Nämnd:Barn- och utbildningsnämnden
Titel:2019-01-30 ProtokollNämnd

Sammanträdesdatum


Plats och tid
Barn- och utbildningsnämnden

2019-01-30
Öppet sammanträde för allmänheten


Rådhuset, Fullmäktigesalen, kl 09:00-14:15
Utses att justeraJohannes Tyve
Justeringens
plats och tid
Förvaltningshuset 2019-02-06, kl 13:00
Paragrafer§§ 1-24
Underskrifter________________________
Jan-Eric Berger, ordförande
______________________
Sanna Jonsäll, sekreterare
________________________
Johannes Tyve, justerare
---------------------------------------------------------------------------
ANSLAG/BEVIS

Paragrafnummer
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

§§ 1-24
Nämnd/StyrelseBarn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum2019-01-30
Tid för anslag2019-02-07- - 2019-02-28
Förvaringsplats
för protokollet
Barn- och utbildningsnämndens förvaltningskontor
Förvaltningshuset, Söderhamn
Underskrift________________________Närvaroförteckning

Beslutande
Närvaro§ §
TjgEj tjgJANEJJANEJ
Jan-Eric Berger (C), ordförandeX
Azeeta Rafaat (C)X
Cina Olsson (C)X
Karin Velander (M) §§1-15 och
§§ 18-23
X
Teresa Vanova Benke (L)X
Johannes Tyve (S)X
Susanne Larsson (S)X
Erik Sköld (S)
Benny Gustafsson (V)X
Ted Nilsson (SD)
Jane Mineur (SD)X
Ersättare
Närvaro§§
TjgEj tjgJANEJJANEJ
Johan Mårtensson (C)X
Johan Svahn (C)X
Maria Hansson (KD)X
Piotr Pokrasen (M) ersättare för Karin Velander §§ 16,17, 24XX
Hans Blom (L)X
Frida Hirsimäki (S)X
Fredrik L’Estrade (S)X
Anneli Englund (S) ersättare för
Erik Sköld (S)
X
Göran Hånell (V)X
Jan-Erik Tynong (SD) ersättare för Ted Nilson (SD)X
Tony Svensson (SD)X
Övriga närvarande
Åsa Unger, Förvaltningschef
Sanna Jonsäll, Sekreterare
Maria Eriksson, Kvalitetscontroller § 12
Helena Nyström, Verksamhetsekonom §§ 13-14
Pernilla Lund, Verksamhetschef § 14
Michaela Guirguis, Rektor Söderhamns friskola §§ 18-19
Eva-Britt Hartikainen, Verksamhetschef grundskola § 24
Agneta Olofsson, Verksamhetschef förskola § 24Innehållsförteckning
HYPERLINK \l "_Toc536684176" Närvaroförteckning

HYPERLINK \l "_Toc536684177" Presentation av ny nämnd

HYPERLINK \l "_Toc536684178" Öppna sammanträden för barn- och utbildningsnämnden

HYPERLINK \l "_Toc536684179" Information till nya nämnden

HYPERLINK \l "_Toc536684180" Barn- och utbildningsnämndens reglemente

HYPERLINK \l "_Toc536684181" Delegationsordning 2019-2022

HYPERLINK \l "_Toc536684182" Information om sekretess och tystnadsplikt inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde

HYPERLINK \l "_Toc536684183" Information om allmänna handlingar, e-post, sociala medier m.m.

HYPERLINK \l "_Toc536684184" Information om personuppgifter på kommunens webbplats

HYPERLINK \l "_Toc536684185" Sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden 2019

HYPERLINK \l "_Toc536684186" Val av presidieberedning

HYPERLINK \l "_Toc536684187" Val av ledamöter till tillgänglighetsrådet

HYPERLINK \l "_Toc536684188" Betygsstatistik 2018

HYPERLINK \l "_Toc536684189" Årsredovisning 2018

HYPERLINK \l "_Toc536684190" Budget 2019

HYPERLINK \l "_Toc536684191" Verksamhetsbesök

HYPERLINK \l "_Toc536684192" Anmälan av delegationsbeslut

HYPERLINK \l "_Toc536684193" Anmälan av inkomna skrivelser och protokollsutdrag m.m.

HYPERLINK \l "_Toc536684194" Återrapport angående skolplikt för elev på Söderhamns friskola

HYPERLINK \l "_Toc536684195" Återrapport angående skolplikt för elev på Söderhamns friskola

HYPERLINK \l "_Toc536684196" Återrapport angående skolplikt för elev på Hamnaskolan

HYPERLINK \l "_Toc536684197" Återrapport angående skolplikt för elev på Hamnaskolan

HYPERLINK \l "_Toc536684198" Återrapport angående skolplikt för elev på Hamnaskolan

HYPERLINK \l "_Toc536684199" Anmälan om utebliven skolplikt, Norrtullskolan

HYPERLINK \l "_Toc536684200" Muntliga rapporter


§ 1

Presentation av ny nämnd

Ärendet

Ordförande Jan-Eric Berger inleder med att hälsa alla välkomna till barn- och utbildningsnämndens första sammanträde.

Ledamöter, ersättare och tjänstemän gör därefter en kort presentation av sig själva.


§ 2

Öppna sammanträden för barn- och utbildningsnämnden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ha öppna sammanträden under mandatperioden 2019-2022.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har haft alla sina sammanträden öppna för allmänheten under de tre senaste mandatperioderna.

Kungörelsen till allmänheten sker genom annonsering en vecka före nämndssammanträdet på kommunens webbplats.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Jan-Eric Berger (C) föreslår att barn- och utbildningsnämndens sammanträden ska vara öppna även under mandatperioden 2019-2022.

Beslutsgång

Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt framlagt förslag.


§ 3 Dnr 2018-00454 600

Information till nya nämnden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningschef Åsa Unger informerar den nya nämnden om förvaltningens organisation och olika verksamhetsområden.


§ 4 Dnr 2015-00031 003

Barn- och utbildningsnämndens reglemente

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Information lämnas till nämnden enligt nedanstående:

För varje nämnd och styrelse fastställer kommunfullmäktige ett reglemente där det anges vilken verksamhet nämnden har ansvar för.

En nämnd har flera uppgifter och ska:

· besluta i frågor som rör den egna förvaltningen
· besluta i frågor som nämnden enligt lag eller annan författning har ansvar för
· besluta i frågor som kommunfullmäktige har delegerat till nämnden
· bereda ärenden som kommunfullmäktige begär yttrande över
· ansvara för att kommunfullmäktiges beslut verkställs


§ 5 Dnr 2019-00023 002

Delegationsordning 2019-2022

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Nämnden informeras om vad en delegationsordning är, det vill säga i vilken ordning som nämnden kan överlåta beslut i rutinärenden till ordförande eller tjänstemän inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Kommunallagen reglerar vilka ärenden som en nämnd kan delegera.

Beslut i följande ärenden kan en nämnd inte delegera:

· Verksamhetens mål, inriktning, kvalitet och omfattning
· Framställningar eller yttranden till fullmäktige
· Myndighetsutövning mot enskilda, dock endast om de är av principiell beskaffenhet eller av större vikt.
· Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden
· Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter

Delegering av beslut till en grupp av anställda eller till anställda och förtroendevalda får inte göras. En grupp bestående av tjänstemän, tjänstemän tillsammans med förtroendevalda eller där företrädare för andra intressenter än kommunen ingår, kan därför inte vara delegat.

Från denna huvudregel finns vissa undantag enligt speciallagstiftning.

Vidaredelegation
Det är endast förvaltningschef som har möjlighet att vidaredelegera beslutanderätt. Övriga tjänstemän som önskar att få beslutanderätt överfört till någon annan måste vända sig till förvaltningschefen för beslut om vidaredelegation. Vidaredelegation ska anmälas till nämnden. Rektor och förskolechef har dock möjlighet att inom sin organisation delegera vissa ärenden i enlighet med skollagen.

Skillnad mellan beslut, ren verkställighet och beredning
Beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt sett jämställt med ett nämndbeslut och kan inte ändras av nämnden. Det betyder, att beslutet kan överklagas på samma sätt som nämndsbeslut (kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär). Besvärstiden räknas från den dag då justeringen av protokollet från sammanträdet, vid vilket beslutet har anmälts, tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Från beslut måste man skilja rent verkställande åtgärder, t.ex. utredningar (ärendeberedning) som är underlag för ett beslut. Vem som ska bereda eller genomföra rena verkställighetsåtgärder följer normalt den arbetsfördelning som gäller inom förvaltningen. Sådana åtgärder kan inte överklagas. Det är alltså av stor betydelse var gränsen dras mellan vad som är beslut och vad som är ren verkställighet eller beredning.


§ 6

Information om sekretess och tystnadsplikt inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Information lämnas till nämnden enligt nedanstående:

Anställda och förtroendevalda inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde ska skriva på en sekretessförbindelse. Du gör det för att du är verksam inom ett/flera områden, där du kommer i kontakt med många personliga och känsliga uppgifter om barn och vuxna. Varje människa har rätt till att få ett skydd för sin personliga integritet. Offentlighets- och sekretesslagens uppgift är att tillgodose detta skydd.

Din handlingsregel bör vara, att aldrig berätta mer än vad som är absolut nödvändigt för arbetet inom verksamheten. Du får inte heller lämna ut skriftliga uppgifter som gäller enskilds personliga förhållanden.

När du träffar vänner, släktingar och andra utomstående, ska du inte berätta något som gäller enskilda barn och föräldrar.

I kontakter med andra myndigheter ska du vara försiktig. Det är endast i undantagsfall möjligt att informera andra myndigheter i känsliga frågor utan föräldrars samtycke. Detta ställer stora krav på dig att arbeta i nära kontakt med föräldrarna.

Även om du lämnar verksamheten är du skyldig att iaktta sekretess. Tystnadsplikten gäller hela livet och regleras i Brottsbalken.


§ 7

Information om allmänna handlingar, e-post, sociala medier m.m.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Information lämnas till nämnden enligt nedanstående:

Allmän handling
Idag är flödet av inkomna och upprättade handlingar stort. Som medarbetare eller förtroendevald inom barn- och utbildningsförvaltningen kommer du dagligen i kontakt med olika sorters handlingar. Det kan t.ex. vara ett SMS till din mobiltelefon, mail till i din e-post, ett meddelande på Facebook eller i andra sociala medier, meddelande på din telefonsvarare, ett brev som skickats via posten eller en handling som du själv upprättat.

En allmän handling, tryckt eller elektroniskt, är en handling som förvaras hos, inkommit till eller upprättats hos en myndighet. I vårt fall är myndigheten barn- och utbildningsnämnden och gäller allt som har med ditt uppdrag inom barn- och utbildningsnämnden att göra. Med handling avses all skrift, bild och upptagning som kan läsas eller avlyssnas direkt eller med hjälp av tekniska hjälpmedel. En allmän handling kan vara offentlig eller hemlig och ska registreras skyndsamt.

Förtroendevald som t.ex. tar emot post, SMS i Söderhamns kommun, oavsett på vilken adress den tas emot, är handlingen en allmän handling. En allmän handling ska omgående registreras eller bevaras systematiskt hos barn- och utbildningsnämnden (myndigheten). Undantaget är om handlingen är sekretessbelagd, i dessa fall ska handlingen diarieföras.

E-post
Nämndens ledamöter och ersättare har åtkomst till kommunens e-postsystem.

Webbdiarium
Kommunens diarium finns även i webbform. Förtroendevalda har möjlighet att få tillgång till webbdiariet för barn- och utbildningsnämnden.

Sociala medier
Kommunen har regler och riktlinjer för hur sociala medier, t.ex. Facebook, Instagram och Twitter ska hanteras.


§ 8

Information om personuppgifter på kommunens webbplats

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Information lämnas till nämnden enligt nedanstående:

På kommunens webbplats, intranät och i trycksaker som rör det politiska arbetet publiceras information om kommunen och dess nämnder och förvaltningar. Ofta efterfrågas kontaktuppgifter till anställda och förtroendevalda på förvaltningar och i nämnder. Dessa uppgifter är personuppgifter och omfattas av dataskyddsförordningen GDPR.

Om du är förtroendevald i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller i en nämnd har du själv offentliggjort ditt engagemang och din partitillhörighet i allmänna val. I utövningen är du del av en offentlig verksamhet.

Ditt namn, din partibeteckning, din bild och den offentliga e-postadress du har under domänen soderhamn.se kan komma att publiceras på www.soderhamn.se, i kommunens intranät eller i berörda trycksaker. Ibland har kommunen behov av att publicera förtroendevaldas privata telefonnummer. Det görs endast efter godkännande.


