Nämnd:Arbetsmarknads- och socialnämnden
Titel:2019-01-28 Protokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SÖDERHAMNS KOMMUNNämnd

Sammanträdesdatum

Plats och tid
Arbetsmarknads- och socialnämnden

2019-01-28

Faxepark, Europa, 09:00 – 14:55
Utses att justeraIsabel Hildén
Justeringens
plats och tid
Förvaltningshuset, 2019-02-04, kl. 15:30
Paragrafer12 – 22
Underskrifter_____________________
Pär-Olof Stål, ordförande
_____________________
Laila Nabb, sekreterare
_____________________
Isabel Hildén, justerare
------------------------------------------------------------------------
ANSLAG/BEVIS

Paragrafnummer
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

12 - 22
Nämnd/StyrelseArbetsmarknads- och socialnämnden
Sammanträdesdatum2019-01-28
Tid för anslag2019-02-05 – 2019-02-27
Förvaringsplats
för protokollet
Socialkontoret, Söderhamn
UnderskriftLaila Nabb

Beslutande
Närvaro§§§§
Ordinarie ledamöterTjgEj tjgJANEJJANEJJANEJJANEJ
Pär-Olof Stål (C)X
Camilla Jonsson (C)X
§§ 12-13
Lennart Andersson (C)X
Linda Elgestad (M)X
Jan Nilsson (KD) X
Maria Lind (S)X
Patric Rosenqvist (S)X
Ida Viberg (S)X
Isabel Hildén (V)X
Rino Hedblom (SD)X
Eva-Mai Mineur Tynong (SD)X

Ersättare
Närvaro§§§§
TjgEj tjgJANEJJANEJJANEJJANEJ
Kjell Englund (C)X
Carina Karlsson (C)X
§§
14-22
X
§§
12-13
Björn
Celind (C)
Frida Stål (M)X
Hans Blom (L)X
Anna-Marie Landgren (S)
Mustafa Sido (S)X
Mathilda Lindberg (S)X
Amelia Königsson (V)
Jane Mineur (SD)X
Tony Svensson (SD)

Övriga närvarande
Lena Wetterlind, förvaltningschef
Anna-Lena Svedberg, biträdande förvaltningschef
Malin Thurfjell, verksamhetschef
Johnny Bjersander, verksamhetschef
Elin Ljung, tf verksamhetschef
Laila Nabb, sekreterare

Erika Söderström, verksamhetscontroller, §§ 12-18
Jessica Stenberg, kvalitetsutvecklare, §§ 12-18
Karin Axzell, verksamhetsekonom, §§ 12-18
Elin Forslund, facklig representant för Vision, § 13
Rose-Marie Jansson Hedberg, facklig representant för Kommunal, § 13
Annika Belfrage, facklig representant för Akademikerförbundet SSR, § 13

§ 12 Godkännande av ärendelistan
§ 13 Arbetsmarknads- och socialnämndens organisation
§ 14 Mål och resursplan 2018 – uppföljning av helsårsbokslut
§ 15 Mål och resursplan 2019
§ 16 Muntlig information återrapportering PwC
§ 17 Utbetalning av dagersättning
§ 18 Beslutsattestanter och utanordnare för ASN:s verksamhetsområden 2019
§ 19 Protokoll
§ 20 Rapporter och delgivningar
§ 21 Domar och beslut
§ 22 Redovisning av delegationsbeslut


§ 12

Godkännande av ärendelistan

Beslut
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att godkänna ärendelistan med ändrad ordning gällande ärende 5 och 6.

Ärendet
Ordförande Pär-Olof Stål föreslår ändrad ordning av ärende 5 och 6. Ärende 6 bör tas upp innan ärende 5. I övrigt föreslås nämnden godkänna upprättad ärendelista.

Beslutsunderlag
Ärendelista daterad 2019-01-28.


§ 13 ASN 2018-00072

Arbetsmarknads- och socialnämndens organisation

Beslut
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att personalföreträdare och tjänstemän medges närvara när nämnden fattar beslut i ärendet.

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att anta Arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag till ny organisation från och med 1/4 -2019, vilket medför en besparing på 3.1 mkr. Återrapport om hur arbetet fortskrider samt hur arbetsmiljön är för verksamhetschef 3 ska ske senast i juni 2019.

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att uppdra till Arbetsmarknads- och socialförvaltningen att utreda möjligheten att flytta över ansvaret för utförandet av daglig verksamhet till Omvårdnadsnämnden.

Reservationer: Eva-Mai Mineur Tynong (SD) och Rino Hedblom (SD) reserverar sig mot beslutet gällande att flytta mottagningsenheten från och barn- och unga.

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att säga ja till att slå samman Råd och Stöd enheten med Arbetsmarknadsenheten.

Reservationer: Isabel Hildén (V), Eva-Mai Mineur Tynong (SD) och Rino Hedblom (SD) reserverar sig mot beslutet att slå samman Råd och Stöd enheten med Arbetsmarknadsenheten.

Arbetsmarknads- och socialnämnden antar Arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag och beslutar att avveckla en administratörstjänst och en juristtjänst samt uppdrar till förvaltningen att kostnadseffektivisera personalkostnaderna för receptionen i förvaltningshuset enligt förslaget. Förslaget innebär en kostnadsminskning avseende verksamhetsår 2019 med cirka 1.2 mkr.

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att minska bemanningen på familjehemsgruppen med 1 socialsekreterare vilket medför en besparing på ca 590 000 kr (månadslön)+40 000 kr (övriga kostnader)=630 000 kr. Familjehemsgruppen kommer då att bestå av 7 socialsekreterare och 1 administratör samt familjerätten.

Reservationer: Isabel Hildén (V), Eva-Mai Mineur Tynong (SD) och Rino Hedblom (SD) reserverar sig mot beslutet att minska bemanningen på familjehemsgruppen.

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att uppdra till arbetsmarknads- och socialförvaltningen att verka för en fungerande överenskommelse med närliggande kommuner när det gäller jävsituationer inom det familjerättsliga området. En överenskommelse finns sedan tidigare när det gäller förhandsbedömningar och utredningar, en sådan behöver även upprättas för de familjerättsliga uppdragen.

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att lägga ärendet till handlingarna gällande översyn av personaltäthet på familjerätten.

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att minska bemanningen på familjeteamet med 1 familjebehandlare. Beslutet medför en besparing på ca 520 000 kr (månadslön)+40 000 kr (övriga kostnader)=560 000 kr. Familjeteamet kommer då att ha en grundbemanning bestående av 9+1 familjebehandlare.

Reservationer: Isabel Hildén (V), Eva-Mai Mineur Tynong (SD) och Rino Hedblom (SD) reserverar sig mot beslutet att minska bemanningen på familjeteamet.

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att säga ja till att avveckla caféteriaverksamheten vid Förvaltningshuset som bedrivs av Söderhamns Dagliga verksamhet. Medarbetare och brukare omplaceras till caféterian på Staffangymnasiet samt övriga verksamheter på Söderhamns Dagliga verksamhet.

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att säga nej till nedläggning av Söderhamns Dagliga verksamhet för personer som omfattas av Socialtjänstlagen och att Söderhamns Dagliga verksamhet behålls i nuvarande utformning och omfattning.

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att säga nej till besparing på totalt 10 % på Vuxenenheten, Sjövillans HVB-hem och Söderhamns beroendecenter men att Vuxenenheten minskar budgeten för placeringar med 500 000 kr jämfört med 2018.

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att säga ja till att avveckla tjänsten som integrationsvägledare.

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att säga ja till att Sjövillan gör om i sin verksamhet och blir tillgänglig för både män och kvinnor.

Arbetsmarknads- och socialnämnden bordlägger deluppdraget att utreda om ASN ska fortsätta hantera kommunens Komhallanställningar till nästa sammanträde för att ta fram alla underlag.

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att inte minska Resurscentrums rambudget med 10 %.

Ärendet
Förslag till beslut på sammanträdet
Linda Elgestad (M) föreslår nämnden att ta beslut om att personalföreträdare och tjänstemän går ut när nämnden tar beslut i ärendet.

Isabel Hildén (V) motsätter sig förslaget och att personalföreträdare och tjänstemän bör närvara när nämnden tar beslut i ärendet.
Maria Lind (S) biträder Isabel Hildéns förslag.

Beslutsgång
Ordförande lägger fram lagda förslag till beslut, ställer dom mot varandra och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att bifalla Isabel Hildéns förslag.

