Nämnd:Omvårdnadsnämnden
Titel:2019-01-30 Föredragningslista  1.
  Upprop
  2.
  Val av justerare
  3.
  Godkännande av ärendelistan
  4.
  Förvaltningen informerar

  Dnr ON/2019/010
  5.
  Bokslut 2018

  Dnr ON/2018/015
  6.
  Mål- och resursplan 2019

  Dnr ON/2019/015
  7.
  Internkontrollområden 2019

  Dnr ON/2018/016
  8.
  Beslutsattestanter

  Dnr ON/2019/020
  9.
  Omvårdnadsnämndens delegationsordning

  Dnr ON/2019/022
  10.
  Information om vård- och omsorgsboendet Linden

  Dnr ON/2017/100
  11.
  Strategidagar och informationstillfällen 2019

  Dnr ON/2018/010
  12.
  Rundresa till vård- och omsorgsboenden

  Dnr ON/2019/023
  13.
  Upphörande av kontaktpolitikerrollen

  Dnr ON/2015/023
  14.
  Val av deltagare till nämndens beredning

  Dnr ON/2019/024
  15.
  Val av ledamot och ersättare till pensionärsrådet

  Dnr ON/2019/025
  16.
  Val av ledamot och ersättare till tillgänglighetsrådet

  Dnr ON/2019/026
  17.
  Uppföljning av verkställighet avseende nämndens beslut till och med 2018

  Dnr ON/2018/156
  18.
  Förvaltningsrättens dom om särskild avgift
  enligt LSS gällande kontaktperson


  Dnr ON/2017/174
  För kännedom
  19.
  Förvaltningsrättens dom om särskild avgift
  enligt LSS gällande personlig assistans samt

  Förvaltningens överklagan till kammarrätten

  Dnr ON/2017/179
  För kännedom
  20.
  Yttrande till IVO med anledning av ej verkställt beslut gällande anhörigvård enligt SoL

  Dnr ON/2018/158
  För kännedom
  21.
  Meddelande om tillsyner och verksamhets-
  inspektioner


  Dnr ON/2019/035
  Arbetsmiljöverkets föranmälan om
  inspektion på gruppbostad Skogshöjden
  22.
  För kännedom:

  * Delegationsbeslut om förbehållsbelopp 2019

  * Återrapportering av stimulansmedel för ökad
  bemanning inom äldreomsorgen 2018

  * Avgift för kvalitetsregistret Senior Alert 2019

  * Avgift för användning av BPSD-registret 2019

  * KS beslut om kommunövergripande internkontrollplan 2019

  * KS beslut om reglemente för tillgänglighetsrådet

  * Inför ny mål- och resursplan 2020-2023

  * KF beslut om att godkänna delårsbokslut 2018

  * KF beslut om att anse motionen om dagverksamhet i kommunens ytterområden vara besvarad

  * KUS beslut om kosttaxor 2019

  * KUS beslut om städtaxa 2019

  * Nya regler om sanktionsavgifter för livsmedelshantering

  * Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting
  23.
  Delegationsbeslut i myndighetsutövning
  Redovisas i pärm på sammanträdet
  24.
  Protokoll:

  Omvårdnadsnämnden 2018-12-19
  Dnr ON/2019/001


  FÖSAM – 2019-01-24
  Facklig förvaltningssamverkan
  Dnr ON/2019/021

  LOSAM – 2018-12-17
  Facklig lokal samverkansgrupp
  Dnr ON/2019/022-025
  25.
  Dom från förvaltningsrätten i överklagat beslut om kontaktperson enligt LSS
  (överklagan avslås)
  Sekretessärende för kännedom

  Handlingar delas ut på sammanträdet
  26.
  Kammarrättens dom gällande överklagat beslut om vård- och omsorgsboende enligt SoL
  (Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och fastställer nämndens beslut att avslå ansökan)
  Sekretessärende för kännedom

  Handlingar delas ut på sammanträdet