§ 9 Dnr 2018-00024 600

Sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden 2019

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdesplan för 2019 enligt framlagt förslag.

Ärendet

Onsdag är sammanträdesdag för barn- och utbildningsnämnden och sammanträdet startar kl 09:00. Kallelse och föredragningslista skickas och läggs ut i läsplatta åtta dagar före sammanträdet. Förslag är att ha gemensam nämnd med arbetsmarknads- och socialnämnden i oktober. Syftet med det är att kunna ha gemensam information i samband med nämndssammanträdena.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2019-01-16


Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande

Förslag till sammanträdesplan för nämnden och dess beredning redovisas för 2019 enligt nedan:
MånadBeredning kl. 10.00Nämnd 9.00
Januari2130
Februari1827
Mars1827
April1524
Maj2029
Juni1019
Juli --
Augusti1928
September1625
Oktober
(Gemensamt sammanträde)
1728
November1827
December918
Beslutsgång

Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Beslutet skickas till

Kommunledningsenheten


§ 10

Val av presidieberedning

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Jan-Eric Berger (C), ordförande, Karin Velander (M), vice ordförande och Johannes Tyve (S) till nämndens beredning för mandatperioden 2019-2022.

Ärendet

Det är upp till varje nämnd att fatta beslut om det ska finnas en beredning av nämndsärenden. Barn- och utbildningsnämnden har de senaste mandatperioderna haft en beredning som bestått av ordförande, vice ordförande och en ledamot.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Jan-Eric Berger (C) föreslår att barn- och utbildningsnämndens sammanträden beredes av följande ledamöter:

Jan-Eric Berger (C), ordförande
Karin Velander (M), vice ordförande
Johannes Tyve (S)

Beslutsgång

Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt framlagt förslag.


§ 11

Val av ledamöter till tillgänglighetsrådet

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Teresa Vanova Benke till tillgänglighetsrådet för mandatperioden 2019-202 och Benny Gustafsson (V) som ersättare.

Ärendet

Det är upp till varje nämnd att besluta om representant till tillgänglighetsrådet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Jan-Eric Berger (C) föreslår att barn- och utbildningsnämndens utser följande ledamöter:

Ordinarie: Teresa Vanova Benke (L)
Ersättare: Benny Gustafsson (V)

Beslutsgång

Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt framlagt förslag.


§ 12 Dnr 2018-00020 600

Betygsstatistik 2018

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Redovisning av betygsstatistik för årskurs 6-9 höstterminen 2018.

Bakgrund och syfte
I det systematiska kvalitetsarbetet ingår att efter varje termin sammanställa och analysera elevernas betygsresultat. Sammanställningen syftar till att ge en bild av hur långt verksamheten nått i uppdraget att alla elever ska lyckas samt vara ett underlag till diskussioner, analyser och åtgärder kring elevernas måluppfyllelse.

Beslutsunderlag

Rapport 2019-01-16

Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande

Årskurs 9

78% av eleverna i årskurs 9 nådde i höstterminens betyg gymnasie-behörighet, det vill säga har godkända betyg i matematik, engelska och svenska eller svenska som andraspråk. Det är i princip samma nivå med de senaste höstterminernas resultat som framgår av diagrammet nedan. Av 244 elever i årskurs 9 var det 54 som inte nådde gymnasiebehörighet, jämfört med 58 elever höstterminen 2017.

Diagrammet ovan visar gymnasiebehörigheten per skola. På kommunnivå är det ingen större skillnad mellan pojkar och flickors resultat. Av de 54 elever som inte uppnår gymnasiebehörighet läser 22 svenska som andraspråk.

Högst andel elever med gymnasiebehörighet har Vågbroskolan (84%), dock är det inga stora skillnader mellan skolorna – samtliga ligger över 75%.

När det gäller betyg i alla ämnen så har Norrtullskolans elever i årskurs 9 högst andel med 67%, följt av Bergviksskolan och Stenbergaskolan där 66% av eleverna har godkända betyg i alla ämnen.

Grafen nedan visar antal F per ämne i årskurs 9. Matematik är det ämne med flest antal F, följt av engelska och samhällskunskap.

Grafen ovan visar betygsspridningen i matematik, engelska, svenska och svenska som andraspråk. Svenska har en relativt jämn spridning över betygsskalan, svenska som andraspråk en tyngdpunkt på betyget F och matematik har en tyngdpunkt på betyget E.


Årskurs 8

I årskurs 8 når 76% av eleverna gymnasiebehörighet vilket är samma nivå som höstterminen 2017. När samma elever gick ut årskurs 7 i våras hade 81% godkända betyg i matematik, engelska, svenska eller svenska som andraspråk, dvs gymnasiebehörigheten har sjunkit på samma elever. I antal är det 60 elever i årskurs 8 som inte når gymnasiebehörighet, att jämföra med 62 elever hösten 2017. Av de 60 eleverna läser 29 svenska som andraspråk.

Grafen visar att det är relativt stor skillnad mellan pojkar och flickor som uppnår gymnasiebehörighet i årskurs 8 på samtliga skolor utom påVågbroskolan där en högre andel pojkar än flickor når godkända betyg.

I årskurs 8 är antalet F flest i matematik och engelska följt av svenska som andraspråk.


Årskurs 7

77% av eleverna i årskurs 7 uppnår gymnasiebehörighet vilket är exakt samma andel som när de här eleverna gick ut årskurs 6 och även samma nivå som årskurs 7 föregående år. 55 elever saknar betyg i matematik, engelska eller svenska/svenska som andraspråk att jämföra med 57 elever höstterminen 2017. Samtliga skolor utom Stenbergaskolan ligger över 75% gymnasiebehörighet.

I årskurs 7 är antalet F flest i engelska och matematik följt av samhällskunskap.

Årskurs 6

74% av eleverna i årskurs 6 nådde godkända betyg i matematik, engelska och svenska, vilket i princip är i samma nivå som höstterminen 2017 då andelen var 75%.

Av de 70 elever som saknar betyg i matematik, engelska, svenska läser 35 svenska som andraspråk.

På kommunnivå finns ingen större skillnad mellan pojkar och flickors betygi årskurs 6. Dock är det stora skillnader på pojkar och flickors betyg på flera skolor. På Norrtullskolan har endast 29% av pojkarna och 50% av flickorna godkända betyg i matematik, engelska, svenska och svenska som andraspråk.I årskurs 6 är antalet F flest i engelska och matematik följt av idrott och hälsa.


Analys
Grafen nedan visar en sammanställning av betyg i alla ämnen och betyg i matematik, engelska, svenska och svenska som andraspråk för årskurserna 6-9.

Det är en relativt jämn måluppfyllelse i alla årskurser när det gäller betyg i engelska, matematik och svenska istället för som tidigare då måluppfyllelsen var hög i årskurs 6, sjönk i årskurs 7 och 8 och steg igen i årskurs 9. En slutsats kan vara att betygssättningen blivit säkrare när det varierar mindre mellan årskurserna.

De ämnen som eleverna har svårast att nå målen i är genomgående matematik och engelska. I till exempel årskurs 6 har 46 av 266 elever F i matematik och 40 har F i engelska.

Totalt i årskurserna 6-9 är det 239 elever som inte når godkända betyg i matematik, engelska, svenska eller svenska som andraspråk. Av de eleverna är det knappt hälften som läser svenska som andraspråk. Att eleven är nyanländ är alltså inte den enda orsaken till att eleven inte når godkänt betyg.

Andra faktorer som kan inverka på elevernas möjlighet att nå godkända betyg är elevernas frånvaro, svårigheter att rekrytera legitimerade lärare samt att organisera på skolenheterna så att lärare undervisar i de ämnen och årskurser den är behörig i. Av de lärare som undervisade i matematik hösten 2018 var 54% behöriga i ämnet och i rätt årskurs, i svenska var 56% behöriga både i ämnet och årskursen och i engelska var 36% behöriga i ämnet och i årskursen.

På skolorna arbetar man med att fånga upp elever som riskerar att inte nå målen och att rikta insatser för att öka måluppfyllelsen. I detta arbete är lärplattformen Unikum ett värdefullt verktyg där elever som riskerar att inte nå målen ska ha dokumenterade extra
anpassningar eller särskilt stöd, arbetet följs av rektor.

De insatser som görs för att öka måluppfyllelsen hos eleverna är bland annat:

 • I ett samverkansprojekt med Skolverket pågår ett arbete för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever. Insatserna påbörjades våren 2018 och har omfattat utbildning i det svenska skolsystemet för vårdnadshavare och elever, kompetensutveckling för studiehandledare, kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för lärare samt fortbildning av studie- och yrkesvägledare.
 • Läxhjälp anordnas utanför ordinarie skoltid där elever i mindre grupper får hjälp med att komma ikapp med en specifik uppgift eller hjälp med svårigheter i något ämne.
 • Lovskolor syftar till att elever som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E ska få ökad möjlighet att nå dem.
 • Några rektorer arbetar med ”prognoskluster” där elever som har kunskapsluckor fångas upp och grupperas utifrån sin nivå och det stadie man tillhör. Eleverna får arbeta intensivt det ämne som man har behov av extra stöd i, till exempel matematik, under flera veckor med en lektion per dag.
 • Arbetet med elever med orosfrånvaro sker löpande och systematiskt på skolorna och ser olika ut från fall till fall. När det gäller elever som inte är i skolan alls kan det vara ett långt arbete för att eleven ska återgå till skolan. I detta arbete är enheten ELOF som startade i augusti 2017 till stor hjälp. På ELOF finns många kompetenser samlat under ett tak där syftet är att hitta vägar för eleven att återgå till skolan.
 • Statistik över lärarbehörigheter tas fram och diskuteras en gång per termin. Syftet är att så långt det är möjligt organisera på skolenheterna så att lärare undervisar i det ämne och i den årkurs den är behörig i.


Beslutet skickas till

Verksamhetschef skola
Rektorer


§ 13 Dnr 2019-00013 600

Årsredovisning 2018

Beslut

Nämnden antar årsredovisningen för 2018 och lämnar den till kommunfullmäktige.

Ärendet

Årsredovisning för barn- och utbildningsnämnden (BUN) har upprättats per den 31 december 2018 och nämndens resultat för 2018 visar en positiv budgetavvikelse på 1,8 mkr.

Nämndens verksamhetsidé
”Alla ska lyckas”
Vi erbjuder en kreativ och utmanande förskola och skola där barn och elever ges möjlighet att vara entreprenörer i sitt eget liv och därmed välja sin egen framtid. I våra förskolor och skolor garanterar vi inflytande, utveckling och lärande där våra förskolor och skolor presterar på en jämn hög nivå. Alla utmanas att prestera efter sin bästa förmåga.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2018-12-31

Uppföljning av syftet med verksamheten

Viktiga händelser och framåtblick
Trender och tendenser lokalt, regionalt och nationellt förändrar ständigt förutsättningarna för nämndens verksamhet. En rad omvärldsfaktorer såsom lagstiftning, befolkningsstruktur och mottagande av nyanlända påverkar Söderhamns förskolor och skolor.

Vi fortsätter även under kommande år att fokusera på jämlikhet och attraktiv arbetsgivare. Inom området jämlikhet fortsätter vi med arbetet som påbörjats kring likvärdighet, barn och elevinflytande samt likabehandling och attraktiv arbetsgivare.
88% av våra grundskoleelever är behöriga till gymnasieskolans nationella program våren 2018. Det innebär en ökning med 6% jämfört med föregående år. Vi närmar oss nu den höga nivå på behörighet som vi var uppe i för 10 år sedan. Även meritvärdet för årets nior är högre än det varit på länge (220) och vi närmar oss rikssnittet.

Nyanlända - integration
Den stora utmaningen under 2018 blir att anpassa organisationen då antalet asylsökande barn och elever kommer att minska. Vi kommer att delta i ett utvecklingsarbete tillsammans med Skolverket som handlar om att utveckla undervisningen för nyanlända elever. Vidare måste vi utveckla en effektiv organisation för modersmålsundervisning och studiehandledning, så att eleverna verkligen får det stöd de behöver. Vi har till hösten 2018 bättre ordning på behov av modersmål och studiehandledning och vi har köpt in ett digitalt läromedel som kommer att gynna alla elever i Söderhamns skolor.

Under våren har arbete pågått med att anpassa organisationen utifrån minskat barn och elevantal. Arbetet har givit effekt och antalet visstidsanställningar har minskat med ca 50 ”huvuden”. Antalet tillsvidareanställda ligger på samma nivå som under våren. En person har sagts upp på grund av arbetsbrist (språkassistent på förskolan i ryska).

