbud för att åstadkomma rättelse,

· anmälan till polis- eller åklagare vid misstanke om brott,

· beslut om miljösanktionsavgift,

· information och rådgivning.

Tillsynsresurser och arbetsmängd
En heltidstjänst i Söderhamns kommun utgörs av ca 2000 timmar. Årets behovsutredning visar att då semestrar, sjukdom, föräldraledigheter, möten, datafrågor, planering med mera, är borträknat, återstår 785 timmar för tillsynsarbete i en renodlad handläggartjänst. Tillgängliga resurser för 2018 är 6 tjänster. I en av handläggartjänsterna ingår samordningsuppgifter som tar en del av den faktiska tillsynstiden. Tillgängliga resurser påverkas också av att arbete som skyddsombud finns i verksamheten. Sammanlagt beräknas tillgängliga tillsynsresurser motsvarande 6 handläggare vara ca 4975 timmar.

En utmaning under året är utvecklingen av de nya lokaler som förvaltningen flyttat till så att så bra förutsättningar som möjligt kan uppnås.

De tillsynsaktiviteter som har prioriterats uppskattas ha en tidsåtgång på totalt ca
4975 timmar och bör kunna genomföras med tillgängliga tillsynsresurser.

Exempel på arbetsuppgifter av större omfattning som inte ser ut att kunna genomföras är följande.
· Planerad tillsyns på värmepumpar.

· Planerad tillsyn på vissa U-anläggningar.

· Planerad tillsyn av oljecisterner.

· Planerad tillsyn av transportörers avfall/farligt avfall.

· Planerad tillsyn av avfallshantering livsmedelsanläggningar (animaliska biprodukter).

· Planerad tillsyn över vissa hälsoskyddsobjekt som lokaler för vård, asylboenden, HVB-hem, tillfälligt boende och gym.

Prioritering av inkommande ärenden

Vid perioder med hög arbetsbelastning, med en stor mängd inkommande ärenden, behöver prioritering göras. Inkommande ärenden som kräver omedelbar handläggning (punkt A nedan) ska alltid prioriteras framför den planerade tillsynen. Förvaltningen strävar efter att följa nedanstående prioriteringsordning, mellan olika typer av ärenden.


A. Omedelbar handläggning

Kemikalieolyckor
Hot mot dricksvattenförsörjningen
Övriga händelser eller situationer med akut risk för miljö eller hälsa
Säkrande av bevis vid miljöbrott
Sanitetsintyg

B. Ärenden med skyndsam handläggning, påbörjas inom en till två veckor

Ansökan om värmepump
Ansökan om avlopp
Anmälan om C-verksamhet/ändring av B-verksamhet/förorenad mark mm
Anmälan om hälsoskyddsverksamheter (§ 38)
Remisser från andra myndigheter
Remisser större vattenverksamheter

C. Ärenden att påbörjas inom fyra veckor
Granneklagomål; avlopp, vedeldning, fläktar o dyl
Skrotningsintyg cisterner
Avfallsdispenser
Uppläggning av avfall för anläggningsändamål
Remisser mindre vattenverksamheter
Miljörapporter (inkommen i tid, bedömning behov av komplettering)
Köldmedierapporter

Planerade projekt under 2018
För att få mer genomslag i tillsynen är målet att delta i lokala, regionala och nationella projekt. Aktuella projekt 2018:
Projekt Söderalaån (med bland annat Ljusnan Voxnan vattenvårdsförbund).
Energiprojekt (länsprojekt).
Kemiska produkter i detaljhandeln (länsprojekt).
Eventuellt andra länsprojekt.
U-verksamheter i olika interna projekt

Bilagor:

Bilaga 1 Sammanställning av behovsutredning och tillsynsplan 2018-2020 (reviderad inför 2019)

§ 113 Dnr 2018-00002

Redovisning av delegationsärenden till nämnden 2018

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna och lägga förteckningen över delegationsbeslut från och med 1 november 2018 till och med 20 november 2018 till handlingarna

________________________________________________________________________

Ärendet

Delegationsbeslut anmäls i form av;

lov och anmälan och dispens från strandskyddet samt tillsyn utifrån

Plan- och bygglagen,

bidragsbeslut utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag,

tillstånd och beslut utifrån tillsyn utifrån miljöbalken och strålskyddslagen,

registrering och beslut utifrån livsmedelslagen samt

yttranden till Kommunförbundet Södra Hälsingland, polisen, länsstyrelsen, kommunstyrelsen med mera.

§ 114 Dnr 2018-00003 006

Redovisning av inkomna meddelanden till nämnden 2018

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna och lägga förteckningen över inkomna meddelanden från och med 1 november 2018 till och med 21 november 2018 till handlingarna.

________________________________________________________________________

Ärendet

Följande meddelanden inkom november 2018

Nr 1 2018-11-08, Inkom från Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Beslut Länsstyrelsen upphäver bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommuns
beslut om strandskyddsdispens och tomtplatsavgränsning. Dnr 5081-2018.

Ärende BMN 2018-00352
________________________________________________________________________

Nr 2 2018-11-15, Inkom från Mark- och miljödomstolen, Östersunds tingsrätt.

Beslut Mark- och miljödomstolen dom ändrar länsstyrelsens beslut och beviljar
strandskyddsdispens för att uppföra en bastu om högst 3 gånger 4 meter.
Bygg- och miljönämndens beslut 11 juli 2017 om att bevilja
strandskyddsdispens för en ny huvudbyggnad gäller fortfarande.
Som tomtplatsavgränsning ska fastighetens gränser gälla.
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet i den del det avser dispens
för att uppföra bryggor. Mål nr. M 887-18.

Ärende BMN 2017-00507
________________________________________________________________________

Nr 3 2018-11-16, Inkom från Mark- och miljödomstolen, Östersunds tingsrätt.

Beslut Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
Mål nr. M 2147-18.

Ärende BMN 2017-00754
________________________________________________________________________
Nr 4 2018-11-21, Inkom från Mark- och miljödomstolen, Östersunds tingsrätt.

Rubrik Med ändring av länsstyrelsens beslut beviljar mark- och miljödomstolen
strandskyddsdispens för att uppföra en brygga av typen stenkista.
Bryggan får maximalt vara 7 meter lång och 3 meter bred.
Som villkor gäller att bryggan inte får förses med skyltar eller andra
anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas på eller vid bryggan. Mål nr. M 1750-18

Ärende BMN 2017-00642

________________________________________________________________________