Vid Arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde 2018-09-24, § 67 beslutade nämnden att uppdra till Arbetsmarknads- och socialförvaltningen att genomföra ett antal utredningar med åtgärder för att komma i budgetram med sikte på en optimal organisation. Nämnden uppskattade besparingsbehovet till ca 17 mkr. Utöver nämndens beslut har förvaltnings-ledningen vidgat uppdraget med ett tilläggsuppdrag till att se över möjligheten att dra ner på personalbemanningen med 10 % inom varje verksamhet/enhet. Förvaltningsledningens genomlysning och förslag till ändrad organisation når inte upp till 17 mkr. Besparingen bedöms totalt uppgå till ca 7,5 mkr.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har den 21 januari haft en informationsdag där ledamöterna fick information om Arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamheter. Inför informationsdagen delgavs ledamöterna utkast till tjänsteutlåtanden med bilagor (organisationsskiss, risk- och konsekvensanalys, överblickslista med inkomna synpunkter, risker, frågor, förslag) för de 14 deluppdrag som föreligger. Förvaltningsledningen redogjorde för dessa handlingar. Under dagen genomfördes studiebesök vid Resurscentrum, Knutpunkten och Familjeteamet.

MBL-förhandling har ägt rum med fackliga företrädare för Vision, Kommunal, Akademikerförbundet SSR och Jusek. Förhandling med Vision, Kommunal och Akademikerförbundet SSR avslutades i oenighet i vissa delar. Central förhandling har inte begärts. Förhandling med Jusek avslutades i enighet.

Ordföranden föreslår att de 14 deluppdragen tas i följande ordning 1, 14 och därefter 2 och framåt.

Deluppdrag 1 - Organisationsöversyn
Biträdande förvaltningschef Anna-Lena Svedberg går igenom organisationsskissen och redogör för innehållet i tjänsteutlåtande och bilagor.

Synpunkter från fackliga parter
Elin Forslund, facklig representant för Vision, lämnar synpunkter. Vision ser en risk att tappa samarbetet med försörjningsenheten och komma för långt ifrån IFO om råd och stöd slås ihop med Arbetsmarknadsenheten som inte är direkt kopplad till socialtjänsten.

Annika Belfrage, facklig representant för Akademikerförbundet SSR, lämnar synpunkter; gällande att flytta Mottagningsenheten till vuxenkedjan. Handläggning kring barn och unga kräver en obruten kedja och Mottagningsenheten bör därför ingå i barn- och ungakedjan.

Rose-Marie Jansson Hedberg, facklig representant för Kommunal lämnar synpunkter. Kommunal påtalar vikten av att Söderhamns Dagliga verksamhet bör ingå i kedjan under Arbetsmarknadsenheten.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens yttrande
Då en förvaltningsövergripande organisationsförändring har påverkan på alla medarbetare så valde förvaltningens ledningsgrupp att arbeta med uppdraget på ett sätt som medförde att medarbetare skulle få möjlighet att påverka genom att inkomma med synpunkter. En organisationsskiss för en tänkt beställar/utförarorganisation arbetades fram av cheferna i förvaltningens ledningsgrupp. En ramorganisation som inte i sig tog fasta på allt för många detaljer utan mer visade hur organisationen skulle delas upp i en beställar/utförarmodell för att sedan genom synpunkter på förslaget kunna formas ytterligare. Denna organisationsskiss fick sedan förvaltningens enhetschefer ta del av och information om. Därefter gavs möjlighet till alla medarbetare att inkomma med synpunkter på organisationsförslaget. Även vissa
fackliga parter har skickat in synpunkter på organisationsförslaget. Det blev ett stort gehör bland medarbetare som inte enbart inkom med synpunkter på förslaget utan också risk- och konsekvensanalyser och även vissa egna organisationsförslag. De inkomna synpunkterna kunde delas upp i tre olika huvudområden. Det första området var förslag, det andra området var frågeställning och det tredje och sista området fick benämningen övrigt, den sistnämnda var exempelvis synpunkter som inkommit som inte hade direkt koppling till organisationsförslaget eller uppdragen men som ändå var väsentliga att arbeta vidare med på sidan om uppdragen. Med anledning av det stora antalet inkomna synpunkter och belysta risker fanns behov av att ytterligare sammanföra dessa i större områden för att kunna risk- och konsekvens analysera organisationsförslaget i sin helhet. De åtta större områdena som då utkristalliserade sig var följande 1) Stuprör och samverkan 2) Resurser 3) Rättssäkerhet 4) Arbetsmiljö 5) Förtroende 6) Ekonomi 7) Kvalitet 8) Utveckling. Uppdraget som förvaltningen fick var att utreda möjlighet till att genomföra organisationsförändring med sikte på en optimal organisation där nämnden sa att en beställar/utförarorganisation kunde vara ett alternativ. I samband med detta skulle även chefsstrukturen i förvaltningen ses över och utredning av möjligheten att slå ihop Mottagningsenheten med Barn- och ungas utredningsgrupp samt utreda möjligheten att våld ska utredas av en enhet. Detta skulle utredas med stor hänsyn till medborgarperspektivet och möjlighet till andra alternativ än det som nämnden i beslutet pekade på.

Under den utredningstid som förflutit efter nämndens beslut har inkomna synpunkter och förvaltningsledningens synpunkter sammanvägts. Den sammanställning som gjordes inför risk- och konsekvensanalysen pekade tydligt på att det inte är det bästa ur ett medborgarperspektiv att införa en beställar/utförarorganisation. Det är av vikt att hålla samman de ”kedjor” som utger insatser till barn- och unga samt vuxna personer så långt som möjligt. Helhetssynen på medborgaren är av yttersta vikt både för genomförande av insatser men också utifrån ett uppföljningsperspektiv. Inte heller ur ett arbetsgivarperspektiv är det berättigat med en sådan organisation då kompetens och kompetensförsörjning kan äventyras. Sett ur ett medarbetarperspektiv är det inte heller att föredra då det stor risk är att förändringen påverkar arbetsmiljön till det sämre. Ytterligare bedömningar av sannolikhet och konsekvens i risk- och konsekvensbedömningen var inte nödvändiga att genomföra. Förslaget landar således i en organisation likvärdig den nuvarande men med justeringar i vissa delar. Den nya organisationen har en verksamhetschef mindre än nuvarande organisation, även om den tjänsten har varit vakant under största delen av 2018 så är bedömningen att den inte ska tillsättas. När det gäller tidigare ev. föreslagna specialisttjänster i vissa enheter så är det något som måste formas individuellt tillsammans med enhetscheferna i den nya organisationen. Behoven kan se olika ut på olika enheter. Den nya organisationen föreslås träda i kraft 1/4 -2019.
Förvaltningschef
Den nya organisationen är indelad som nuvarande med förvaltningschef som chef över verksamhetscheferna och biträdande förvaltningschef.

Biträdande förvaltningschefen är som tidigare chef för kvalitetsutvecklare samt verksamhetscontroller. Tjänsten som jurist föreslås avvecklas. Tjänsten som enhetschef för administrativa enheten föreslås avvecklas och de administrativa tjänster som ligger placerade där i nuvarande organisation flyttas till biträdande förvaltningschef som chef och bildar då en förvaltningsstab. Personalansvaret för receptionen föreslås flyttas till enhet som är placerad
under verksamhetschef 3. Avvecklingen av enhetschefstjänsten för Administrativa enheten bedöms kunna genomföras då det är ett för litet område att ha en enhetschef för.

Verksamhetschef 1 är i förslaget chef för, som nu Arbetsmarknadsenheten, Bemanningsenheten samt Bilpoolen. I förslaget till ny organisation har den del av nuvarande försörjningsenheten som arbetar med råd- och stöd insatser flyttats samman med Arbetsmarknadsenheten där man arbetar med samma målgrupp. Det finns behov av förbättrade processer för att arbeta ut medborgare i sysselsättning. PwC:s rapport om försörjningsstöd stärker förslaget. PwC:s rapport om försörjningsstöd beskriver vidare att det saknas politiskt antagna mål med tydliga processer. Tjänsten som enhetschef för nuvarande råd- och stöd föreslås avvecklas och avvecklingen bedöms kunna genomföras då det är ett för litet område att ha en enhetschef för.

I kedjan föreslås en utökning av en enhetschef för Bilpoolen. Bilpoolens verksamhet sysselsätter ett antal personer som idag saknar en personalansvarig chef. Verksamheten är också av sådan dignitet att den kräver en egen ledning. Den kostnad som uppstår för enhetschef för Bilpoolen kommer att regleras inom ramen för resultatenheten och kommer således inte att belasta rambudgeten för ASN.

Verksamhetschef 2 är i förslaget chef för som nu Barn- och unga området. Barn och unga, utredningsenheten. Familjehem och familjerätt samt familjeteamet och familjecentralen. Även det treåriga projektet, förebyggande enheten är placerad under verksamhetschef 2.
Mottagningsenheten som idag ligger placerad under verksamhetschef 2 är i förslaget flyttad till verksamhetschef 3 där den ingår tillsammans med bland annat Vuxenenheten. Avvecklingen av enhetschefstjänsten bedöms kunna genomföras då det är ett för litet område att ha en enhetschef för.