Digitalisering
Regeringens nya digitaliseringsstrategi tillsammans med nya skrivningar i styrdokumenten rörande skolans digitalisering, gör att vi tydligare behöver ställa om undervisningen mot en digitalisering. Vi kommer att satsa på utbildning av personal, organisation och fortsätta arbetet med att ge alla elever en egen dator för sitt arbete i skolan. Vi behöver även satsa på digitala lösningar i klassrum för till exempel filmning, inspelning och så vidare. Alla rektorer har genomfört Skolverkets utbildning ”att leda digitalisering i skolan”. Även inom förskolan pågår ett digitaliseringsarbete, men där kommer inte läroplansförändringarna förrän nästa höst.

I samband med höstterminsstarten görs en IT-satsning på mellanstadiet, vilket innebär att alla elever åk 4-6 kommer att få sin egen dator. Detta har möjliggjorts genom statsbidraget Likvärdig skola. Statsbidraget kommer även möjliggöra inköp av digitala prov och projektorer till alla klassrum. Dessutom kommer det bland annat att genomföras utbildning inom området
Forts. §13
under Skolforum. För förskolans del finns inte tillräckligt med pengar för att köpa in digitala verktyg eller genomföra kompetensutveckling i den utsträckning som skulle behövas, vilket gör att arbetsmiljön blir tungarbetad för förskolans medarbetare.

Lokalöversyn och investeringar
Nämndens beslutade investeringar gällande om- och tillbyggnation av Stentägtskolan, Bergviksskolan, Stentägtens förskola och en helt ny förskola i centrala Söderhamn fortsätter enligt plan. Tillsammans med lokalförsörjningsgruppen behöver arbetet fortsätta för att få en helhetsbild av lokalbehovet i Söderhamn över tid.

Stentägtens förskola stod klar i augusti och alla barn och medarbetare har nu flyttat in i nya, fantastiska lokaler. Även Vågbroskolans omklädningsrum har färdigställts inför höstterminsstarten. I övrigt pågår arbetet med planerade investeringar. Stentägtskolan har snart kommit halvvägs in i projektet och projektet flyter på enligt plan. Bergvikskolans projekt ligger ute för upphandling och byggstart planeras senare i höst. När det gäller den nya förskolan har markundersökningarna nyss blivit klara och nu finns en plats att bygga förskolan på, vilket gör att projektet kan arbetas vidare med.

Under våren har ett arbete startat för att utreda kommunens behov av samlade kulturlokaler. Det arbetet kommer att fortsätta. Vi tittar nu på en bra kortsiktig lösning för kulturskolan gällande lokaler och det arbetet leds av verksamhetschefen för skola.

Barnantalet i förskolan har sjunkit inför hösten. Detta har inneburit att en avdelning på Lillbergets förskola och en avdelning på Utterns förskola har stängts. Förvaltningen har också sagt upp lokalerna och avtalet med Pusselbiten entreprenad, för att ytterligare anpassa verksamheten utifrån sjunkande barnantal. Avtalet går ut 31 januari 2019. Under höstens första avstämning konstateras att det finns flera tomma platser i förskolan vilket innebär att vi behöver fortsätta se över lokalbehovet framåt, för att hålla tilldelad budget.

Kompetensförsörjning
En av de mest strategiska frågorna för Söderhamns kommun är att säkerställa framtida kompetensförsörjning av lärare och förskollärare. För att möta behovet av utbildade lärare, alla kategorier, är det inte tillräckligt att vänta på att fler utbildas, fler insatser måste till. Möjligheter till bra kompetensutveckling och arbete med arbetsgivarvarumärket, så kallad employer branding, blir viktiga konkurrensfaktorer för att säkerställa det framtida behovet av lärare och därmed säkerställa kvaliteten i verksamheten.

Under våren har vi deltagit i rekryteringsmässa och med hjälp av kommunikationsenheten gjort en film om att vara lärare i Söderhamns kommun.

Frågan har lyfts över vilka funktioner som ska arbeta i skolan och vad de ska ha för uppdrag framåt. Det är ett arbete som är i sin linda och kommer att arbetas vidare med.

Effekter av kompetensbristen som vi redan nu ser är till exempel att det i förskolan är svårt att rekrytera utbildade förskollärare, istället anställs barnskötare. Då barnskötare har lägre lön går det att anställa fler medarbetare. Effekten av detta är att det blir fler personer att fördela omvårdnadsansvaret på, men färre med ansvaret för undervisningen i förskolan, vilket skapar stress hos förskollärarna i verksamheten.

För sjätte året i rad kommer Skolforum att genomföras under vecka 44. Skolforum har fokus på det aktuella utvecklingsbehovet som finns i verksamheterna och har nära koppling till det dagliga arbetet i klassrummet. Årets Skolforum kommer återigen att bjuda på högklassiga föreläsare och utvecklande dialoger för förvaltningens pedagoger.

Utvecklingsområden
En av de mest grundläggande åtgärderna för att utveckla verksamheterna är att säkerställa och förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. Av rektorernas och förskolechefernas pedagogiska bokslut, samt ledningsgruppens analys framgår att verksamheterna behöver:
  Utveckla ledarskapet på alla nivåer inom förvaltningen
  Under vårterminen avslutade rektorsgrupp och förskolechefsgrupp ett arbete de gjort tillsammans med Indea i syfte att utvecklas som ledningsgrupp. Under läsåret 17/18 har vi genomfört en processutbildning för grundskolans arbetslagsledare i ledarskapsfrågor och styr och ledningsfilosofi.

  Förbättra och säkerställa likvärdigheten
  Vi arbetar med kommunövergripande nätverk, kommunövergripande förstelärare och förvaltningsövergripande utvecklingsgrupp. Vi har en uppföljningsplan där respektive verksamhetschef, kvalitetscontroller har kontinuerliga dokumenterade uppföljningar med alla rektorer/förskolechefer. Vi har nu ett socioekonomiskt fördelningssystem gällande ekonomi för verksamheterna förskoleklass och fritidshem.

  Förstärka likabehandlingsarbetet avseende kränkningar
  Vi har en uppföljningsplan där respektive verksamhetschef, kvalitetscontroller har kontinuerliga dokumenterade uppföljningar med alla rektorer/förskolechefer. Vi har säkerställt att respektive rektor informerar återkommande om lagar och regler kring detta.

  Förstärka barns och elevers inflytande
  Vi har en uppföljningsplan där respektive verksamhetschef, kvalitetscontroller har kontinuerliga dokumenterade uppföljningar med alla rektorer/förskolechefer. Alla förskolor och skolor har formella arenor för detta, barnråd, klassråd och elevråd.

Utöver det anger rektorer och förskolechefer utvecklingsinsatser inom:

Digitalisering
Vi har en övergripande plan för implementering av nya styrdokument. Alla rektor har genomfört skolverkets kompetensmodul ”Att leda digitalisering”. Alla rektorer har tagit del av skolverkets implementeringskonferenser läsåret 17/18.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Kompetensutvecklingsinsats påbörjad höstterminen 2018 för en stor grupp lärare.

Normer och värden
  Vi har en uppföljningsplan där respektive verksamhetschef, kvalitetscontroller har kontinuerliga dokumenterade uppföljningar med respektive rektor/förskolechef. Vi genomför vår trygghetsenkät två gånger per läsår för att ha ett bättre underlag. Vi gör planer för likabehandlingsarbete med tydligare dokumentation och bättre kontinuitet från höstterminen 2018.

  Uppföljning av syfte med verksamheten
  Barn och utbildningsnämnden uppfyller syftet med verksamheten i varierad utsträckning. Utifrån betygsresultat kan vi se att de råder skillnader mellan, och inom skolor. Utvecklingen under de senaste 4 åren visar dock att verksamheten presterar på en jämn nivå där skolan kompenserar för elevernas olika förutsättningar. Den elevgrupp som verksamheten har arbetat mest intensivt med, men inte riktigt lyckats kompensera för, är de nyanlända eleverna. Av de elever i åk 9 som inte är behöriga till gymnasiet är ungefär 70 % nyanlända.

  När det gäller barn och elevers inflytande kan vi utifrån elevintervjuer se en generellt hög nivå inom kommunens verksamheter. Där eleverna kan påverka undervisningen och skolans miljö utifrån ”viktiga modellen” som bland annat inkluderar ett välfungerande elevråd. Bland annat har våra elevråd fått utbildning av Demokratiakademien. Det arbetet är mycket uppskattat och efterfrågat av elevråden. Ordförande och vice ordförande i nämnden träffar regelbundet representanter från högstadieskolornas elevråd och diskuterar inflytande och utbildningens kvalitet.

  Även i förskolan arbetar barnen med demokrati och har inflytande. Det finns barnråd där förskolechefen träffar de största barnen och diskuterar verksamheten. Det finns också ett aktivt arbete med egna val under dagen.

  Efter barn- och utbildningsnämndens beslut att ta bort 15-timmarsregeln inom förskolan tar verksamheten ett ansvar utifrån det kompensatoriska uppdraget med fokus på barns utveckling. Något som gör Söderhamns kommun unik i förhållande till andra kommuner och detta hyllas av organisationen Rädda barnen.

  Tjänstemännen inom barn- och utbildningsförvaltningen har fått ett uppdrag att utreda nya upptagningsområden till skolorna i centrala Söderhamn. Anledningen till att det görs är att Stentägtskolan håller på att byggas om och byggs med ca 80 platser fler än tidigare. Detta i kombination med att kommunen har problem med en skolsegregation som inte gynnar eleverna gör att olika förslag kommer att presenteras för den nya nämnden. Enligt skolans styrdokument har vi et ansvar att erbjuda likvärdig utbildning på våra skolor och skapa likvärdiga förutsättningar för alla våra elever.

  Personalredovisning

  Delårsbokslut


  Vi har under våren arbetat aktivt med att optimera bemanningen inom våra verksamheter och vi ser nu också att antalet medarbetare har sjunkit, vilket varit vårt mål. Vi har framför allt avslutat visstidsanställningar och personer utan formell behörighet. Eftersom Migrationsverket har avslutat all sin verksamhet i vår kommun har också ett antal barn försvunnit från våra verksamheter. Detta har gjort att anpassningarna har varit naturliga. Vi behöver även arbeta med att minska sjukfrånvaron inom våra verksamheter.
  Helårsbokslut  Nämndens arbete kopplat till kommunens fokusområden
  Fokusområde: Jämlikhet - för att kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell identitet, ålder och klass inte ska vara hinder utan möjligheter
  Genom att verka för integration, inkludering och god tillgång på utbildning ska alla människor i Söderhamn stärkas för att kunna vara med och utveckla samhället.

  Förväntade effekter:
   · Förskolan och skolan i Söderhamn är likvärdig ur alla perspektiv, vilket leder till jämlika förutsättningar i samhället.
   · Barn och elever lever och praktiserar demokrati och utvecklas till huvudpersoner i sina egna liv.
   · Alla barn och elever upplever att förskolan och skolan erbjuder trygga miljöer där goda relationer utvecklas.
  Uppföljning:
  Under året har en socioekonomisk resursfördelningsmodell införts i förskolan, i syfte att fördela resurser likvärdigt till de olika förskolorna. Samtidigt har också ekonomiska anpassningar genomförts inom förskolan, vilket gör det svårt att se effekterna av den socioekonomiska fördelningen. Anpassningarna gör att förskolecheferna har svårare att hålla sin budget, även de som har tilldelats mer pengar i den socioekonomiska resursfördelningen. Ett sätt att hålla nere kostnaderna är att minimera vikariekostnaderna. Detta görs genom att medarbetare har i uppdrag att undersöka olika samverkansmöjligheter inom förskolan innan vikarie sätts in. Detta upplevs som stressande hos medarbetarna eftersom organisationen redan är slimmad och det inte finns så mycket utrymme för händelser som avviker. Dessutom måste korttidsfrånvaro ofta ska lösas innan frukost då inte så många medarbetare är på plats. Många gånger får man avstå planerade aktiveter och planeringstid för att lösa situationen. Dock har några förskolor under året fått ett tillfälligt statsbidrag för att minska barngruppernas storlek. Detta har gjort att fler medarbetare har kunnat anställas, vilket möjliggjort att barnen har delats upp i mindre grupper under större delen av dagen. Här märks inte budgetanpassningarna på samma sätt. Statsbidraget bidrar också till att den socioekonomiska resursfördelningsmodellen sätts ur spel.

  I Söderhamns kommun finns ett politiskt beslut som innebär att barn till arbetslösa, sjukskrivna och föräldralediga inte har någon begränsning av vistelsetid i förskolan. I ett jämlikhetsperspektiv och i ett kompensatoriskt perspektiv innebär detta att det inte görs någon skillnad på barn och att det är barnets behov som är i fokus.

