Nämnd:Arbetsmarknads- och socialnämnden
Titel:2019-01-07 Protokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SÖDERHAMNS KOMMUNNämnd

Sammanträdesdatum

Plats och tid
Arbetsmarknads- och socialnämnden

2019-01-07

Faxepark, Europa, 14.00 – 16.30
Utses att justeraMaria Lind
Justeringens
plats och tid
Förvaltningshuset, 2019-01-14, kl. 13.30
Paragrafer1 - 10
Underskrifter_____________________
Pär-Olof Stål, ordförande
_____________________
Karina Nilsson, sekreterare
_____________________
Maria Lind, justerare
----------------------------------------------------------------------------
ANSLAG/BEVIS

Paragrafnummer
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

1 - 10
Nämnd/StyrelseArbetsmarknads- och socialnämnden
Sammanträdesdatum2019-01-07
Tid för anslag2019-01-15 – 2019-02-04
Förvaringsplats
för protokollet
Socialkontoret, Söderhamn
UnderskriftKarina Nilsson

Beslutande
Närvaro§§§§
Ordinarie ledamöterTjgEj tjgJANEJJANEJJANEJJANEJ
Pär-Olof Stål (C)X
Camilla Jonsson (C)X
Lennart Andersson (C)X
Linda Elgestad (M)X
Jan Nilsson (KD) X
Maria Lind (S)X
Patric Rosenqvist (S)X
Ida Viberg (S)
Isabel Hildén (V)X
Rino Hedblom (SD)X
Eva-Mai Mineur Tynong (SD)X

Ersättare
Närvaro§§§§
TjgEj tjgJANEJJANEJJANEJJANEJ
Kjell Englund (C)X
Carina Karlsson (C)X
Björn
Celind (C)
X
Frida Stål (M)X
Hans Blom (L)X
Anna-Marie Landgren (S)
Mustafa Sido (S)X
Mathilda Lindberg (S)
Amelia Königsson (V)X
Jane Mineur (SD)X
Tony Svensson (SD)X

Övriga närvarande
Lena Wetterlind, förvaltningschef
Karin Axzell, verksamhetsekonom
Karina Nilsson, sekreterare

§ 1 Godkännande av ärendelistan
§ 2 Turordning avseende tjänstgöring för arbetsutskottets ledamöter vid akuta ärenden
§ 3 Arbetsmarknads- och socialnämndens organisation
§ 4 Sammanträdesdagar 2019
§ 5 Mål och resursplan 2019
§ 6 Arbetsutskottets utformning och val av ledamöter
§ 7 Val av personliga ersättare
§ 8 Reglemente för tillgänglighetsrådet
§ 9 Sekretessbestämmelser
§ 10 Information om personuppgifter på kommunens webbplats
§ 1

Godkännande av ärendelistan

Beslut
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att godkänna ärendelistan med nedanstående ändring.

Ärendet
Nämnden föreslås godkänna upprättad ärendelista med nedanstående ändring.

Punkten 6 ändras till Mål och Resursplan.
Punkterna 7 och 9 slås ihop.
Punkten 10 begärs omedelbart justeras.


Beslutsunderlag
Ärendelista daterad 2019-01-07


§ 2 ASN 2018-00093

Turordning avseende tjänstgöring för arbetsutskottets ledamöter vid akuta ärenden

Beslut
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att arbetsutskottets ledamöter ges förordnande att fatta beslut vid akuta ärenden enligt turordningen:

1. Pär-Olof Stål (C)
2. Linda Elgestad (M)
3. Maria Lind (S)
4. Lennart Andersson (C)
5. Camilla Jonsson (C)
6. Patric Rosenqvist (S)

Paragrafen ska anses omedelbart justerad.

Ärendet
Vid de tillfällen ordförandebeslut måste tas i ett ärende och nämndens beslut inte kan avvaktas är det i första hand ordförande och därefter vice ordförande som tar dessa beslut. Om både ordförande och vice ordförande inte finns tillgängliga bör det finnas en turordning hur övriga ledamöter i arbetsutskottet ska tjänstgöra.

Förslag till beslut på sammanträdet

Turordning bland arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskottets ledamöter ges förordnande att fatta beslut vid akuta ärenden enligt följande:

1. Pär-Olof Stål (C)
2. Linda Elgestad (M)
3. Maria Lind (S)
4. Lennart Andersson (C)
5. Camilla Jonsson (C)
6. Patric Rosenqvist (S)

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Internt


§ 3 ASN 2018-00072

Arbetsmarknads- och socialnämndens organisation

Beslut
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att förklara sig informerad.

Ärendet

Lena Wetterlind, förvaltningschef, redogör om uppdraget om organisationsöversynen. Lena berättar att nämnden och ledningen har jobbat med besparingar sedan september 2017. Den största orsaken till det stora underskottet är minskade statliga bidrag, framförallt från Migrationsverket. Nämnden beslutade i september 2018 om utredningsuppdrag. Lena berättar om tidsplanen samt vad som gjorts fram till idag. Hon poängterar vikten av beslutet som nämnden måste ta den 28/1.

Beslutsunderlag
Muntlig information från förvaltningschef.