Verksamhetschef 3 har i nuvarande organisation likväl som i förslaget ansvar för Sjövillans HVB hem samt Beroendecenter. Ansvaret för Försörjningsenheten kvarstår som tidigare men råd- och stöd delen flyttas som tidigare beskrivits till Arbetsmarknadsenheten. I detta nya organisationsförslag slås nuvarande Vuxenenhet samman med nuvarande Mottagningsenhet, och bildar en ny gemensam enhet under samma enhetschef som också kommer att vara chef för receptionen i förvaltningshuset. Den del av Försörjningsstödet som idag hanteras av Mottagningsenheten flyttas tillbaks till Försörjningsenheten. När det gäller det uppdrag som förvaltningen fick att se över möjligheten att våld ska hanteras av en enhet så föreslås i organisationsförslaget att detta sker via den sammanslagna Mottagningsenheten och Vuxenenheten.

Ansvaret för Söderhamns Dagliga verksamhet kvarstår under verksamhetschef 3, det finns dock enligt förvaltningsledningen ett behov av att diskutera kring vad som är det bästa för kommunens medborgare som redan idag har fler kontakter än nödvändigt såväl för att få som för att befinna sig i daglig verksamhet. Förvaltningsledningen önskar ett utredningsuppdrag särskilt i detta för att se över möjligheten med att flytta det totala ansvaret för daglig verksamhet från Arbetsmarknads- och socialnämnden till Omvårdnadsnämnden för ett sammanhållet LSS ansvar i Söderhamns kommun, något som bedöms vara till det bättre för medborgaren, den som beviljats insatsen. Över tid är det inte möjligt för verksamhetschef 3 att ha ansvaret för denna verksamhet. Det är för många områden inom kedjan och uppdraget
blir för komplext att hantera ur den strategiska roll som verksamhetchefen har. Om verksamheten inte flyttas till annan förvaltningen kan ytterligare verksamhetschef behöva anställas vilket i nuläget inte är ekonomiskt försvarbart. Hänsyn kan också komma att behöva tas ytterligare när det är mer klarlagt vad statens offentliga utredning, SOU 2018:88 ger vid handen gällande just sysselsättning till personer som omfattas av insatsen enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Generellt är det av vikt att också tänka att de verksamheter som bedrivs inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är i allra högsta grad oberäkneliga när det kommer till att kunna bedöma det kommunala ansvarets omfattning då vi lever i en föränderlig värld. Det är ryckiga och spretiga verksamheter som behöver kunna ställa om snabbt till den verklighet eller till det krav verksamheterna med väldigt kort varsel ställs inför. Att rusta organisationen utifrån det är ett arbete i sig.

Förslag till beslut
Beslutsalternativ 1
Att anta Arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag till ny organisation från och med 1/4 -2019 vilket medför en besparing på 3.1 mkr.

Att uppdra till Arbetsmarknads- och socialförvaltningen att utreda möjligheten att flytta över ansvaret för utförandet av daglig verksamhet till Omvårdnadsnämnden.

Beslutsalternativ 2
Att inte anta Arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag till ny organisation från och med 1/4 -2019 vilket medför att kostnaderna för 2019 inte minskar med 3.1 mkr.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen förordar
Etter att ha upprättat och tagit hänsyn till risk- och konsekvensbedömningarna gällande förslaget till ny organisation samt hörsammat det ytterst allvarliga ekonomiska läge som Arbetsmarknads- och socialnämnden och dess förvaltning befinner sig i förordar förvaltningen beslutsalternativ 1.

Maria Lind (S) begär ajournering. Mötet ajourneras under 5 minuter för att därefter återupptas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Patric Rosenqvist (S) föreslår nämnden ett tillägg till beslutsalternativ 1; Återrapport om hur arbetet fortskrider samt hur arbetsmiljön är för verksamhetschef 3 ska ske till nämnden senast i juni 2019.

Beslutsunderlag
Utkast till tjänsteutlåtande jämte bilagor daterat 2019-01-14

Deluppdrag 14 - utreda möjlighet till sammanslagning av Försörjning, Råd & Stöd och AME – Arbetsmarknadsenheten
Verksamhetschef Malin Thurfjell och verksamhetschef Johnny Bjersander redogör för innehållet i tjänsteutlåtande och bilagor.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens yttrande
Inom ramen för utredningsuppdraget har en risk och konsekvensanalys upprättats. I den framkommer det att det finns både för och nackdelar med en sammanslagning. De risker som identifierats ses dock som rimliga att göra åtgärdsplaner kring för att komma tillrätta med.
Den ekonomiska besparingen vid en sammanslagning är minskningen av en enhetschef vilket motsvarar 700 000 kr.

Förslag till beslut
Beslutsalternativ 1 - Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) beslutar att säga ja till att slå samman Råd och Stöd enheten med Arbetsmarknadsenheten.

Beslutsalternativ 2 - Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) beslutar att säga nej till att slå samman Råd och Stöd enheten med Arbetsmarknadsenheten.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen förordar
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen förordar beslutsalternativ 1. Utifrån den risk- och konsekvensanalys som gjorts görs bedömningen att det är rimligt att genomföra denna sammanslagning och därigenom göra en besparing på 700 000 kr.

Förslag till beslut på sammanträdet
Isabel Hildén (V) föreslår nämnden att anta beslutsalternativ 2.
Eva-Mai Mineur Tynong (SD) biträder Isabel Hildéns förslag.
Lennart Andersson (C) föreslår nämnden att anta beslutsalternativ 1.
Maria Lind (S) biträder Lennart Anderssons förslag.

Beslutsgång
Ordförande lägger fram lagda förslag till beslut, ställer dom mot varandra och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att bifalla Lennart Anderssons förslag, beslutsalternativ 1.

Beslutsunderlag
Utkast till tjänsteutlåtande jämte bilagor daterat 2018-12-20.
Deluppdrag 2 - utreda möjlighet till 10 % neddragning av bemanningen, utreda möjlighet till avslut av funktionen jurist samt utredning av receptionens öppettider
Biträdande förvaltningschef Anna-Lena Svedberg redogör för innehållet i tjänsteutlåtande och bilagor.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens yttrande
Även i denna utredning har synpunkter inkommit från medarbetare. Även medarbetare som av olika anledningar inte varit i tjänst har bjudits in till Arbetsplatsträff, APT för att få möjlighet att lämna synpunkter på det av nämnden fattade beslutet om utredningsuppdrag till förvaltningen. En risk- och konsekvensanalys har upprättats som innehåller medarbetares identifierade risker samt av biträdande förvaltningschef identifierade risker.

Som beskrivits i yttrandet gällande förslag till ny organisation föreslås tjänsten som enhetschef för Administrativa enheten att avvecklas. Det innebär att de administrativa tjänster som ligger placerade inom den nuvarande Administrativa enheten flyttas till biträdande förvaltningschef som chef och bildar då en förvaltningsstab tillsammans med kvalitetsutvecklare och verksamhetscontroller.

Den ytterligare förändring som föreslås för den Administrativa enheten inom individ- och familjeomsorgen, IFO för att uppnå en 10 % besparing av personalkostnaderna för enheten är att 1 heltidstjänst som administratör avvecklas. Enheten har haft en administratör som uteslutande har arbetat med arkivet. Ett arkiv som varit kraftigt eftersatt efter en vattenskada samt för flytten av arkivet till Förvaltningshuset som krävde mycket förberedelser och tid för genomförande. Det behovet föreligger inte längre. Ansvaret för arkivet åvilar nu nämndsekreteraren. Under 2018 har redan kraftiga effektiviseringsåtgärder vidtagits inom Administrativa enheten då 80 % administratörs uppgifter har förts in i enheten i samband med en pensionsavgång av en administratör för daglig verksamhet. Verksamheten är väl genomlyst och förslaget innebär minskad kostnad med cirka 460 tkr.