  Alla barn och elever har ett verkligt inflytande över verksamhetens innehåll och sin egen arbetssituation samt utvecklar ansvarstagande för det egna lärandet.
  Mäts genom:
  Självvärdering
  Elevintervjuer
  Trivsel och kränkningsenkät – resultat
  Trivselenkät som genomförs med elever i Förskoleklass-årskurs 9 visar att
  92% av eleverna upplever att lärarna tar hänsyn till deras åsikter.

  Alla barn och elever känner sig delaktiga och ses som medarbetare i skolan

  Mäts genom:
  Självvärdering
  Elevintervjuer
  Trivsel och kränkningsenkät

  Trivselenkäten visar att 92% av eleverna i förskoleklass – årskurs 9 upplever att lärarna tar hänsyn till deras åsikter. 90% av eleverna svarar att de får veta hur det går för dem i skolarbetet.

  Söderhamns modell för barn och ungas inflytande
  Alla skolor följer modellen och har klassråd och elevråd. Det finns ingen samlad information om den upplevda kvaliteten och det arbetet behöver utvecklas. Det finns ett centralt elevråd där ordförande och vice ordförande för nämnden träffar representanter från högstadieskolorna regelbundet.
  Alla förskolor har barn-råd och det är även här olika hur väl de fungerar, arbete pågår för att utveckla det.

  Alla barn och elever möts av en utmanande utbildning och ett meningsfullt lärande, baserat på behov och förutsättningar, för att nå full potential.
  Mäts genom:
  Självvärdering
  Elevintervjuer
  Trivsel och kränkningsenkät

  81% av eleverna i förskoleklass – årskurs 9 uttrycker i enkät att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer. 96% av eleverna säger att lärarna i skolan hjälper dem i skolarbetet om de behöver det.

  Alla medarbetare har höga förväntningar och visar tilltro till alla barn och elevers förmåga att lära.
  Mäts genom:
  Självvärdering
  Elevintervjuer
  Trivsel och kränkningsenkät

  Enkätsvar visar att 98% av eleverna uttrycker att lärarna förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen.

  Samstämmighet mellan nationella prov och betyg
  Mäts genom:
  Betygsskillnader (kön och skolor)

  Alla barn och elever värdesätts lika och bemöts utifrån sina förutsättningar och behov
  Mäts genom:
  Självvärdering
  Elevintervjuer

  Trivsel och kränkningsenkät
  92% av eleverna tycker att lärarna i skolan tar hänsyn till elevernas åsikter och 96% tycker att lärarna hjälper till i skolarbetet om eleven har behov av det.

  Alla barn och elever har en god arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och likabehandling
  Mäts genom:
  Självvärdering
  Elevintervjuer
  Trivsel och kränkningsenkät

  I trivselenkäten svarar 95% av eleverna i förskoleklass-årskurs 9 ”stämmer helt och hållet” respektive ”stämmer ganska bra” på påståendet ”Jag trivs i skolan”.
  19% av flickorna (200 stycken) och 13% av pojkarna (146 stycken) uttrycker att de under de senaste 6 månaderna känt sig kränkta eller trakasserade.

  Antal anmälda kränkningar
  Det har hittills under 2018 inkommit 37 kränkningsanmälningar.

  Ny lagstiftning kring arbetet mot kränkande behandling. Skollagens krav på att en plan mot kränkande behandling ska finnas kvarstår. Därtill kräver diskrimineringslagen att det finns en löpande dokumentation av likabehandlingsarbetet där man ska granska, analysera, åtgärda och utvärdera. Nya planer mot kränkande behandling skrivs i september och det finns en mall framtagen för den löpande dokumentationen av arbetet.
  Åtgärder:
  Underlag för elevintervjuer och självvärdering kommer att revideras för att på ett bättre sätt göras förståeligt för eleverna. Vi har under året inte genomfört självvärderingar och elevintervjuer förutom på en skola i kommunen vilket inte skapar tillräckligt underlag för analys.

  Processen för att anmäla och utreda kränkningar kommer att omarbetas, bland annat kommer anmälning om kränkning att digitaliseras. Diskussioner på alla enheter (alla skolformer) kommer att pågå under hösten för att ytterligare skärpa ansvaret att fånga upp och åtgärda kränkningar.
  Fokusområde: Attraktiv arbetsgivare - för att ge mer egenmakt som anställd, satsa på friskfaktorer och rekrytera nya medarbetare
  En av de mest strategiska frågorna för Söderhamns kommun är att säkerställa framtida kompetensförsörjning av lärare, förskollärare och fritidspedagoger, men även rektorer. För att möta behovet av utbildade lärare, alla kategorier, är det inte tillräckligt att vänta på fler utbildade. Fler insatser måste till. Möjligheter till bra kompetensutveckling och arbete med arbetsgivarvarumärket, så kallad employer branding, blir viktiga konkurrensfaktorer för att säkerställa det framtida behovet av lärare och säkerställa kvaliteten i verksamheten.

  För att vi ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är medarbetares möjlighet att vara med och påverka utvecklingen inom sin verksamhet central, dessutom behöver uppdragsförståelsen förbättras och ett större medborgarfokus behöver etableras. Medarbetare ska uppleva att de har ett bra stöd i sin vardag. En fortsatt satsning på bristyrken behöver göras i framtida löneöversyn.

  Effekter:
  Ledare och medarbetare har goda förutsättningar att arbeta utifrån Söderhamns kommuns styr- och ledningsfilosofi.
  Detta mäts genom:
  Medarbetarenkät – Min närmsta chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete
  Medarbetarenkät – Min närmsta chef ger mig handlingsutrymme i mitt arbete.
  Uppföljning:
  Ledare och medarbetare har goda förutsättningar att arbeta utifrån styr- och ledningsmodellens tankar
  Medarbetarenkäten – 80% av medarbetarna uttrycker att ”min närmsta chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete”, 79% uttrycker att ”min närmsta chef ger mig handlingsutrymme i mitt arbete”. (Baserat på svaren ”stämmer mycket bra” respektive ”stämmer ganska bra”)

  Ledningen har god tillgång till stödstrukturer och bra beslutsunderlag för att leda och styra verksamheterna i enlighet med styr- och ledningsmodellen
  Medarbetarenkäten – 95% svarar att ”jag är insatt i min arbetsplats mål”, 71% svarar att ”min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt”, 94% svarar att ” jag har förståelse för syftet med mitt arbete och hur det bidra till organisationens övergripande målsättningar”. (Baserat på svaren ”stämmer mycket bra” respektive ”stämmer ganska bra”)
  Åtgärder:
  På varje enhets nivå har ansvarig chef arbetat med dessa frågor. Ingen speciell satsning har gjorts förvaltningsövergripande.

  Nämndens prioriterade områden
  Prioriterat område: Kunskap
   · Alla elever ska nå behörighet till ett nationellt program på gymnasiet
   · Barns och elevers lärande i förskolan och de tidiga skolåren leder till att alla elever klarar de nationella proven i matematik och svenska i åk 3.
   · Elevers lärande i de tidiga skolåren leder till att alla elever blir godkända i samtliga ämnen i årskurs 6.
   · I förskola och skola är tidiga insatser viktiga och allt lärande i förskolan och de tidiga skolåren följs upp med hjälp av Skolverkets bedömningsstöd för åk 1, där behov av stöd och vidare stimulans åskådliggörs.

  Detta mäts genom:
   · Termin och slutbetyg, mätningarna genomförs utifrån sammanställningar av termins- och slutbetyg i åk 6 och 9. Meritvärde, betyg i samtliga ämnen och betyg som ger behörighet till gymnasieskolan redovisas.
   · Läs och skrivutveckling och taluppfattning i åk 1, utifrån Skolverkets krav på uppföljning genomförs tester på läs- och skrivutveckling och taluppfattning i åk 1. Detta blir ett mått på förskolans, förskoleklass och åk 1 arbete med elevernas utveckling inom dessa områden.
   · Nationella prov, här mäts andel elever som klarar de nationella proven.

  Indikatorer:
   - Betygsprognoser
  Uppföljning:
  Alla elever ska uppnå behörighet till gymnasiestudier
  88% av våra grundskoleelever är behöriga till gymnasieskolans nationella program våren 2018. Det innebär en ökning med 6% jämfört med föregående år. Vi närmar oss nu den höga nivå på behörighet som vi var uppe i för 10 år sedan. Även meritvärdet för årets nior är högre än det varit på länge och vi ligger nu på rikssnittet gällande meritvärde.

  Alla förskolor/skolor har en pedagogisk verksamhet som stimulerar och utmanar barnen/eleverna i deras utveckling och lärande
  Läs- och skrivutveckling åk 1 – rapport till verksamhetschef i slutet av oktober för sammanställning och analys.
  Taluppfattning åk 1 – rapport till verksamhetschef i slutet av oktober för sammanställning analys.
  Nationella prov – analys och sammanställning under oktober månad
  Åtgärder:

  Analys och plan för olika åtgärder görs under hösten 2018. En åtgärd som redan är planerad är utbildning för alla lärarpersonal i språk och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) i alla ämnen. Denna utbildning startar under september månad 2018.

  Planerade förbättringsområden

  Nämndens övergripande mål är att alla elever ska lyckas. Vi hade 2018 12% av eleverna i årskurs 9 som gick ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet och av dem var drygt 70 % nyanlända elever. Det gör att de utbildningsinsatser vi gör inom det riktade statsbidraget för utbildning av nyanlända elever blir mycket viktigt att följa upp, så vi verkligen ser att det gör den nytta vi planerat för. Vi behöver fortsätta höja andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan.

  Nedan beskrivs utvecklingsarbetet som vi startade i januari 2018 med medel från Skolverket ”Utbildning och nyanlända elever” och som löper under ett och ett halvt år.

  Riktade statsbidrag för utbildning av nyanlända elever

  • Kommunen har beviljats medel för att utveckla och förbättra utbildningen för nyanlända elever. Arbetet kommer att pågå intensivt under 2018 med olika insatser:
  • Fortbildning kring det svenska skolsystemet, skol-kod och hederskultur
  • Kompetensutveckling för studiehandledare i syfte att förbättra uppdragsförståelsen
  • En förbättrad struktur och organisation av studiehandledningen
  • Kompetensutveckling för språk och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) för alla lärare och förskollärare
  • En samordnare anställs under 1,5 år för att organisera och samordna alla insatser.

  Utveckla ledarskapet på alla nivåer inom förvaltningen
  Rektorsutbildning - Vi har fortsatt satsning på skolledarnas utbildning och under våren 2018 kommer två nya rektorer och förskolechefer att påbörja rektorsutbildningen. Det är enligt Skollagen ett krav på att den som verkar inom våra områden ska ha klarat rektorsutbildningen.

  Ledarskap i barn och elevgrupper – att ständigt jobba med att utveckla ledarskapet i barn och elevgrupper är centralt för arbetet inom vår förvaltning. Det skapar lugn och trygghet i verksamheten. Fokus under året kommer att ligga på att utveckla Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Det är också en del i satsningen på ledarskapet.

  Utveckla ledarskapet – en satsning på ett tydligt ledarskap inom hela kommunen pågår just nu. Det handlar om att förankra kommunens styr och ledningsfilosofi, där verktyg för tydlig uppföljning håller på att tas fram. Dessutom har alla chefer ett uppdrag att på ett systematiskt sätt genomföra uppdragsdialoger med chefer och medarbetare. Alla ska veta vart vi ska och på vilket sätt.

  Kommunens ledarskapsprogram – alla chefer inom förvaltningen som inte genomgått kommunens ledarskapsutvecklingsprogram slutför det nu under 2018.

  Ekonomisk översikt

  Budget


  I beloppet ”Budgetram från KS/KF” 2018 ingår 10,1 miljoner som ännu inte är beslutade.

  Barn- och utbildningsnämndens tilldelade budget fördelas mellan nämndens verksamheter förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem efter budgeterat antal barn och elever per enhet. Inom förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem används även en socioekonomisk resursfördelningsmodell. Verksamheterna administration och kulturskola får budget efter fastställd organisation.

  För att få en budget i balans 2018 har nämnden beslutat om anpassningar med 12,9 miljoner. Orsaken till detta är att nämndens budgetram är lägre än 2017 samt att nämnden inte får full kompensation för vissa kostnadsökningar och intäktsminskningar. Anpassningar genomförs genom att minskad budget ges till pedagogiska resurser i förskola, grundskola, fritidshem, förskoleklass, grundsärskola och kulturskola samt genom en något minskad budget för politikerkostnaderna.

