Nämnd:Barn- och utbildningsnämnden
Titel:2018-12-19 Föredragningslista
Rådhuset, Söderhamn, kl 9:00-12:00

Ärenden:
 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Information om projektet ELOF
 4. Återrapport angående skolplikt för elev på Söderhamns friskola
 5. Återrapport angående skolplikt för elev på Söderhamns friskola
 6. Återrapport angående skolplikt för elev på Hamnaskolan
 7. Återrapport angående skolplikt för elev på Hamnaskolan
 8. Återrapport angående skolplikt för elev på Hamnaskolan
 9. Ny resursfördelningsmodell, grundsärskola
 10. Beslutsattestanter 2019
 11. Personaltäthet
 12. Mål- och resursplan 2019, med budgetförslag 2019
 13. Ekonomisk uppföljning
 14. Medskick till kommande nämnd
 15. Anmälan av delegationsbeslut
 16. Anmälan av skrivelser och protokollsutdrag m.m.
 17. Muntliga rapporter
  - Pågående byggnationer
  - Söderhamns kommuns tillsynsrapport för förskola
  - Centralt eelvråd