I det av nämnden fattade beslutet om att utreda möjligheten till att avsluta funktionen jurist inom förvaltningen är förslaget att tjänsten ska upphöra i och med att den nya organisationen i så fall träder i kraft 1/4 -2019. Motiveringen till tjänstens upphörande är att behovet av jurist har förändrats över tid och minskat i omfattning. Kostnaden för juridiska tjänster som förvaltningen har köpt in under 2018 har uppgått till cirka 75 tkr, detta under den tid som juristtjänsten inte varit bemannad. Årskostnaden för en förvaltningsjurist uppgår till cirka
480 tkr för en 75 % tjänst (i grunden är det en heltidstjänst). Detta innebär att det inte är motiverat att förvaltningen ska ha en förvaltningsjurist anställd. För de behov av juridiska tjänster som uppstår kan förvaltningen köpa in tjänster via de ramavtal som kommunen har tecknat och där möjlighet till avrop från avtalet ges för just den typ av tjänster som behov föreligger av. Det innebär dock att kvaliteten försämras då det för utredande socialsekreterare och andra kan innebära längre till svar i juridiska frågeställningar. Det kan också komma att innebära en risk med att det blir sämre kvalitet på rättssäkerheten i de besvär och yttranden som förvaltningen avger. Dessa risker bedöms dock vara möjliga att hantera och hindrar inte att tjänsten avvecklas. Förslaget innebär minskad kostnad med cirka 480 tkr

I den nuvarande organisationen ligger ansvaret för Arbetsmarknads- och socialförvaltningens reception i den Administrativa enheten. Den bemannas av två heltidstjänster. Receptionen servar i nuläget endast Arbetsmarknads- och socialförvaltningens besökare. Det finns dock förvaltningar i Förvaltningshuset som upplever behov av en reception även för sina verksamheter. Detta innebär att en 50 % tjänst kommer att bekostas av andra förvaltningar än Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, det innebär en besparing från och med att den nya organisationen träder i kraft med cirka 260 tkr. Den risk som finns i detta är förvaltningar som aviserat detta inte fullföljer, annars finns ingen risk i genomförandet utan medför att förvaltningen inte behöver tänka ytterligare besparingar inom receptionen. Det är dock av vikt att receptionen flyttas från den administrativa enheten in i en enhet som är verksamhetsnära och i förslaget till ny organisation ligger receptionen placerad tillsammans med de enheter som slås samman, Vuxenenheten och Mottagningsenheten. Med samma personalansvariga chef. När det gäller receptionens öppettider så har inte detta varit möjligt att påbörja utredning om då det allt sedan inflyttningen i Förvaltningshuset i september 2018 inte varit möjligt att driva en optimal besöksverksamhet då ombyggnationer mm fortfarande pågår. Detta uppdrag har således inte genomförts trots nämndens beslut.

Förslag till beslut

Beslutsalternativ 1
Att anta Arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag och beslutar att avveckla en administratörstjänst och en juristtjänst samt uppdra till förvaltningen att kostnadseffektivisera personalkostnaderna för receptionen i förvaltningshuset enligt förslaget. Förslaget innebär en kostnadsminskning avseende verksamhetsår 2019 med cirka 1.2 mkr.

Beslutsalternativ 2
Att inte anta Arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag vilket medför att kostnaderna för 2019 inte minskar med 1.2 mkr

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen förordar
Etter att ha upprättat och tagit hänsyn till risk- och konsekvensbedömningarna gällande förslaget avseende ovanstående förändringar inom Administrativa enheten, IFO samt hörsammat det ytterst allvarliga ekonomiska läge som Arbetsmarknads- och socialnämnden och dess förvaltning befinner sig i förordar förvaltningen beslutsalternativ 1.

Beslutsunderlag
Utkast till tjänsteutlåtande jämte bilagor daterat 2019-01-09

Deluppdrag 3 – minska personalkostnaderna med 10 % på hela familjeenheten
Verksamhetschef Elin Ljung redogör för innehållet i tjänsteutlåtande och bilagor.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens yttrande
Tillförordnad verksamhetschef och ansvariga enhetschefer för grupperna på familjeenheten bedömer att det i dagsläget inte är möjligt att genomföra en 10 % minskning av personalkostnader och samtidigt uppfylla de lagkrav som finns. I nyligen genomförd nulägesanalys står klart att familjeenheten, med nuvarande bemanning, har svårigheter att uppfylla barnkonventionens artiklar. En nedskärning om 10 % bedöms därmed inte vara förenligt med barnens bästa.

Förslag till beslut
Beslutsalternativ 1 - Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) beslutar att inte minska bemanningen på familjeenheten.

Beslutsalternativ 2 - Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) beslutar att minska bemanningen på familjehemsgruppen med 1 socialsekreterare vilket medför en besparing på ca 590 000 kr (månadslön)+40 000 kr (övriga kostnader)=630 000 kr. Familjehemsgruppen kommer då att bestå av 7 socialsekreterare och 1 administratör, samt familjerätten.

Beslutsalternativ 3 - Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) beslutar att minska bemanningen med 1 familjebehandlare samt totalt 2 socialsekreterare/medarbetare på familjeenheten, motsvarande en minskning av personalkostnader på närmare 10 % (1 850 000 kr). Förslaget innebär att man överlåter till förvaltningen var inom familjeenheten man ska minska socialsekreterarna/medarbetare. Observera att om detta beslut fattas tillsammans med familjeteamets tjänsteutlåtande så innebär detta en minskning på sammanlagt 2 familjebehandlare.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen förordar
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen förordar beslutsalternativ 2.

Förslag till beslut på sammanträdet
Isabel Hildén (V), Eva-Mai Mineur Tynong (SD), Rino Hedblom (SD) föreslår nämnden att anta beslutsalternativ 1.
Lennart Andersson (C) föreslår nämnden att anta beslutsalternativ 2.
Linda Elgestad (M) biträder Lennart Anderssons förslag.

Beslutsgång
Ordförande lägger fram lagda förslag till beslut, ställer dom mot varandra och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att bifalla Lennart Anderssons förslag, beslutsalternativ 2.

Beslutsunderlag
Utkast till tjänsteutlåtande jämte bilagor daterat 2019-01-03

Deluppdrag 4 – Länsövergripande familjerätt
Verksamhetschef Elin Ljung redogör för innehållet i tjänsteutlåtande och bilagor.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens yttrande
Familjerätten i Söderhamn består i dagsläget av 2,8 medarbetare. I arbetsuppgifterna ingår både samarbetssamtal och vårdnadsutredningar, det är ibland ett hinder att samma socialsekreterare utför samarbetssamtal och vårdnadsutredning. Utifrån det få antalet
medarbetare är det ett bekymmer att lösa. Söderhamns kommun är en relativt liten kommun
och det uppstår jävsituationer vid några tillfällen varje år inom familjerätten. Idag finns ett samarbete med Hudiksvall kommuns familjerätt när det gäller jävsituationer. Det finns sedan tidigare en överenskommelse om samarbete mellan Söderhamns kommun och närliggande kommuner när det gäller utredningar och anmälningar. Det har under flera år pågått diskussioner kring ett länsövergripande samarbete även gällande det familjerättsliga arbetet. Det är dock ett arbete som inte förväntas innebära några direkta besparingar under 2019.
Verksamhetschef och ansvarig enhetschef förordar att förvaltningen aktivt ska verka för att en överenskommelse kommer till stånd mellan Söderhamns Kommun och närliggande kommuner gällande det familjerättsliga området. Ett fungerande samarbete mellan kommunerna i framförallt jävsituationer skulle höja kvalitén för medborgarna. Förslaget är vidare att uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med frågan inom ramen för god kvalité.

Förslag till beslut
Beslutsalternativ 1 - Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) beslutar att uppdra till arbetsmarknads- och socialförvaltningen att verka för en fungerande överenskommelse med närliggande kommuner när det gäller jävsituationer. En överenskommelse finns sedan tidigare när det gäller förhandsbedömningar och utredningar, en sådan behöver även upprättas för det familjerättsliga uppdragen.

Beslutsalternativ 2 - Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) beslutar att lägga ärendet till handlingarna då en övergripande familjerätt inte kommer att medföra några direkta besparingar under 2019.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen förordar
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen förordar beslutsalternativ 1.