  Alla verksamheter får bidra till anpassningarna, dock i olika grad. Bedömningen har gjorts att administrationen har en viktig roll i en period då förändringar sker i övriga verksamheter, vilket innebär att den bidrar mindre under 2018 men får bidra mer under kommande år. Bedömningen är också att förskolan under 2018 klarar en större anpassning än grundskolan. Detta innebär att grundskolan kommer att få ta ett större ansvar för anpassningar under kommande år.

  I budget 2019 minskas nämndens budgetram med ytterligare 7,1 miljoner vilket kommer att leda till att fler anpassningar måste genomföras under kommande år. Det blir en utmaning de kommande åren att behålla kvaliteten i verksamheten med minskade budgetramar, samtidigt som antalet barn och elever beräknas öka.

  Utöver den årliga ”BUN-miljonen” har nämnden erhållit 198,2 miljoner till investeringar under budgetperioden 2016-2019. De största projekten som kommer att genomföras under budgetperioden är nybyggnation av förskola, ombyggnation av Stentägtskolan, Stentägtens förskola samt färdigställande av Bergviksskolan.

  Budget per verksamhet

  Delårsbokslut

  Barn- och utbildningsnämnden har en positiv avvikelse för perioden med 0,6 mkr. De största positiva avvikelserna finns för personalkostnaderna inom fritidshem och grundsärskolan. De största negativa posterna finns inom grundskolan och förskolan. Inom grundskolan är det kostnaderna för personliga assistenter, läromedelskostnader, övriga kostnader samt kostnader för elever hos annan huvudman som överskrider budget. Inom förskolan är det kostnaderna för barn hos annan huvudman samt föräldraintäkterna som uppvisar underskott.

  De största intäktsposterna för perioden avser bidrag från statliga myndigheter 29,6 mkr och föräldraintäkter 8,4 mkr. De största kostnadsposterna avser personalkostnader 194,9 mkr och lokalkostnader 41,1 mkr.

  Årsprognosen visar på en positiv avvikelse mot budget med 1,8 mkr.
  På kostnadssidan prognosticeras med överskott för pedagogisk personal 2,3 mkr och skolskjutsar 1,8 mkr (varav 0,7 mkr avser gymnasie- och gymnasiesärskolan). Den största anledningen till den positiva prognosen för skolskjutskostnaderna är den nationella satsningen på fri kollektivtrafik till ungdomar mellan 12-18 år, vilken inneburit tidigare ej kända bidrag till kommunen. Större underskott på kostnadssidan prognosticeras för barn och elever hos annan huvudman -3,1 mkr och förskolechefers och rektorers material- och läromedelsinköp samt övriga kostnader.

  På intäktssidan prognosticeras med högre intäkter än budget från Skolverket 1,4 mkr och Migrationsverket 0,4 mkr. Årsprognosen för föräldraintäkterna för barn i förskola och på fritidshem visar på -1,2 mkr.
  En osäker faktor i årsprognosen är årets lönerevision som ännu inte är slutförd för större delen av nämndens personal.

  Helårsbokslut


  Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har en positiv avvikelse 2018 med 9,3 mkr. Eftersom 0,5 mkr avser skolskjutskostnader för gymnasiesär- och gymnasieskola, som inte tillhör nämndens skolformer, är BUN:s resultat 8,8 mkr.

  På kostnadssidan uppvisar posten pedagogisk personal en positiv avvikelse med 5,9 mkr dels beroende på att faktiska snittlöner för personalen är lägre än budgeterat, eftersom det är brist på legitimerad personal, och dels beroende på att ett arbete har genomförts under året för att anpassa organisationen till en minskad budget under kommande år. De största positiva avvikelserna för pedagogisk personal finns inom verksamheterna förskola och fritidshem. Övriga positiva avvikelser på kostnadssidan är administration och ledning (beroende på vakanser inom verksamheterna administration och grundskola) 1,7 mkr, inte använd buffert 1,2 mkr, lokaler inom förskolan 0,9 mkr och skolskjutsar i grundskolan 0,6 mkr.
  De två största negativa posterna på kostnadssidan är barn och elever hos annan huvudman -3,1 mkr (förskola och grundskola) och övriga kostnader (t ex läromedel, telefon, kopiering) -2,0 mkr. Totalt uppvisar nämndens kostnader en positiv avvikelse med 5,9 mkr.

  Nämndens intäkter uppvisar en sammanlagd positiv avvikelse med 3,4 mkr, detta trots att föräldraintäkterna i förskolan är 1,2 mkr lägre än budget. Intäkterna från Migrationsverket är 2,3 mkr högre än budget. Här avser 1,9 mkr intäkter som nämnden erhållit efter att ha vunnit en tvist i förvaltningsrätten mot Migrationsverket. Statsbidragen från Skolverket överskrider budgeten med 1,6 mkr beroende på nya bidrag som har beslutats under året och som därmed inte var kända när budgeten beräknades. I slutet av 2018 erhöll BUN även ett icke budgeterat bidrag från Tillväxtverket, för integration i förskolan, på 0,7 mkr.

  De största intäktsposterna under 2018 avser bidrag från statliga myndigheter 53,8 mkr (9,3 mkr mer än budgeterat), föräldraintäker 12,7 mkr och bidrag från Region Gävleborg med 2,4 mkr till ESF-projektet Ung i Söderhamn. De största kostnadsposterna avser personalkostnader 312,3 mkr (varav 7,8 mkr avser den interna bemanningsenheten), lokalkostnader 58,7 mkr och kostnader för barn och elever hos annan huvudman 53,3 mkr.

  Investeringar
  Delårsbokslut


  BUN har erhållit 198,2 mkr i investeringsanslag gör budgetperioden 2016-2019. Enligt nuvarande plan kommer detta investeringsanslag att användas till följande projekt:

  • Inventarier – Godsmagasinet/Förskolan Broberg
  • Ombyggnation och inventarier – Vågbroskolans omklädningsrum
  • Ombyggnation och inventarier – Vågbroskolans slöjdsal
  • Ombyggnation och nytt larm - Rosenvallskolan
  • Utökning av Norrtullskolans skolgård
  • Om- och tillbyggnad samt inventarier – Stentägtskolan
  • Tillbyggnad och inventarier – Stentägtens förskola
  • Ombyggnation och inventarier – Bergviksskolans ”estetlänga”
  • Nybyggnation och inventarier – ny förskola

  Helårsbokslut
  BUN har under året inte använt den så kallade ”BUN-miljonen”. Inventarier har under året köpts in till Vågbroskolans omklädningsrum och slöjdsal. En del inventarier har också köpts in till Stentägtens förskola men bland annat utemiljön återstår att åtgärdas under 2019.

  Övriga investeringsprojekt, som under budgetperioden 2016-2019, ska genomföras i kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens (KUS) regi är ombyggnationer av Stentägtskolan, Bergviksskolans ”estetlänga” samt byggnation av ny förskola.

  Beslutet skickas till
  Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
  § 14 Dnr 2018-00435 600

  Budget 2019

  Beslut

  Barn- och utbildningsnämnden beslutar att säga JA till hur satsningar, anpassningar och besparingar har prioriterats i barn- och utbildningsförvaltningens budgetförslag med undantag av nattomsorgen och öppna förskolan som behålls.

  Barn- och utbildningsnämnden påtalar att det är viktigt att kommunfullmäktiges beslut (2018-11-26 § 208) om att göra en lokalöversyn kommer igång så fort det är möjligt.

  Reservationer

  Jan-Erik Tynong (SD), Jane Mineur (SD) anmäler reservation mot barn- och utbildningsnämndens förslag till förmån för sitt egna förslag.

  Ärendet

  Barn- och utbildningsnämndens budget 2019.

  Tidigare beslut

  Barn- och utbildningsnämnden, 2015-12-16 § 136, budget 2016 och investeringar 2016-2019
  Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 § 125 budget 2017
  Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-12 § 134 budget 2018

  Beslutsunderlag
  Tjänsteutlåtande 2019-01-24

  Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande
  Budgeten för perioden 2016-2019 beslutades av kommunfullmäktige i augusti 2015 och ligger fast för alla fyra åren i budgetperioden. 2019 är sista året i innevarande budgetperiod. För barn- och utbildningsnämnden sker en årlig anpassning av budgeten efter den demografiska utvecklingen. Nämndens verksamheter påverkas olika beroende på beräknad förändring av antal barn och elever per verksamhet. Budgetramen justeras också löpande under åren enligt beslut som rör nämndens verksamhet och som tas på riks-, kommun och nämndsnivå.

  Inom budgetramen ska nämnden arbeta mot de fokusområden som fullmäktige beslutat om samt genomföra den verksamhet som nämnden ansvarar för. Nämnden beslutar om hur nettobudgetramen fördelas på de olika verksamheterna.


  Barn- och utbildningsnämndens nettobudget för 2019 uppgår till.
  Belopp
  2019
  Ursprungsram
  415 895 000
  Beräknad tilläggsbudet
  15 048 000
  Summa
  430 943 000

  I beräknad tilläggsbudget ingår schablonersättning (så kallade PUT-pengar), kapitaltjänst- och hyreskompensation samt tillägg för beslut inom ramen för split Söderhamns kommun och Hälsinglands utbildningsförbund.

  När budgeten har räknats fram har hänsyn tagits till verksamheternas utvecklingsbehov, samhällets utveckling, styrande dokument och en hållbar ekonomi på sikt.

  Budgeten har anpassats till minskat barn- och elevantal. I budgeten ingår engångskostnader för en speciallösning gällande elev i annan kommun samt kostnader för omställning av Stentägtskolan och avveckling av delar av administration och ledning. Dessa engångs, omställnings- och avvecklingskostnader föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och utbildningsnämnden begär att få ianspråkta 4 826 000 000 av resultatbalanseringspengar för att finansiera. Utöver detta behöver nämnden göra besparingar på cirka 9 200 000 kronor. Budgeten är beräknad per verksamhet och innehåller en budgetreserv på 500 000 kronor.

  Om kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden inte får ta resultatbalanserade pengar i anspråk så innebär det att motsvarande besparingar kommer att behöva beslutas under pågående budgetår 2019.

  Satsningar
  Barn- och utbildningsnämnden fortsätter att satsa på utbildning för lärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, digitalisering av förskola och skola, föräldrautbildning för förskola och skola, elevhälsan, förstelärare, förskoleutvecklare och Skolforum.

  Anpassningar och besparingar
  För att få en budget i balans behöver anpassningar och besparingar göras. Orsaken till detta är att nämndens budgetram och statsbidrag är cirka 10 900 000 kronor lägre 2019 samt att nämnden inte får full kompensation för alla kostnadsökningar och att vissa kostnader inte går att minska eller att minska i samma takt som barn- och elevantalet förändras.

  Alla verksamheter får bidra till anpassningar och besparingar, dock i olika grad. Förskolan får ta ett mindre ansvar 2019 utifrån att de fick ta ett stort ansvar innevarande år. Fritidshemmen får ta ett större ansvar än övriga verksamheter 2019 utifrån att den verksamheten går med ett positivt resultat under innevarande år.

  Barn- och utbildningsförvaltningens förslag är att anpassningar och besparingar i första hand görs inom verksamhet som inte är lagstadgad. Därutöver görs minskningar inom lagstadgad verksamhet. Förslaget innebär minskad budget för pedagogisk personal i alla verksamheter samt ledning och administration. Därutöver föreslås öppen förskola och nattomsorg att läggas ned.

  Risk- och sårbarhetsanalys
  En risk- och sårbarhetsanalys har genomförts ur medborgarperspektiv och arbetsmiljöperspektiv har gjorts utifrån det förslag till anpassningar och besparingar som förvaltningsledningen arbetat fram. Konsekvenser av förslaget till anpassningar och besparingar kan eventuellt bli nedanstående.