§ 4 ASN 2018-00013

Sammanträdesdagar 2019

Beslut
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar om extra sammanträde 2019-01-21,
kl. 09.00 – 16.00 samt lägger övrig information till handlingarna.


Ärendet

Ordförande redogör för det beslut som nämnden tog 2018-09-24 gällande sammanträdesdagar 2019. Beslutet togs under då gällande förhållanden. Ordförande informerar om att han tagit kontakt med BUN för diskussion om att flytta heldagarna, 27/3, 19/6 samt 30/10 från onsdag till måndag samma vecka.

Det finns ett behov att inom kort ha en informations/utbildningsdag för nämnden. Förslag den 21/1, kl. 09.00 – 16.00.

Strategidagar för nämnden brukar vara i september, återkommer om förslag på detta.

Beslutsunderlag
ASN beslut, § 69, 2018-09-24.


§ 5 ASN 2018-00064

Mål och resursplan 2019

Beslut
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att förklara sig informerad.

Ärendet

Karin Axzell, verksamhetsekonom, redogör vad mål och resursplanen innehåller, bland annat en ekonomisk översikt. Den kallades tidigare verksamhetsplan. Beslut om mål och resursplanen för 2019 skulle ha tagits i december men på grund av ny nämnd har man valt att lägga beslutet den 2019-01-28.

Beslutsunderlag
Muntlig information från verksamhetsekonom.


§ 6 ASN 2018-00093

Arbetsutskottets utformning och val av ledamöter

Beslut
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att dess arbetsutskott för mandatperioden
2019 - 2022 ska bestå av tre ledamöter och ska vara som följer:


Pär-Olof Stål (C) Ordförande

Linda Elgestad (M) Vice ordförande
Maria Lind (S) Ledamot


Ärendet

Arbetsmarknads- och socialnämnden har att utse ledamöter och till nämndens arbetsutskott för mandatperioden 2019 – 2022. Arbetsutskottet har möten mellan nämndens sammanträden och behandlar individärenden.

Förslag till beslut på sammanträdet
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att dess arbetsutskott för mandatperioden
2019 - 2022 ska bestå av tre ledamöter och ska vara som följer:

Pär-Olof Stål (C) Ordförande
Linda Elgestad (M) Vice ordförande
Maria Lind (S) Ledamot

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på framlagt förslag och finner att nämnden beslutar enligt det.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Internt§ 7 ASN 2018-00093


Val av personliga ersättare

Beslut
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att personliga ersättare för ledamöterna i dess arbetsutskott för mandatperioden 2019 - 2022 ska vara som följer:

Lennart Andersson (C) Ersättare för Pär-Olof Stål (C)
Camilla Jonsson (C) Ersättare för Linda Elgestad (M)
Patric Rosenqvist (S) Ersättare för Maria Lind (S)

Ärendet

Arbetsmarknads- och socialnämnden har att utse ledamöter och ersättare till nämndens arbetsutskott för mandatperioden 2019 – 2022. Arbetsutskottet har möten mellan nämndens sammanträden och behandlar individärenden.

Förslag till beslut på sammanträdet
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att personliga ersättare för ledamöterna i dess arbetsutskott för mandatperioden 2019 - 2022 ska vara som följer:

Lennart Andersson (C) Ersättare för Pär-Olof Stål (C)

Camilla Jonsson (C) Ersättare för Linda Elgestad (M)
Patric Rosenqvist (S) Ersättare för Maria Lind (S)

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på framlagt förslag och finner att nämnden beslutar enligt det.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Internt§ 8 ASN 2018-00089


Reglemente för tillgänglighetsrådet

Beslut
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att utse Ida Viberg som ledamot och Frida Stål som ersättare till Tillgänglighetsrådet.

Övrig information om reglementet läggs till handlingarna.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-28 att godkänna reglementet för kommunens Tillgänglighetsråd. Till Tillgänglighetsrådet ska det utses en ledamot och en ersättare från respektive nämnd. Detta skulle ha varit gjort innan årsskiftet men man har valt att vänta tills den nya nämnden är på plats.

Förslag till beslut på sammanträdet
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att utse Ida Viberg som ledamot och Frida Stål som ersättare till Tillgänglighetsrådet.

Övrig information om reglementet läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Reglementet
KS beslut, § 295, 2018-11-28.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen


§ 9


Sekretessbestämmelser

Beslut
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att inga sekretesshandlingar ska skickas ut till nämndens ersättare.

Övrig information läggs till handlingarna.

Ärendet
Underskrivna sekretessintyg lämnas in av närvarande ledamöter och ersättare.

På mötet diskuteras frågan om utskick av sekretesshandlingar till nämndens ersättare.

§ 10


Information om personuppgifter på kommunens webbplats

Beslut
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att informationen läggs till handlingarna.

Ärendet
Uppgifter om förtroendevalda i nämnder och styrelser presenteras på kommunens webbplats. Om man ej samtycker till detta ska man snarast kontakta kommunens kommunikationsenhet.

Alla politiker kommer att få inloggningsuppgifter samt en mailadress som är knutna till kommunen.