Beslutsunderlag
Utkast till tjänsteutlåtande jämte bilagor daterat 2019-01-03

Deluppdrag 5 – Se över personaltätheten på familjerätten
Verksamhetschef Elin Ljung redogör för innehållet i tjänsteutlåtande och bilagor.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens yttrande
Familjerätten hade 2018 en årsbudget på 1 652 000 kr för kostnader för arbetskraft. Familjerätten består i dagsläget av 2,8 socialsekreterare, en grupp med lång erfarenhet av socialt arbete och det familjerättsliga området. Familjerätten ansvarar i dagsläget för faderskapsutredningar, samarbetssamtal, vårdnadsutredningar, umgängesutredningar, boendeutredningar samt adoptionsutredningar. Det finns svårigheter att inhämta statistik gällande familjerättens arbete på grund av att en stor del av detta arbete inte dokumenteras, då biståndslösa insatser inte har dokumentationskrav. Det finns en viktig skillnad mellan frivilliga samarbetssamtal och råd- och stödsamtal som erhålls via exempelvis familjeteamet. Frivilligheten i samarbetssamtalen är i förhållande till föräldrarna, men kommunen är skyldig att tillhandahålla samtalen av personal med rätt kompetens. Samarbetssamtal ska numera erbjudas av kommunen inom två veckor istället för som tidigare skyndsamt. Att erbjuda samarbetssamtal i ett tidigt skede medför att vårdnadsutredningar kan undvikas och att barns tid i konfliktfyllda familjeförhållanden minskar. Med anledning av hög arbetsbelastning på familjerätten har ärenden som bedöms ha minst direkt påverkan på barnet i nuläget fått en lägre prioritet. En av riktlinjerna inom faderskapshandläggning är att en utredning inte ska vara inaktiv längre period än sex veckor och det har under 2018 inte varit möjligt att uppfylla. Om familjerätten inte kan genomföra sina arbetsuppgifter inom gruppen, vilket skulle bli konsekvensen av en neddragning av personal (även del av tjänst) så skulle arbetsuppgifterna behöva fördelas på andra grupper istället då familjerätten arbetar med lagstadgade uppgifter. En annan aspekt av detta är att andra grupper får en ökad arbetsbelastning om föräldrarna inte kan lösa sina problem med hjälp av familjerätten som har rätt kompetens för uppgiften. Med dagens bemanning kan familjerätten, enligt enhetens socialsekreterare, inte uppfylla kraven på barns delaktighet i enighet med barnkonventionen. På den senaste tiden har familjerättens socialsekreterare uppmärksammat att fler utlandsfödda föräldrar kommer i samarbetssamtal och att de hamnar i tvister som går till tingsrätten. Det kan vara ett resultat av det stora mottagandet av asylsökande som Söderhamn haft. Nu har dessa föräldrar bott i Sverige en tid och vet var de ska vända sig med sina konflikter. Arbetsuppgifter som har tillkommit nyligen är att familjerätten ska vägleda föräldrar gällande barns försörjning samt upprätta avtal gällande försörjning, något som Försäkringskassan tidigare har gjort. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har under 2018 beslutat att faderskap ska fastställas för barn som inte har uppehållstillstånd i Sverige, vilket tidigare inte var ett krav. Bedömning görs att nuvarande bemanning/resurser är adekvat utifrån de krav och arbetsuppgifter som idag åligger familjerätten.

Förslag till beslut
Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) beslutar att lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag
Utkast till tjänsteutlåtande jämte bilagor daterat 2019-01-03

Deluppdrag 6 – Minska personalkostnaderna med 10 % på familjeteamet
Verksamhetschef Elin Ljung redogör för innehållet i tjänsteutlåtande och bilagor.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens yttrande
Familjeteamet hade 2018 en årsbudget på 5 862 773 kr för kostnader för arbetskraft, familjecentralen hade en budget på 551 126 kr. Grundbemanningen på Familjeteamet är 10+1 familjebehandlare (1 behandlare är under tre år flyttad till förebyggande enheten) och på Familjecentralen 0.75 familjebehandlare/socialsekreterare. ASN har erhållit projektmedel för att arbeta med ”Föräldrastöd till nyanlända” motsvarande tjänstgöring 25 % under 2019 med föräldragruppen ”Barnen i våra hjärtan”. Det är en naturlig koppling till arbetet på Familjecentralen då de arbetar förebyggande och möter väldigt många nyanlända föräldrar vid något tillfälle. Dessa 25 % tillsammans med de övriga 75 % utgör 100 % på Familjecentralen.
Familjeteamet erbjuder råd, stöd och hjälp till föräldrar och barn (0-20 år). Familjeteamet är den del av familjeenheten som inte arbetar med myndighetsutövning och kan därmed läggas ut på entreprenad (SoL 2 kap 5§). Inför 2018 övervägdes det att avveckla den egna öppenvården, något som Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade att inte genomföra då det skulle medföra stora merkostnader för nämnden samt för kommunen i helhet. Det framhölls även att en sådan avveckling skulle medföra negativa effekter för kommunens medborgare. Under 2018 genomfördes förändringar i datasystemet Procapita vilket medfört att det är svårt att inhämta statistik på arbetsbelastning och mängd av insatser mellan åren 2016-2018. Den 1 september 2018 flyttades en familjebehandlare samt två lotsar över till den
då nystartade Förebyggande enheten. Lotsarna finansieras med medel från sociala investeringsfonden. Detta medför en minskad budgetram för 2019 för familjeteamet men inte för familjeenheten i sin helhet. Tillförordnad verksamhetschef och ansvarig enhetschef för enheten bedömer att det i dagsläget är möjligt att genomföra en minskning av en medarbetare på familjeteamet och samtidigt kunna verkställa beviljade insatser. Nedskärning kommer medföra ett begränsat utrymme för stöd och service.

Förslag till beslut
Beslutsalternativ 1 - Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) beslutar att minska bemanningen på familjeteamet med 1 familjebehandlare.

Beslutet medför en besparing på ca 520 000 (månadslön)+40 (övriga kostnader)=560 000 kr. Familjeteamet kommer då att ha en grundbemanning bestående av 9+1 familjebehandlare.

Beslutsalternativ 2 - Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) beslutar att inte minska bemanningen med en familjebehandlare.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen förordar
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen förordar beslutsalternativ 1.

Förslag till beslut på sammanträdet
Isabel Hildén (V), Eva-Mai Mineur Tynong (SD), Rino Hedblom (SD) föreslår nämnden att anta beslutsalternativ 2.
Lennart Andersson (C) föreslår nämnden att anta beslutsalternativ 1.

Beslutsgång
Ordförande lägger fram lagda förslag till beslut, ställer dom mot varandra och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att bifalla Lennart Anderssons förslag, beslutsalternativ 1.

Beslutsunderlag
Utkast till tjänsteutlåtande jämte bilagor daterat 2019-01-03

Deluppdrag 7 – Utreda möjlig neddragning av bemanningen på Söderhamns Dagliga verksamhet genom avveckling av cafeterian på Förvaltningshuset
Verksamhetschef Malin Thurfjell redogör för innehållet i tjänsteutlåtande och bilagor.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens yttrande
Utredningen visar att en eventuell avveckling av caféteriaverksamheten på Förvaltningshuset inte kommer att få några större negativa konsekvenser för vare sig medborgare, verksamhet eller ekonomi. En eventuell avveckling av fiket anses inte ha någon påverkan på relationen mellan befintliga medarbetare och personer. Medborgare som tidigare har kunnat gå till caféterian på Förvaltningshuset kommer ändå inte ha samma möjligheter till detta i och med ombyggnationen. När ombyggnationen är genomförd kommer caféterian att befinna sig inom
säkerhetszon 3, vilket innebär att det enbart är klienter tillsammans med medarbetare får tillträde till lokalen. Syftet med fiket på Förvaltningshuset försvinner således. En potentiell vinst vid eventuell avveckling är att de medarbetare som i dagsläget är kopplade till enheten kan användas mer effektivt i andra arbetslag inom SDV. De kommer således att kunna täcka luckor i annan verksamhet samtidigt som de fortfarande har kontakt med personer de tidigare har haft. Att flytta dessa två tjänster kommer inte att innebära en övertalighet. Det finns idag vikarier som inte kommer att förlängas samt en pensionsavgång, vilket innebär att det blir en naturlig avveckling.

Förslag till beslut
Beslutsalternativ 1 - Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) beslutar att säga ja till att avveckla caféteriaverksamheten vid Förvaltningshuset som bedrivs av SDV. Medarbetare och brukare omplaceras till caféterian på Staffangymnasiet samt övriga verksamheter på Söderhamn Daglig verksamhet.

Beslutsalternativ 2 - Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) beslutar att säga nej till avveckling av caféteriaverksamheten vid Förvaltningshuset som bedrivs av SDV. Caféteriaverksamheten vid Förvaltningshuset ska fortsätta att bedrivas i nuvarande utformning och omfattning.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen förordar
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen förordar beslutsalternativ 1, då det i utredningens analys visar på att en eventuell avveckling av caféteriaverksamheten på Förvaltningshuset inte kommer att få några större negativa konsekvenser för vare sig medborgare, verksamhet eller ekonomi.

Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Lind (S) föreslår nämnden att anta beslutsalternativ 1.
Camilla Jonsson (C) och Lennart Andersson (C) biträder Maria Linds förslag

Beslutsunderlag
Utkast till tjänsteutlåtande jämte bilagor daterat 2018-12-28

Deluppdrag 8 – Utreda möjlighet att avveckla verksamhet för personer med beslut jml Socialtjänstlagen inom Söderhamns dagliga verksamhet
Verksamhetschef Malin Thurfjell redogör för innehållet i tjänsteutlåtande och bilagor.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens yttrande
En eventuell nedläggning av Söderhamns Dagliga verksamhet (SDV) enligt SoL kommer som beskrivet få stora negativa konsekvenser för medborgarna, såsom minskat psykiskt och fysiskt välmående och ökad belastning för de anhöriga. Utredningen visar att en eventuell nedläggning av SDV enligt SoL med stor sannolikhet riskerar att skjuta över kostnaden till andra delar av ASN:s verksamhet, kommunorganisationen, andra offentliga aktörer samt samhället i stort. Uppskattningsvis skulle den flera gånger om överstiga den kortsiktiga
besparing som en nedläggning innebär för ASN:s direkta kostnader. Kombinationen av ett minskat värde till medborgarna samt ökade kostnader för organisation och samhälle i stort, är inte i linje med kommunens styr- och ledningsfilosofi, där utgångspunkten är medborgarnas behov utifrån ett helhetsperspektiv. Nedläggningen riskerar alltså att bidra till sämre värde till en högre kostnad.

Förslag till beslut

Beslutsalternativ 1 - Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) beslutar att säga ja till nedläggning av Söderhamn Dagliga verksamhet för personer som omfattas av Socialtjänstlagen.

Beslutsalternativ 2 - Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) beslutar att säga nej till nedläggning av Söderhamns Dagliga verksamhet för personer som omfattas av Socialtjänstlagen och att Söderhamn Dagliga verksamhet behålls i nuvarande utformning och omfattning.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen förordar
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen förordar beslutsalternativ 2, då det i utredningen påvisas att en nedläggning riskerar att bidra till sämre värde till en högre kostnad.

Förslag till beslut på sammanträdet
Linda Elgestad (M) föreslår nämnden att anta beslutsalternativ 2.

Beslutsunderlag
Utkast till tjänsteutlåtande jämte bilagor daterat 2018-12-27

Deluppdrag 9 – Utreda möjlig 10 % neddragning av bemanningen på Vuxenenheten, Sjövillans HVB-hem och Söderhamns beroendecenter
Verksamhetschef Malin Thurfjell redogör för innehållet i tjänsteutlåtande och bilagor.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens yttrande
I den utredning som gjorts har varje enhet sett över sina kostnader och vad som erbjuds.
En del av utredningsuppdraget var att avveckla boendekonsulttjänsten som Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har tillsammans med Faxeholmen. ASN står för 30 % av lönekostnaden. I risk och konsekvensanalysen framkommer det att risken är stor att det inte skulle leda till en besparing om tjänsten avvecklas. Barn riskerar att bli vräkta, mindre förebyggande i samband med störningsanmälningar, dyrare renoveringar, m.m.
På myndighetssidan arbetar 4 socialsekreterare, 1 CM, 1 admin/boendehandläggare. Det har under 2018 gjorts ett stort arbete för att komma i ram och effektivisera utredningsarbetet. Detta har lett till att budgeten för enheten är i balans, till skillnad för ett år sedan då den gick med kraftigt underskott. Att göra fler åtstramningar ses inte som möjligt då arbetet påverkas mycket av resterande delar av samhället samt att de lagkrav som åligger Arbetsmarknads- och socialnämnden inte skulle kunna fullföljas. Det är dock möjligt att minska budgeten för placeringskostnader med 500 000 kr jämfört med 2018 års budget under förutsättning att andra delar av samhället tar det ansvar som åligger dem. På Söderhamns beroendecenter skulle konsekvenserna av att dra in på tjänster bli mycket stora då det är ett litet antal terapeuter som arbetar där, 4 årsarbetare. Kringkostnader har setts över och bland annat städkostnaderna har minskats betydligt. Det som är rimligt är att samverka kring anhörigstödet inom förvaltningen och att vi fortsatt ser över hur det kan utformas, det kan framåt leda till en besparing på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen på totalen.

Förslag till beslut

Beslutsalternativ 1 - Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) beslutar att säga ja till besparing på totalt 10 % på de tre enheterna.

Beslutsalternativ 2 - Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) beslutar att säga nej till besparing på totalt 10 % på de tre enheterna men att vuxenenheten minskar budgeten för placeringar med 500 000 jämfört med 2018.

Beslutsalternativ 3 - Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) beslutar att säga ja till att avveckla tjänsten som boendekonsulent.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen förordar
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen förordar beslutsalternativ 2. Vuxenenheten har under 2018 gjort stora kostnadseffektiviseringar genom förändrat arbetssätt. Detta i sig kan ses som en besparing och innebär minskade kostnader för förvaltningen med 500 000 kr. Att göra ytterligare neddragningar ses inte som möjligt.

Beslutsunderlag
Utkast till tjänsteutlåtande jämte bilagor daterat 2018-12-27

Utredningsuppdrag 10 – Utreda möjlig 10 % neddragning av bemanningen på Försörjningsenheten
Verksamhetschef Malin Thurfjell redogör för innehållet i tjänsteutlåtande och bilagor.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens yttrande
I denna delutredning har utretts om det finns möjlighet att genomföra en besparing på 10 % av personalkostnaderna inom Försörjningsenheten. Enheten består av en myndighetsenhet med 10 personal och en Råd och Stöd enhet med 7 personal. För att minska kostnaderna inom försörjningsenheten är det bara personal samt ledtider som kan påverkas. Antalet hushåll i behov av försörjningsstöd ökar och det är av stor vikt att det finns handläggare som har möjlighet att på ett rättssäkert sätt genomföra utredning och planering för dessa medborgare. Att göra en besparing i personal inom myndighetssidan samt de som arbetar mot arbetsmarknaden ses inte som rimligt idag. Ett stort arbete pågår för att genomföra digitalisering av ansökan om försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd och det kräver stor närvaro av personal för att det ska integreras i arbetssättet och för att kunna få ut information och kunskap till våra medborgare. Även inom Råd och stöds arbete mot arbetsmarknaden pågår ett förändringsarbete för att korta ledtider och ge våra medborgare en möjlighet att på ett bra och kvalitativt sätt komma ut på arbetsmarknaden. På Råd och stöd enheten arbetar även en integrationsvägledare. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har en skyldighet att ta emot
och stötta de personer som anvisas till kommunen. Det är dock inte lagstyrt hur stödet kring
mottagandet ska ske. Antalet som anvisas till kommunen minskar. Att avveckla tjänsten innebär att det finns en risk för att ledtiden för målgruppen förlängs och att det blir fördröjning vid ansökningar om förskoleplatser, bostadsbidrag och uppstart av etableringsersättning.

Förslag till beslut

Beslutsalternativ 1 - Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) beslutar att säga ja till att minska personalkostnaden med 10 % på försörjningsenheten.

Beslutsalternativ 2 - Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) beslutar att säga ja till att avveckla tjänsten som integrationsvägledare.

Beslutsalternativ 3 - Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) beslutar att säga nej till att genomföra besparingar på 10 % på försörjningsenheten.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen förordar
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen förordar beslutsalternativ 2. Utifrån minskat antal personer som anvisas till kommunen ses det som en möjlighet att fördela arbetsuppgifterna på annan personal.

Beslutsunderlag
Utkast till tjänsteutlåtande jämte bilagor daterat 2018-12-27

Utredningsuppdrag 11 – Utreda möjlighet att avveckla Sjövillan
Verksamhetschef Malin Thurfjell redogör för innehållet i tjänsteutlåtande och bilagor.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens yttrande
I den utredning som nu genomförts efter nämndens beslut har olika alternativ setts över; avveckla, vara kvar i den form som är idag, öppna upp för både män och kvinnor samt att samlokalisera Söderhamns beroendecenter och Sjövillan. Arbetsmarknads- och socialnämnden är inte skyldig att bedriva vård i egen regi vilket innebär att en nedläggning av Sjövillan är möjlig. Nämnden är däremot skyldig att erbjuda beroendevård till medborgarna. Om vården inte erbjuds i egen regi måste nämnden köpa vården av privata vårdgivare. Om Sjövillan läggs ner kan Arbetsmarknads- och socialnämnden inte erbjuda en sammanhållen beroendevårdkedja för vuxna på hemmaplan. Risken är stor att möjligheten till bra individanpassade hemmaplanslösningar försämras. Att köpa vård av privata vårdgivare ger en minskad möjlighet till detta och det blir svårt att förutse kostnader. Om Arbetsmarknads- och socialnämnden inte bedriver vården i egen regi riskerar den samverkan som finns med andra aktörer exempelvis öppenvårdspsykiatrin och Arbetsförmedling/AME att försvåras. Idag finns det en upparbetad rutin att redan vid det initiala skedet av ett LVM påbörja planering för en så kallad § 27 till Sjövillan. Det ger möjlighet till en snabb planering för individanpassad vård. Att minska inlåsningstiden vid ett LVM och påbörja vård i en öppnare form så snart som möjligt är inte bara kostnadseffektivt utan även en vinst för den enskilde. Den enskilde kan snabbt erbjudas individanpassad vård inom kommunen. Idag kan detta endast erbjudas män. Att avveckla Sjövillan skulle innebära en direkt besparing på 3,9 miljoner kronor men det skulle inte vara en besparing i längden.