  • Kulturskolan kan ta emot färre elever
  • Det kan uppstå kö till vissa instrument i kulturskolan
  • Kulturskolan kan genomföra färre Kulan-projekt
  • Mindre utbud av instrument i kulturskolan
  • Ökad arbetsbelastning för chefer
  • Nattomsorg: vårdnadshavares möjlighet till arbete minskar
  • Nattomsorg: hemtjänsten får svårare att rekrytera medarbetare
  • Nattomsorg: ekonomiskt bistånd ökar
  • Nattomsorg: barnens trygghet minskar
  • Familjecentral som koncept försvinner
  • Familjecentral: möjligheten till tidiga insatser minskas
  • Pedagogisk personal: färre vikarier får tas in vid något tillfälle under månaden, vilket påverkar mindre vid större enheter och mer vid en- och tvåavdelningsförskolor
  • Fler barn per pedagog i grupperna i grundsärskolan
  • Fler barn per pedagog i grupperna i grundskolan
  • Större klasser i grundskolan
  • Färre vikarier i grundskolan
  • Ökad arbetsbelastning på klasslärare i grundskolan
  • Svårt att få ut timplanen på högstadieskolorna
  • Problematiskt att organisera de mindre grundskolorna
  • Grundskolan: Kommunen går miste delar av statsbidraget Likvärdig skola
  • Fler barn per pedagog i grupperna i fritidshemmen
  • Problematiskt att organisera de mindre fritidshemmen
  • Fritidshemmet får svårare att samverka med övriga verksamheter i skolan
  • Fler barn per pedagog i grupperna i förskoleklassen
  • Problematiskt att organisera de mindre förskoleklasserna
  • Förskoleklassen får svårare att samverka med övriga verksamheter i skolan
  • Förskoleklass: Kommunen går miste delar av statsbidraget Likvärdig skola
  Anpassningar (A) och besparingar (B)Belopp i tkr 2019
  Enhetschef kulturskolan (B)
  250
  Pedagogisk personal kuturskola (B)
  420
  Ledning och administration (A)
  889
  Nattomsorg (B)
  463
  Familjecentral, öppen förskola (B)
  284
  Pedagogisk personal förskola (A+B)
  1 294
  Pedagogisk personal särskola (A+B)
  241
  Pedagogisk personal grundskola (A+B)
  4 038
  Pedagogisk personal fritidshem (A+B)
  1 088
  Pedagogisk personal förskoleklass (A+B)
  256
  Summa
  9 223

  Osäkerhetsfaktorer
  I budgeten finns osäkerhet kring vilka riktade statsbidrag som kommer att betalas ut under 2018. Det indikationer som staten givit är att en del riktade statsbidrag kommer att fasas ut och istället inrymmas i statsbidraget ”Likvärdig skola”, vilka riktade statsbidrag det gäller och när har förvaltningen gjort en kvalificerad gissning kring.


  Lärarlönelyftet på 5 000 000 kronor (helårseffekt) har staten beslutat om finansiering till och med 30 juni 2019, om det blir en fortsatt finansiering där är ännu inte beslutat.
  Om detta skulle upphöra måste kommunen se över möjligheten till att finansiera detta av egna pengar. I dagsläget får lärare i Söderhamns kommun ersättningen som ett tidsbegränsat lönetillägg. Då flera av närliggande kommuner har permanentat löneökningen minskar möjligheten att rekrytera lärare om denna möjlighet inte kommer att finnas i Söderhamns kommun. Om staten inte fortsätter satsningen kan en möjlig väg att lösa budgeten för 2019 vara att barn- och utbildningsnämnden får ta i anspråk 2 500 000 kronor av de resultatbalanserade pengarna. Därefter kommer nämnden behöva en resursförstärkning genom utökad budgetram för att kunna fortsätta lärarlönesatsning.


  Investeringsbudget
  Barn- och utbildningsnämnden fortsätter sin satsning på den så kallade ”BUN-miljonen” som innebär att det finns ett investeringsutrymme på maximalt 1 000 000 kronor per år för mindre investeringar som inte sedan tidigare finns med i investeringsplanen för hela budgetperioden 2016-2019. Ökade driftskostnader i form av kapitaltjänstkostnader får rymmas inom ordinarie budget.

  Utöver ”BUN-miljonen” har kommunfullmäktige beslutat om en investeringsbudget för förskole- och skollokaler på 200 000 000 kronor för budgetperioden 2016-2019. Av denna summa ska 1 800 000 kronor användas till konstnärlig utsmyckning. Summan som nämnden har till sitt förfogande till investeringar inom budgetperioden är därmed 198 200 000 kronor. Nämnden har hittills fattat beslut om investeringar för totalt 177 249 000 kronor:

  Genomfört 2016-2018

  • Inventarier till förskolan Broberg
  • Ombyggnation och inventarier till Vågbroskolans omklädningsrum
  • Ombyggnation av Norrtullskolans skolgård
  • Om- och tillbyggnation samt inventarier Stentägtens förskola
  • Ersättningslokaler Stentägtskolan
  • Ombyggnation och larm Rosenvallskolan

  Återstår att slutföra

  • Ombyggnation av slöjdlokal Vågbroskolan
  • Ombyggnation av estetlänga Bergviksskolan
  • Om- och tillbyggnation Stentägtskolan
  • Nybyggnation förskola
  Beslutsalternativ 1

  Barn- och utbildningsnämnden beslutar att säga JA till budget 2019 genom att säga JA till hur de satsningar, anpassningar och besparingar som prioriterats i budgetarbetet ska finansieras samt att budgeten fördelas per verksamhet enligt framlagt förslag.

  Barn- och utbildningsnämnden beslutar vidare om investeringar upp till ett totalbelopp på 1 000 000 kronor per år. Ökade driftskostnader i form av kapitaltjänstkostnader får rymmas inom ordinarie budgetram.

  Barn- och utbildningsnämnden beslutar att begära hos kommunstyrelse och kommunfullmäktige att få ta i anspråk 3 907 000 kronor för 2019 och 919 000 för 2020 av upparbetat resultat från tidigare år, så kallade resultatbalanserade pengar för att finansiera engångskostnader för en speciallösning gällande elev i annan kommun vårterminen 2019 och läsåret 2019/2020 samt kostnader för omställning av Stentägtskolan och avveckling av delar av administration och ledning.

  Barn- och utbildningsnämnden beslutar att begära hos kommunstyrelse och kommunfullmäktige att få ta 2 500 000 kronor i anspråk av resultat-balanserade pengar för att finansiera lärarlönesatsningen hösten 2019 om staten beslutar att inte ge motsvarande i riktat statsbidrag.

  Konsekvens för de vi är till för (medborgare, kund, brukare, etc.)

  Försämrad kvalité och service till medborgarna.

  Koppling till övergripande styrdokument

  Skolans- och kommunens övergripande styrdokument.

  Konsekvenser för hållbar utveckling
  Bedömningsmatris Positiv direkt effektPositiv indirekt effektIngen påverkanNegativ effektVet ej
  Ekologisk hållbarhetx
  Social hållbarhetx
  Ekonomisk hållbarhetxx
  Motivering för hållbar utveckling

  Förslaget till nedläggning av öppen förskola och nattomsorg påverkar den sociala hållbarheten negativt utifrån tidiga insatser och möjligheten till arbete för vårdnadshavare. Minskade resurser till förskola och skola i sin helhet minskar möjligheten för barn och elever att få en kvalitativ utbildning.

  I budgeten som helhet tar nämnden ansvar för ekonomisk hållbarhet genom att hålla sig till tilldelade ramar inom nämndens ansvarsområde. Däremot kan kostnaderna öka inom andra områden då möjligheterna till tidiga insatser minskar vilket kan påverka kostnaderna i andra delar av kommunen vilket i sin tur gör att det inte ger ekonomisk hållbarhet.

  Barn- och utbildningsnämndens fokusområden
  Pengarna fördelas socioekonomisk till verksamheterna förskola, grundskola, förskoleklass och fritidshem vilket möjliggör en mer jämlik förskola och skola.

  I de satsningar som föreslås görs stora kompetensutvecklingssatsningar vilket är en del i att vara attraktiv arbetsgivare. Minskningen av ledartäthet och lärartäthet ökar risken för stressrelaterade sjukdomar.

  Ekonomiska konsekvenser

  Den föreslagna budgeten för 2019 ryms inom tilldelad budgetram. Anpassningar och besparingar har lagts in i budget för att komma i ram. Detta innebär en risk att kvalitén i utbildningen för barn och elever försämras, vilket kan påverka elevresultaten. En ökad risk för psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar kan också komma att finnas, då personaltätheten försämras under det närmsta året.

  Beslutsalternativ 2
  Barn- och utbildningsnämnden beslutar att säga JA till budget 2019 till att budget 2019 fördelas per verksamhet enligt nedanstående.

  Barn- och utbildningsnämnden beslutar vidare om investeringar upp till ett totalbelopp på 1 000 000 kronor per år. Ökade driftskostnader i form av kapitaltjänstkostnader får rymmas inom ordinarie budgetram.

  Barn- och utbildningsnämnden beslutar att begära hos kommunstyrelse och kommunfullmäktige att få ta i anspråk 3 907 000 kronor för 2019 och 919 000 för 2020 av upparbetat resultat från tidigare år, så kallade resultatbalanserade pengar för att finansiera engångskostnader för en speciallösning gällande elev i annan kommun vårterminen 2019 och läsåret 2019/2020 samt kostnader för omställning av Stentägtskolan och avveckling av delar av administration och ledning.

  Barn- och utbildningsnämnden beslutar att begära hos kommunstyrelse och kommunfullmäktige att få ta 2 500 000 kronor i anspråk av resultatbalanserade pengar för att finansiera lärarlönesatsningen hösten 2019 om staten beslutar att inte ge motsvarande i riktat statsbidrag.

  Konsekvens för de vi är till för (medborgare, kund, brukare, etc.)

  Försämrad kvalité och service till medborgarna.

  Koppling till övergripande styrdokument

  Skolans- och kommunens övergripande styrdokument.

  Konsekvenser för hållbar utveckling
  Bedömningsmatris Positiv direkt effektPositiv indirekt effektIngen påverkanNegativ effektVet ej
  Ekologisk hållbarhetx
  Social hållbarhetx
  Ekonomisk hållbarhetxx
  Motivering för hållbar utveckling

  Minskade resurser till förskola och skola i sin helhet minskar möjligheten för barn och elever att få en kvalitativ utbildning.

  I budgeten som helhet tar nämnden ansvar för ekonomisk hållbarhet genom att hålla sig till tilldelade ramar inom nämndens ansvarsområde. Däremot kan kostnaderna öka inom andra områden då resurserna till förskola och skola minskar vilket kan påverka kostnaderna i andra delar av kommunen vilket i sin tur gör att det inte ger ekonomisk hållbarhet.

  Förslag till beslut på sammanträdet

  Teresa Vanova Benke (L) yrkar på att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt beslutsalternativ 1 utom när det gäller öppna förskolan och nattomsorgen där hon föreslår att dessa verksamheter behålls.

  Jane Mineur (SD) yrkar på att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt beslutsalternativ 1 utom när det gäller öppna förskolan och nattomsorgen där de föreslår att dessa verksamheter behålls. Dessutom vill de inte göra anpassningar för pedagogisk personal i grundskola, grundsärskola och förskola.

  Beslutsgång

  Ordförande ställer förslagen från sammanträdet mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Teresa Vanova Benkes (L) förslag.

  Beslutet skickas till

  Kommunstyrelsen
  Verksamhetsekonom
  Verksamhetschefer
  Förvaltningschef


  § 15

  Verksamhetsbesök

  Beslut

  Barn- och utbildningsnämnden beslutar att verksamhetsbesök får göras av ledamöter i barn- och utbildningsnämnden utan arvodesersättning. Besöket ska planeras tillsammans med ordförande och rektor/förskolechef.

  Ärendet

  Barn- och utbildningsnämnden har tidigare haft rutinen att ledamöter i barn- och utbildningsnämnden fått göra verksamhetsbesök och att det ska ske i samråd med ordförande och rektor/förskolechef.

  Noteras att nämnden kommer att förlägga några av sina sammanträden under året på skolor.

  Förslag till beslut på sammanträdet

  Ordförande föreslår att verksamhetsbesök får göras av ledamöter i barn- och utbildningsnämnden utan arvodesersättning. Besöket ska planeras tillsammans med ordförande och rektor/förskolechef.

  Beslutsgång

  Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt framlagt förslag.


  § 16 Dnr 2019-00007 002

  Anmälan av delegationsbeslut

  Beslut

  Barn- och utbildningsnämnden fastställer rapporterade delegationsbesök och lägger dem till handlingarna.

  Ärendet

  Barn- och utbildningsnämnden delges delegationsbeslut enligt nedanstående:
  PunktDelegatBilaga
  Förvaltningschef Åsa Unger
  0.4Läsårstider 20201
  1.2.20Prislista avseende tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola 2019
  BUN/2018/00478
  2
  1.2.20Prislista avseende tilläggsbelopp för modersmålsundervisning 2019
  BUN/2018/00477
  3
  1.1.8Prislista avseende tilläggsbelopp för modersmålsundervisning 2019
  BUN/2018/00477
  4
  1.3.6Prislista avseende tilläggsbelopp för modersmålsundervisning 2019
  BUN/2018/00477
  5
  1.1.8Prislista för schablonersättning avseende nyanlända barn och elever med permanent uppehållstillstånd (PUT) 2019
  BUN/2018/00475
  6
  1.2.20Prislista för schablonersättning avseende nyanlända barn och elever med permanent uppehållstillstånd (PUT) 2019
  BUN/2018/00475
  7
  1.3.6Prislista för schablonersättning avseende nyanlända barn och elever med permanent uppehållstillstånd (PUT) 2019
  BUN/2018/00475
  8
  1.1.9Prislista för schablonersättning avseende nyanlända barn och elever med permanent uppehållstillstånd (PUT) 2019
  BUN/2018/00475
  9
  1.2.20Prislista avseende tilläggsbelopp för särskilt stöd 2019
  BUN/2018/00476
  10
  1.1.8Prislista avseende tilläggsbelopp för särskilt stöd 2019
  BUN/2018/00476
  11
  1.3.6Prislista avseende tilläggsbelopp för särskilt stöd 2019
  BUN/2018/00476
  12
  1.1.9Prislista avseende tilläggsbelopp för särskilt stöd 2019
  BUN/2018/00476
  13
  1.1.10Prislista avseende tilläggsbelopp för särskilt stöd 2019
  BUN/2018/00476
  14
  1.2.20Prislista för ersättning till grundskola 2019
  BUN/2018/00471
  15
  1.3.6Prislista för ersättning till grundsärskola 2019
  BUN/2018/00472
  16
  1.2.14Prislista för ersättning till förskoleklass 2019
  BUN/2018/00470
  17
  1.1.9Prislista för ersättning till fritidshem 2019
  BUN/2018/00469
  18
  1.1.10Prislista för ersättning till pedagogisk omsorg 2019
  BUN/2018/00468
  19
  1.1.8Prislista för ersättning till förskola 2019
  BUN/2018/00467
  20
  1.1.9Prislista för ersättning till Söderhamns friskola fritidshem 2019
  BUN/2018/00416
  21
  1.2.14Prislista för ersättning till Söderhamns friskola förskoleklass 2019
  BUN/2018/00417
  22
  1.2.20Prislista för ersättning till Söderhamns friskola grundskola 2019
  BUN/2018/00418
  23
  1.2.20Prislista för ersättning till Hamnaskolan grundskola 2019
  BUN/2018/00415
  24
  1.1.8Prislista för ersättning till Trädgårns förskola 2019
  BUN/2018/00414
  25
  1.1.8Prislista för ersättning till Stimmets förskola 2019
  BUN/2018/00413
  26
  1.1.8Prislista för ersättning till Skogsfrönas förskola 2019
  BUN/2018/00412
  27
  1.1.8Prislista för ersättning till Pusselbitens förskola 2019
  BUN/2018/00411
  28
  1.1.8Prislista för ersättning till Pusselbiten entreprenad förskola 2019
  BUN/2018/00410
  29
  1.1.8Prislista för ersättning till Mårdens förskola 2019
  BUN/2018/00409
  30
  1.1.8Prislista för ersättning till Hjärtats förskola 2019
  BUN/2018/00408
  31
  1.1.8Prislista för ersättning till Bustrollets förskola 2019
  BUN/2018/00407
  32
  1.1.8Prislista för ersättning till Bilaal förskola 2019
  BUN/2018/00406
  33
  1.1.10Prislista för ersättning till pedagogisk omsorg Firma Anette Andersson (Norrbybarnen) 2019
  BUN/2018/00420
  34
  1.1.10Prislista för ersättning till pedagogisk omsorg Firma Mathilda Nilsson (Sjögläntan) 2019
  BUN/2018/00429
  35
  Verksamhetschef Eva-Britt Hartikainen
  3.4Beslut om anställnings- och lönebeslut samt anställningsinformation36
  Verksamhetschef Agneta Olofsson
  1.1.12Beslut om tilläggsbelopp
  BUN/2018/000455/717
  37
  1.1.12Beslut om tilläggsbelopp
  BUN/2018/00460/717
  38
  Rektor Ingegerd Hansson
  3.4Beslut om anställnings- och lönebeslut samt anställningsinformation39
  Rektor Birgitta Ekström
  3.4Beslut om anställnings- och lönebeslut samt anställningsinformation40–42
  Rektor Esbjörn Lindgren
  3.4Beslut om anställnings- och lönebeslut samt anställningsinformation43–44
  3.4Rektor Jenny Karlsson45
  Beslut om anställnings- och lönebeslut samt anställningsinformation
  Förskolechef Karin Jonsson
  3.4Beslut om anställnings- och lönebeslut samt anställningsinformation46
  Rektor Åsa Äng Eriksson
  3.4Beslut om anställnings- och lönebeslut samt anställningsinformation47
  TF rektor Krister Nordström
  3.4Beslut om anställnings- och lönebeslut samt anställningsinformation48
  Skolskjutshandläggare Maria Rodin
  1.2.25Ansökan om vinterskjuts49–50
  1.2.27Ansökan om skolskjuts för elev med särskilda skäl 51–52
  Ersättande Skolskjutshandläggare Maria Lind
  1.2.26Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende53
  Beslutsunderlag

  Sammanställning av delegationsbeslut 2019-01-07


  § 17 Dnr 2019-00008 600

  Anmälan av inkomna skrivelser och protokollsutdrag m.m.

  Beslut

  Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen och lägger dem till handlingarna.

  Ärendet

  Barn- och utbildningsnämnden delges inkomna skrivelser och protokollsutdrag m.m. för tiden 2018-12-19—2019-01-30 enligt nedanstående:
  DatumFörvaltning/Nämnd/Övrigt
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  2018-12-14Svar på föreläggande gällande elevs rätt till utbildning och rätt till särskilt stöd.
  BUN/2018/00434/611
  2018-12-20Svar på brev daterat 2018-12-14
  BUN/2018/00434/611
  2018-03-28Instruktion för obetalda barnomsorgsfakturor
  BUN/2017/0253/600
  2018-12-11Svar till Bilaal föreläggande
  BUN/2018/00389/717
  2018-12-17Beslut Bilaals förskola gällande föreläggande
  BUN/2018/00389/717
  2018-12-17Yttrande från vårdnadshavare anseende föreläggande från 2018-12-03
  2018/00123/606
  2019-01-10Antal inkomna kränkningar januari 2019
  2018-12-12Protokoll förvaltningsövergripande samverkan
  BUN/2018/0004/021
  Forts. § 17
  Kommunfullmäktige
  2018-12-17Turordning för inkallande av ersättare
  2018-12-17Kommunfullmäktiges val – Barn och utbildningsnämnden
  Beslutsunderlag

  Sammanställning av inkomna skrivelser, brev, och protokollsutdrag, 2019-01-07


  § 18 Dnr 2018-00123 606

  Återrapport angående skolplikt för elev på Söderhamns friskola

  Beslut

  Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen och lägger den till handlingarna.

  Ärendet
  Paragrafen stängd för allmänheten.

  Elev på Söderhamns friskola har inte fullgjort skolplikten under årskurs 1, 2 och hittills under årskurs 3.

  Tidigare har ärendet behandlats sju gånger av barn- och utbildningsnämnden:

  • Första gången barn- och utbildningsnämnden informerades i ärendet var 2018-03-28.
  • 2018-05-30 beslutade barn- och utbildningsnämnden att eleven skulle infinna sig på skolan i september 2018 om detta inte sker kommer nämnden ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite. Protokollsutdrag skickas efter justering till vårdnadshavarna för att delges beslutet.
  • Under sammanträdet 2018-06-20 återrapporterar rektor på Söderhamns friskola om läget. Eleven är fortfarande inte tillbaka i skolan och barn- och utbildningsnämnden står fast vid beslutet att ansöka om vite om eleven inte är tillbaka i skolan i september 2018. Protokollsutdrag skickas efter justering till vårdnadshavarna för att delges beslutet.
  • Inför augustisammanträdet (2018-08-26) skickar hemkommunen brev till vårdnadshavarna med information om skolplikten samt poängterar i detta brev vikten av att eleven kommer tillbaka till skolan. Även förvaltningschefen Åsa Unger har varit i kontakt med vårdnadshavarna och pratat om vikten av att eleven kommer tillbaka till skolan.
  • Under augustisammanträdet vidhåller nämnden sitt beslut om att ansöka om vite om inte eleven kommer tillbaka till skolan i september 2018. Protokollsutdrag skickas efter justering till vårdnadshavarna för att ta del av beslutet.
  • 2018-09-26 anser barn- och utbildningsnämnden att alla vägar för att eleven ska komma tillbaka till skolan är testade och beslutar med stöd av skollagen 7 kap. §23 att hos Förvaltningsrätten begära att vite utdöms från elevens vårdnadshavare. Protokollsutdrag skickas efter justering till vårdnadshavarna för att ta del av beslutet.
  • Förvaltningsrätten avslår barn- och utbildningsnämndens ansökan 2018-10-25 med motiveringen att barn- och utbildningsnämnden inte angett vid vilken tidpunkt innan ansökan som vårdnadshavare förlagts med vite. Det har heller inte framkommit tydligt vilka åtgärder som ska vara åtgärdade vid vilken tidpunkt.
  • I oktobersammanträdet (2018-10-31) ger barn- och utbildningsnämnden ordförande i uppdrag att fatta vidare beslut om att överklaga ärendet vidare till kammarrätten alternativt fatta ett nytt beslut i ärendet om vite där de uppgifter som Förvaltningsrätten efterfrågar framgår.
  • Efter oktobersammanträdet (2018-10-31) har skolan och ELOF (projektet ELOF för elever med långvarig och oroande frånvaro) haft möte och planerar hemundervisning för eleven från vecka 48 2018.
  • Rektor har haft god kontakt med ELOF och planerat hur arbetet ska gå vidare i ärendet.
  • Klasslärare tillsammans med personal från ELOF har besöker hemmet en gång i veckan. Vid första mötet ville eleven inte närvara vid besöket. Vårdnadshavare närvarar och för dialog med klasslärare samt personal från ELOF. Andra besöket avbokades av vårdnadshavare och extramötet som då planerades in avbokades på grund av sjukdom.
  • Ett möte har planerats in mellan klasslärare, ELOF och vårdnadshavare i januari för vidare planering.

  Efter barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 19 december 2018 har följande hänt:

  • Skolan har varit hem till eleven som fått hemundervisning alla dagar utom tre.
  • Föräldrar har varit på besök på en ny skola till eleven.
  • Föräldrar i samråd med eleven har bestämt att eleven ska byta till en kommunal skola. Detta kommer att verkställas under februari månad.

  Tidigare beslut

  Barn- och utbildningsnämnden, 2018-03-28 §15
  Barn- och utbildningsnämnden, 2018-05-30 §47
  Barn- och utbildningsnämnden, 2018-06-20 §76
  Barn- och utbildningsnämnden, 2018-08-26 § 78
  Barn- och utbildningsnämnden, 2018-09-26 § 100
  Barn- och utbildningsnämnden, 2018-10-31 § 115
  Barn- och utbildningsnämnden, 2018-11-28 § 117
  Barn- och utbildningsnämnden, 2018-12-19 § 132

  Beslutet skickas till

  Rektor, Söderhamns friskola
  Verksamhetschef grundskola


  § 19 Dnr 2018-00122 606

  Återrapport angående skolplikt för elev på Söderhamns friskola

  Beslut

  Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen och lägger den till handlingarna.

  Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Söderhamns friskola ska lämna återrapport till förvaltningschefen senast 28 februari 2019.

  Ärendet

  Paragrafen stängd för allmänheten.

  Elev på Söderhamns friskola har inte fullgjort skolplikten under läsåret 2017/2018.