Förslag till beslut

Beslutsalternativ 1 - Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) beslutar att säga ja till nedläggning av Sjövillan.

Beslutsalternativ 2 - Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) beslutar att säga ja till att Sjövillan fortsätter att bedriva verksamheten såsom idag.

Beslutsalternativ 3 - Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) beslutar att säga ja till att Sjövillan gör om i sin verksamhet och blir tillgänglig för både män och kvinnor.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen förordar
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen förordar beslutsalternativ 3. Att göra Sjövillan tillgänglig för både män och kvinnor ger en likvärdig vård och möjligheter till bra individanpassade behandlingsplaneringar.

Beslutsunderlag
Utkast till tjänsteutlåtande jämte bilagor daterat 2018-12-28

Utredningsuppdrag 12 – Utreda om ASN ska fortsätta hantera kommunens Komhall-anställningar
Verksamhetschef Johnny Bjersander redogör för innehållet i tjänsteutlåtande och bilagor.

Den 27 augusti 2014 beslutade Lärande- och arbete nämnden att inrätta 15 Komhallanställningar. Dessa anställningar är en tillsvidaretjänst (Allmänna bestämmelser) med en lönesubvention (Trygghetsanställning), beslut av Arbetsförmedlingen. Beslutet om subvention grundar sig på individen arbetsförmåga. Anställningen har i sin målsättning att inte vara en åtgärd utan en arbetsplats. Formellt är anställningen på Arbetsmarknadsenheten/ Resurscentrum med det arbetsgivare- och arbetsmiljöansvar som det innebär. I övrigt har individen sin tillhörighet vid den arbetsplats där hen arbetar. I dagsläget har 13 medarbetare i Söderhamn kommun en Komhallanställning med placering på olika förvaltningar. Behov föreligger att ta fram eventuellt ytterligare underlag, då det inte är helt utrett att Arbetsmarknads- och socialnämnden ensam har rätt att fatta beslut i ärendet.

Beslutsunderlag
Utkast till tjänsteutlåtande jämte bilagor daterat 2018-12-20

Utredningsuppdrag 13 – Utred möjlighet till att minska budgetram med 10 % vid Resurscentrum
Verksamhetschef Johnny Bjersander redogör för innehållet i tjänsteutlåtande och bilagor.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens yttrande
Med bibehållen rambudget kan Resurscentrum och Söderhamns kommun fortsätta sin framgångsrika verksamhet. Med bibehållna resurser kan verksamheten fortsätta det proaktiva arbetet tillsammans med våra lokala samarbetspartners med att få våra medborgare i sysselsättning. Detta resulterar i minskad arbetslöshet, minskat försörjningsstöd samt ohälsa. Arbeta nära och individanpassat med kommunens utsatta grupper (nyanlända, funktionsnedsatta och ungdomar med låg utbildningsnivå) så att dessa medborgare utvecklas och stärks i sin väg mot arbete eller studier. Fortsätta arbete med arbetspolitiska insatser med bibehållna volymer och bredd med målsättning att öka dessa. Med bibehållna resurser har Resurscentrum möjlighet att deltaga (egen medfinansiering) i olika nationella arbetsmarknadsprojekt och på så sätt växla upp ASN:s verksamhetsbudget. Detta resulterar positivt för våra medarbetare, medborgare samt att Söderhamns kommun etablerar sig som en professionell samverkanskommun inom arbetsmarknadsområdet.

Förslag till beslut

Beslutsalternativ 1
Beslut om att minska Resurscentrums rambudget med 10 % innebär en besparing för ASN med ca 1,2 miljoner kronor. Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) beslutar att säga ja till beslutsalternativ 1.

Beslutsalternativ 2
Beslut om att inte minska Resurscentrums rambudget med 10 %. Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) beslutar att säga ja till beslutsalternativ 2.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen förordar
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen förordar beslutsalternativ 2.

Förslag till beslut på sammanträdet
Patric Rosenqvist (S) föreslår nämnden att anta beslutsalternativ 2.

Beslutsunderlag
Utkast till tjänsteutlåtande jämte bilagor daterat 2018-12-20

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen


§ 14 ASN 2018-00064

Mål och resursplan 2018 – uppföljning av helsårsbokslut

Beslut
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att godkänna årsbokslutet för 2018.

Ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har att besluta om årsbokslutet för 2018.

Förvaltningschef Lena Wetterlind redogör för ärendet.

Beslutsunderlag
Mål- och resursplan år 2018 Arbetsmarknads- och socialnämnden, helårsbokslut 2018-12-31
Muntlig information från förvaltningschefen

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen


§ 15 ASN 2018-00064

Mål och resursplan 2019

Beslut
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att godkänna mål- och resursplanen för 2019.

Ärendet
Beslut om mål och resursplanen för 2019 skulle ha tagits i december men på grund av ny nämnd har man valt att lägga beslutet 2019-01-28. Ett förslag till Mål- och resursplan för 2019 har tagits fram.

Verksamhetsutvecklare Erika Söderström redogör för mål och resursplanen.

Verksamhetsekonom Karin Axzell redogör för ekonomisk översikt.

Kvalitetsutvecklare Jessica Stenberg redogör för internkontrollplanen.

Beslutsunderlag
Förslag till Mål- och resursplan för 2019
Muntlig information från verksamhetsutvecklare, verksamhetsekonom och kvalitetsutvecklare

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

§ 16 ASN 2018-00066


Muntlig information återrapportering PwC

Beslut
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att förklara sig informerad.

Ärendet
PWC har på uppdrag av Söderhamns kommuns revisorer genomfört en granskning av arbetet med att få individer som uppbär ekonomiskt bistånd att nå egen försörjning. Arbetsmarknads- och socialnämnden ska senast 2019-02-28 lämna yttrande över granskningen.

Verksamhetschef Malin Thurfjell och verksamhetschef Johnny Bjersander lämnar muntlig återrapport om revisionsrapporten och vad som görs för att möta de krav som ställs på verksamheten. Av PwC-rapporten framkommer att tydliga mål saknas från politiken. Nämnden kommer vid kommande strategidagar att ta fram tydliga mål.

PwC-rapporten är inte känd av alla ledamöter. Rapporten ska skickas ut till ledamöterna inför nämndens sammanträde i februari.

Beslutsunderlag
Muntlig information från verksamhetschef Malin Thurfjell och verksamhetschef Johnny Bjersander


§ 17 ASN 2018-00070

Utbetalning av dagersättning

Beslut
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att bevilja en dagersättning med 80 kr per dag för 2019.

Pär-Olof Stål (C), Linda Elgestad (M), Lennart Andersson (C), Jan Nilsson (KD) och Carina Karlsson (C) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet
2018 gav staten möjlighet till kommunerna att ansöka om statsbidrag avseende habiliteringsersättning. Syftet med statsbidraget är att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen valde att rekvirera medlen. De kommuner som har rekvirerat statsbidraget ska senast den
1 mars 2019 lämna en redovisning till Socialstyrelsen om hur medlen använts under 2018. Den statliga ersättning som har rekvirerats är tänkt att fortsätta. Om staten beslutar att dra in statsbidraget kommer beviljade medel att tas från nämndens rambudget. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade 2018-10-22, § 79, att höja dagersättningen till dem som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS till 135 kr per dag fram till och med 2018-12-31. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade 2018-12-17, § 102 att bevilja dagersättning med 80 kr per dag för januari 2019.

Verksamhetschef Malin Thurfjell redogör för ärendet.

Isabel Hildén (V) begär ajournering. Sammanträdet ajourneras i 15 minuter för att därefter återupptas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Lind (S) föreslår nämnden besluta att dagersättning med 80 kr per dag ska kvarstå enligt beslut från december.
Lennart Andersson (C) föreslår nämnden att bevilja en dagersättning med 80 kr per dag under förutsättning att kommunen erhåller rekvirerade medel och att ersättningsnivån kan komma att ändras utifrån beslut om rekvirerade medel.

Beslutsgång
Ordförande lägger fram lagda förslag till beslut, ställer dom mot varandra och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att bifalla Maria Linds förslag.

Beslutsunderlag
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut 2018-12-17, § 102
Muntlig information från verksamhetschef Malin Thurfjell


§ 18 ASN 2019-00009

Beslutsattestanter och utanordnare för Arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhetsområden 2019

Beslut
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att godkänna förslaget till beslutsattestanter, ersättare och utanordnare för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde 2019.