  Detta har skett:

  • Nämnden har informerats om att eleven inte fullgör skolplikten på grund av frånvaro från skolan. Skolan har haft kontakt med elevens vårdnadshavare genom olika möten vid ett flertal tillfällen. Eleven har haft sporadisk närvaro i skolan under höstterminen 2017 och under vårterminen 2018.
  • Skolan har gjort orosanmälan till socialtjänsten för eleven.
  • Skolan har haft kontakt med projektet ELOF angående elevens frånvaro från skolan utan framgång.
  • Samordnad individuell plan (SIP) har kontinuerligt genomförts för eleven, utan resultat.
  • Skolan har erbjudit eleven sommarlovskola utan framsteg.
  • Eleven är vid höstterminens start tillbaka i skolan med hjälp av ELOF och en assistent.
  • Enligt skolans rektor har eleven varit sporadiskt i skolan under oktober. Eleven behöver hjälp för att komma till skolan.
  • Socialtjänsten är inkopplad.
  • Eleven har genomgått en utredning hos barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
  • Nytt möte är inbokat 16:e november 2018 med skolan, hemmet och socialtjänsten. Tillförordnad förvaltningschef tar kontakt med skolan efter 16:e november för rapport.
  • Skriftlig rapport är inlämnad till barn- och utbildningsnämnden
  • Skolan har haft kontakt med projektet ELOF angående elevens frånvaro från skolan och har nu fått bra kontakt med eleven.
  • Skolan och projektet ELOF har haft möte och planerar hemundervisning för eleven från vecka 48 2018.
  • Eleven har närvarat i skolan 1-2 gånger per vecka under en halv dag åt gången.
  • ELOF har hjälpt eleven från hemmet till skolan därefter tar skolan emot eleven och ELOF lämnar.
  • ELOF har hämtat arbetsuppgifter till eleven på skolan och tagit med till hemmet.
  • På skolan har ett grupparbete startat som eleven ingår i. Detta för att eleven ska känna delaktighet och inkluderas i klassen.
  • SIP har genomförts under vecka 50 utan elevens närvaro.
  • Ny SIP har planerats in i januari.

  Efter barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 19 december 2018 har följande hänt:
  • Eleven har gått full tid i skolan sedan vårterminens start i januari. Eleven har fem dagar frånvaro på grund av sjukdom. Eleven har varit närvarande på alla lektioner.

  Tidigare beslut

  Barn- och utbildningsnämnden, 2018-03-28, § 15
  Barn- och utbildningsnämnden, 2018-05-30, § 48
  Barn- och utbildningsnämnden, 2018-06-20, § 75
  Barn- och utbildningsnämnden, 2018-08-29, § 79
  Barn- och utbildningsnämnden, 2018-10-31, § 103
  Barn- och utbildningsnämnden, 2018-11-28, § 118
  Barn- och utbildningsnämnden, 2018-12-19 § 133

  Beslutet skickas till
  Rektor, Söderhamns friskola
  Verksamhetschef, grundskola


  § 20 Dnr 2018-00081 606

  Återrapport angående skolplikt för elev på Hamnaskolan

  Beslut

  Barn- och utbildningsnämnden beslutar om att Hamnaskolan lämnar rapport till förvaltningschefen, samt återrapport på februarisammanträdet.

  Ärendet

  Paragrafen stängd för allmänheten.

  Elev på Hamnaskolan fullgör inte skolplikten på grund av frånvaro från skolan.

  Detta har skett:

  • Eleven har haft sporadisk närvaro i skolan under vårterminen 2017, höstterminen 2017 och hittills under vårterminen 2018.
  • Skolan har haft kontakt med elevens vårdnadshavare genom olika möten vid ett flertal tillfällen men elevens närvaro i skolan har inte blivit bättre. Eleven har även erbjudits hemundervisning men inte heller det har fungerat.
  • Skolan har gjort orosanmälan till socialtjänsten för eleven.
  • Skolan har vid två tillfällen kontaktat barn- och ungdomspsykiatrin i ärendet.
  • Skolan har haft kontakt med projektet ELOF angående elevens frånvaro från skolan.
  • Skolans hade ett möte om en samordnad individuell plan (SIP) bokat i slutet av maj för eleven.
  • ELOF har kallat till SIP, och den 25 maj genomfördes SIP, eleven närvarade inte. Elevens mamma, granne och kurator närvarade. Planen är att eleven ska studera två dagar i veckan med lärarstöd via ELOF. Om eleven kommer tillbaka till skolan så har det beslutats att eleven får gå om årskurs 7. Mamman har hämtat hem material från skolan för att eleven ska kunna arbeta på hemmaplan men eleven har inte närvarat något i skolan. Eleven har tidigare erbjudits sommarlovsskola men inte under 2018.
  • Skolkuratorn håller kontakten med mamman. Den långsiktiga planen som finns är att kuratorn håller kontakten mellan skolan, mamman och eleven. Hamnaskolan ansåg att ELOF skulle kontakta eleven för att starta igång arbetet efter SIP, detta har inte skötts men måste återföljas. Rektorn Åsa Ljung är osäker på vad nästa steg kommer bli.
  • Eleven har ett eget önskemål på byte av skola till Vågbroskolan. Rektorn Åsa Ljung bör uppmana mamman att prata med rektorn på Vågbroskolan.
  • Eleven har total frånvaro hittills under höstterminen 2018.
  • Eleven går om årskurs 7.
  • ELOF har haft möte med hemmet där eleven varit inbjuden men ej närvarat.
  • Eleven studerar tillfälligt hemma och genomför arbetsuppgifter som skickas via mail från skolan. Uppgifterna är basala för att eleven ska klara av att arbeta självständigt. Mentor följer upp uppgifterna varje vecka.
  • Eleven har kontakt med mentor och kurator från skolan en gång i veckan.
  • Eleven har besökt skolan efter skoltid med båda vårdnadshavarna.
  • SIP har genomförts under höstterminen 2018 och en ny SIP är har planerats att genomföras under höstterminen. Inget datum är ännu bestämt för kommande SIP.
  • Rektor har vid två tillfällen under hösten 2018 varit kallad till barn- och utbildningsnämndens sammanträden men har inte kommit.
  • Eleven har kontinuerlig kontakt med kurator på familjeteamet.
  • Utredning med BUP planeras att genomföras.
  • Skriftlig rapport är inlämnad till barn- och utbildningsnämnden.
  • Eleven har inte varit på ELOF än men enligt planering som finns ska eleven vara på ELOF en dag per vecka och sedan utöka till fler dagar i veckan.
  • Beslut om anpassad studiegång finns för eleven och studiegången ska börja på Centrum för Flexibelt Lärande (CFL).
  • Skolan har inte haft någon riktig kontakt med familjen sedan oktober 2018.
  • Skolan har besökt hemmet för att försöka få eleven att komma till skolan utan resultat.
  • Skolan har försökt att ge eleven hemundervisning men ej lyckats då eleven inte vill.
  • Skolan har samordnat med ELOF och för en dialog över kommande åtgärder.

  Tidigare beslut

  Barn- och utbildningsnämnden, 2018-04-26, § 46
  Barn- och utbildningsnämnden, 2018-05-30, § 49
  Barn- och utbildningsnämnden, 2018-06-20, § 74
  Barn- och utbildningsnämnden, 2018-09-26, § 101
  Barn- och utbildningsnämnden, 2018-10-31, § 104
  Barn- och utbildningsnämnden, 2018-11-28, § 119
  Barn- och utbildningsnämnden, 2018-12-19 § 134

  Beslutet skickas till

  Rektor, Hamnaskolan
  Verksamhetschef, grundskola
  Nämndsekreteraren


  § 21 Dnr 2018-00306 606

  Återrapport angående skolplikt för elev på Hamnaskolan

  Beslut

  Barn- och utbildningsnämnden beslutar om att Hamnaskolan lämnar rapport till förvaltningschefen, samt återrapport på februarisammanträdet.

  Ärendet

  Paragrafen stängd för allmänheten.

  Nämnden informeras om en elev på Hamnaskolan som inte fullgör skolplikten på grund av frånvaro från skolan.

  Detta har skett:

  • Under vårterminen 2018 har eleven varit i skolan tillsammans med närvarande vårdnadshavare ca 2-3 gånger tillsammans med vårdnadshavare.
  • Skolan har gjort en orosanmälan till socialtjänsten.
  • Ett möte har genomförts med socialtjänsten efter orosanmälan. Hemmet har tilldelats en kontaktperson från socialtjänsten. Vårdnadshavare ska ta kontakt med socialtjänsten igen.
  • Kurator på skolan har varit i kontakt med vårdnadshavare 25:e oktober 2018.
  • Projektet ELOF är inkopplad och har haft två möten med hemmet där eleven närvarat. I nuläget etablerar ELOF kontakt med hemmet och skapar en relation till eleven och vårdnadshavare.
  • Eleven har ett inbokat möte med familjehälsan 6:e november 2018.
  • Hemmet ska ta kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin.
  • Skolan hade under vårterminen 2018 möten med familjen men når i nuläget inte fram till dem för vidare kontakt.
  • Skriftlig rapport är inlämnad.
  • Möte med skolan och familjen är inplanerat till vecka 49 2018.
  • Inget möte för en samordnad individuell plan (SIP) har ägt rum men ett möte för detta är inplanerat vecka 49 2018.
  • Lärare och kurator har besökt hemmet och planerar att besöka hemmet en gång per vecka för hemundervisning.
  • Vårdnadshavare avbokar planerad hemundervisning.
  • Skolan inväntar kallelse för samordnad individuell plan (SIP).
  • Under höstterminen 2018 har eleven närvarat i skolan vid 2 tillfällen, 30 minuter vardera gånger.
  • Orosanmälan har gjorts.

  Tidigare beslut

  Barn- och utbildningsnämnden, 2018-10-31 § 105
  Barn- och utbildningsnämnden, 2018-11-28 § 120
  Barn- och utbildningsnämnden, 2018-12-19 § 135

  Beslutet skickas till

  Rektor, Hamnaskolan
  Verksamhetschef, grundskola
  Nämndsekreteraren


  § 22 Dnr 2018-00307 606

  Återrapport angående skolplikt för elev på Hamnaskolan

  Beslut

  Barn- och utbildningsnämnden beslutar om att Hamnaskolan lämnar rapport till förvaltningschefen, samt återrapport på februarisammanträdet.

  Ärendet

  Paragrafen stängd för allmänheten.

  Nämnden informeras om en elev på Hamnaskolan som inte fullgör skolplikten på grund av frånvaro från skolan.

  Detta har skett:

  • Skolan har gjort en orosanmälan till socialtjänsten.
  • Ett möte har genomförts med socialtjänsten efter orosanmälan. Hemmet har tilldelats en kontaktperson från socialtjänsten. Vårdnadshavare ska ta kontakt med socialtjänsten igen.
  • Kurator på skolan har varit i kontakt med vårdnadshavare 25:e oktober.
  • Projektet ELOF är inkopplad och har haft två möten med familjen där eleven närvarat. I nuläget etablerar ELOF kontakt med hemmet och skapar en relation till eleven och vårdnadshavare.
  • Eleven har varit på två träffar med barn- och ungdomspsykiatrin för bland annat genomförande av olika tester.
  • Skolan har föreslagit att eleven ska besöka skolan under höstlovet vilket inte skett.
  • Eleven har kontakt med familjehälsan.
  • Skolan har under vårterminen 2018 haft möten med familjen men når i nuläget inte fram till dem för vidare kontakt.
  • Skriftlig rapport är inlämnad.
  • Möte med skolan och familjen är inplanerat till vecka 49 2018.
  • Inget möte för en samordnad individuell plan (SIP) har ägt rum men ett möte för detta är inplanerat vecka 49 2018.
  • Lärare och kurator har besökt hemmet och planerar att besöka hemmet en gång per vecka för hemundervisning.
  • Vårdnadshavare avbokar planerad hemundervisning
  • Skolan inväntar kallelse för samordnad individuell plan (SIP).
  • Orosanmälan har gjorts.

  Tidigare beslut

  Barn- och utbildningsnämnden, 2018-10-31 § 105
  Barn- och utbildningsnämnden, 2018-11-28 § 120
  Barn- och utbildningsnämnden, 2018-12-19 § 136

  Beslutet skickas till

  Rektor, Hamnaskolan
  Verksamhetschef, grundskola
  Nämndsekreteraren


  § 23 Dnr 2018-00482 606

  Anmälan om utebliven skolplikt, Norrtullskolan

  Beslut

  Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen och lägger dem till handlingarna.

  Ärendet

  Nämnden informeras om att en elev på Norrtullskolan inte fullgör skolplikten på grund av frånvaro från skolan.

  Följande har skett:

  • Skolan har skickat brev till elevens vårdnadshavare men utan resultat.
  • Skolan har kontaktat Skatteverket och Försäkringskassan i ärendet.
  • Skolan har gjort en orosanmälan till socialtjänsten

  Beslutet skickas till

  Verksamhetschef, grundskola
  Rektor, Norrtullskolan 7-9


  § 24 Dnr 2019-00036 600

  Muntliga rapporter

  Beslut

  Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna och lägger dem till handlingarna.

  Ärendet

  Muntliga rapporter lämnas över följande:

  A. Upptagningsområden – BUN/2019/00036/611

  B. Information om regler kring 15-timmarsregeln

  C. Pågående byggnationer

  D. Skolriksdag

  E. Datum för strategidagar