Ärendet
Enligt gällande attest- och utanordningsreglemente skall varje nämnd/styrelse utse befattningar och/eller funktionärer med rätt att attestera de ekonomiska transaktioner som uppstår i verksamheten. Det har upprättats ett förslag till beslutsattestanter med ersättare samt utanordnare för arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhetsområden.

I attest- och utanordningsreglementet som antagits av kommunfullmäktige 1996-08-19
§ 117 ges riktlinjer för hur styrelser och nämnder skall hantera och kontrollera sina ekonomiska transaktioner. Här sägs bland annat att två befattningshavare alltid skall attestera den ekonomiska transaktionen varav beslutsattesten alltid skall vara den ena.

Beslutsattest innebär att kontroll sker av att beställning har skett, att beslut har fattats och att villkoren stämmer överens med överenskommelsen. I beslutsattesten ligger också ansvaret för konteringen. I ansvaret att vara beslutsattestant ligger även ett budgetansvar för den internbudget som beslutsattestanten tilldelats för sitt ansvarsområde.

Beslutsattesträtten avser drift- och investeringsbudget samt balansräkning inom respektive attestants ansvarsområde.

Leverantörsfakturor
I de fall beslutsattestanten själv beställt och mottagningsattesterat en leverans/prestation:
· Biträdande förvaltningschef eller ordförande beslutsattesterar för förvaltningschef.
· Förvaltningschef beslutsattesterar för biträdande förvaltningschef.
· Utsedd ersättare, förvaltningschef eller biträdande förvaltningschef attesterar för verksamhetschef.
· Utsedd ersättare eller överordnad verksamhetschef attesterar för enhetschef.

Vid förfall för både beslutsattestant och ersättare:
· Förvaltningschef och biträdande förvaltningschef har rätt att utföra beslutsattest för samtliga verksamhetsområden inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
· Verksamhetschef har rätt att utföra beslutsattest för sina underställda.
· Om ingen överordnad chef, förvaltningschef eller biträdande förvaltningschef finns tillgänglig har verksamhetsekonom rätt att utföra beslutsattest för samtliga verksamhetsområden inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Bokföringsorder och internfakturor
Rätt att beslutsattestera bokföringsorder och internfakturor gäller enligt samma regler som leverantörsfakturor. Dessutom ges verksamhetsekonom från kommunens ekonomienhet beslutsattesträtt för rättelser av felbokföringar och liknande bokföringstransaktioner, avseende samtliga ansvar inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Rätt att skapa, attestera och signera bokföringsorder som avser bokföring, rättning av felbokföring samt makulering av felaktig utbetalning vid utbetalning via internetbanken eller förladdade kort ges till Karina Nilsson och Angelica Spångberg-Söderberg.

Utanordningsattestanter Procapita/ bankkonto 8344-4 3.341.518-3/ förladdat kort (Preepaid card)
Enheten för ekonomiskt bistånd handlägger utanordningar av försörjningsstöd via verksamhetssystemet Procapita. Utordningsattestant i Procapita har behörighet att

- Handlägga överföringen av den dagliga betalningsfilen
- Verkställa utbetalningar via internetbanken
- Utföra utbetalningar via förladdat kort

Processen kräver ur säkerhetssynpunkt två attestanter vid varje överföringstillfälle. Minst en av dessa ska, i enlighet med den interna kontrollen, inte ha delegation att fatta beslut om ekonomiskt bistånd i Procapita. Arbetsmarknads- och socialnämnden utser följande personer som utanordningsattestanter för ändamålet som beskrivs ovan; Karina Nilsson, Håkan Einarsson, Angelica Spångberg-Söderberg, Anna-Lena Svedberg, Eva Hedin, Stefan Ellner, Karin Baglien, Kerstin Andreasson samt Laila Nabb.


Beslutsattestanter och utanordnare fr o m 2019-01-01
OmrådeAnsvarBeslutsattestantErsättare
Nämnd, förvaltning och administration
7000000
OrdförandeFörvaltningschef
7010000
FörvaltningschefBiträdande förvaltningschef
7010100
Biträdande förvaltningschefFörvaltningschef
7010120
Enhetschef administrativa enhetenEnhetschef försörjning - bistånd
7011000
Verksamhetschef ekonomiskt biståndVerksamhetschef insatser vuxna
7011200
Enhetschef försörjning - biståndEnhetschef vuxna, beroendecenter
Integration och
7011400
Enhetschef ensamkommandeboendeEnhetschef försörjning - råd och stöd
försörjning
7011500
Enhetschef försörjning - råd och stödEnhetschef ensamkommandeboende
Barn och unga
7013000
Verksamhetschef insatser barn och ungaVerksamhetschef ekonomiskt bistånd
7013100
Enhetschef mottagningsenhetEnhetschef familjeteam, familjecentral
7013200
Enhetschef förebyggande enhetenVerksamhetschef barn och ungdom
7013300
Enhetschef familjehem, familjerättEnhetschef barn och unga
7013500
Enhetschef barn och ungaEnhetschef familjehem, familjerätt
7013900
Enhetschef familjeteam, familjecentralEnhetschef mottagningsenhet
7014000
Verksamhetschef insatser vuxnaVerksamhetschef insatser barn och unga
7014100
Enhetschef Sjövillan, beroendecenterEnhetschef vuxna
7014200
Enhetschef vuxnaEnhetschef Sjövillan, beroendecenter
Vuxna och SDV
7014300
Enhetschef daglig verksamhetVerksamhetschef insatser vuxna
Resurscentrum
7019000
Verksamhetschef resurscentrumBiträdande förvaltningschef
7019400
Enhetschef arbetsmarknadsenhetenVerksamhetschef resurscentrum
7019500
Enhetschef bemanningenVerksamhetschef resurscentrum
7019600
Administrativt ansvarig bilpoolenVerksamhetschef resurscentrum

Utöver beslutsattest skall alltid även utanordning göras. Utanordning innebär en avslutande kontroll för att godkänna en transaktion för utbetalning. I detta ingår att kontrollera rimligheten i transaktionerna. Idag sker detta genom godkännande av betalningsfil vid kommunens centrala ekonomienhet.

Förvaltningens förslag till beslut
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås godkänna förslaget till beslutsattestanter, ersättare och utanordnare för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2018-01-16


§ 19

Protokoll

Beslut
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att lägga de presenterade protokollen till handlingarna.


Ärendet
Nedanstående protokoll har delgivits nämnden:

AU 2018-12-03

AU 2019-01-14

AU 2019-01-18

ASN 2018-12-17

ASN 2019-01-07

§ 20

Rapporter och delgivningar


Beslut
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen och lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
Förteckning över inkomna skrivelser med mera
En förteckning över inkomna skrivelser har delgivits nämnden tillsammans med handlingarna. En pärm med skrivelserna skickas runt under mötet.

Statistik från Bemanningen
Statistik avseende december 2019 har delgivits nämnden tillsammans med handlingarna.

FÖSAM-protokoll
För kännedom.

Ordförandes rapport
Muntlig rapport från ordförande:
- Informerar om kommande förvaltningsträff den 21 februari. Vid förvaltningsträffen kommer ordförande kommer att informera personalen om de beslut som tagits idag gällande Arbetsmarknads- och socialnämndens organisation.

Förvaltningschefens rapport
Muntlig rapport från förvaltningschefen:
- Budget- och omställningsarbetet har varit i fokus under de senaste månaderna.
- Förvaltningschefen och ordföranden kommer att delta vid nätverk länsledning torsdag och fredag denna vecka.
- Arbetet med ombyggnation av lokalerna i förvaltningshuset fortgår.

Beslutsunderlag
Förteckning över inkomna skrivelser.
Statistik från Bemanningen
FÖSAM-protokoll 2019-01-11, 2019-01-18, 2019-01-23
Muntlig rapport från ordförande
Muntlig rapport från förvaltningschef


§ 21

Domar och beslut

Beslut
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att domarna och besluten läggs till handlingarna.

Ärendet
Följande domar och beslut har inkommit:

Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8.1.2-37485/2018-4
Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8.7.4-33292/2018-5
Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8.7.4-33297/2018-5
Arbetsmiljöverket 2016/033168
Förvaltningsrätten i Linköping Mål nr. 1790-18
Kammarrätten i Sundsvall Mål nr. 2588-18

Beslutsunderlag
För perioden inkomna domar och beslut


§ 22

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att godkänna presenterade delegationsbeslut och lägga dem till handlingarna.

Ärendet
Samtliga delegationsbeslut fattade i verksamhetssystemet Procapita under tiden 2018-12-01 – 2018-12-31 delges nämnden.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut för perioden