Nämnd:Omvårdnadsnämnden
Titel:2018-12-19 Föredragningslista  1.
  Upprop
  2.
  Val av justerare
  3.
  Godkännande av ärendelistan
  4.
  Förvaltningen informerar

  Dnr ON/2018/002
  5.
  Månadsrapport och ekonomigenomgång

  Dnr ON/2018/018
  6.
  Uppföljning av internkontrollområden 2018

  Dnr ON/2017/153
  7.
  Information om nämndens mål- och resursplan 2019

  Dnr ON/2018/015
Inga handlingar
  8.
  Ersättningsnivåer till privata utförare av service- och omvårdnadsinsatser i ordinärt boende 2019

  Dnr ON/2018/152
LOV (lagen om valfrihetssystem)
  9.
  Komplettering av förfrågningsunderlaget för kundval inom hemtjänst – Nya regler från 2019 gällande tillstånd från IVO för privata utförare att bedriva kundval

  Dnr ON/2016/153
LOV (lagen om valfrihetssystem)
  10.
  Kompletterande yttrande över motion om
  särskilt boende för palliativa vården

  Dnr ON/2017/093
  11.
  Yttrande över motion om arbetskläder efter säsong för omvårdnadspersonal

  Dnr ON/2018/147
  12.
  Yttrande över motion om investering i fler hjärtstartare

  Dnr ON/2018/146
  13.
  Delegation att justera maxtaxan utifrån årligen nationellt fastställt maxtaxebelopp

  Dnr ON/2015/024
  14.
  Rapportering av ej verkställda SoL-beslut

  Dnr ON/2018/004
Kvartal 3 2018
  15.
  Rapportering av ej verkställda LSS-beslut

  Dnr ON/2018/005
Kvartal 3 2018
  16.
  Yttrande till IVO med anledning av ej verkställt beslut gällande bostad med särskild service
  för vuxna eller annan särskild anpassad bostad enligt LSS

  Dnr ON/2018/143
För kännedom
  17.
  Yttrande till IVO med anledning av ej verkställt beslut gällande permanent bostad enligt SoL

  Dnr ON/2018/144
För kännedom
  18.
  Tillsynsmeddelanden och redovisning av pågående och avslutade verksamhetsinspektioner

  Dnr ON/2018/009
För kännedom:
Arbetsmiljöverket avskriver ärendet gällande jourrum vid gruppbostaden Skytten 2.
  19.
  Rapporter från nämndens ledamöter

  Dnr ON/2018/003
  20.
  För kännedom:
  * Nya regler 2019 – att tänka på för kommuner

  * Ordförandebeslut om att godkänna månadsrapporten tom oktober 2018. Dnr ON/2018-018

  * Överenskommelse mellan ON och ASN:s Bemanningsenhet gällande samverkan kring placering av övertalig omvårdnadspersonal. Dnr ON/2018-132

  * Överenskommelse med Hyresgästföreningen.
  Dnr ON/2018-154


  * Redovisning av PRIO-medel 2018 samt handlingsplan för 2019. Dnr ON/2017-162

  * KS beslut om firandet av Söderhamn 400 år, 2020

  * Tillgänglighetsrådets protokoll 180830

  * Pensionärsrådets protokoll 181001

  * Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär finns att läsa på www.skl.se
  21.
  Redovisning av delegationsbeslut
Pärm på sammanträdet
  22.
  Protokoll:

  Omvårdnadsnämnden 2018-10-31 (181128 inställt)
  Dnr ON/2018/001


  FÖSAM – 181120 och 181211
  Facklig förvaltningssamverkan
  Dnr ON/2018/021

  LOSAM – 181029, 181030 och 181127
  Facklig lokal samverkansgrupp
  Dnr ON/2018/022-025
  23.
  Dom från förvaltningsrätten i överklagat beslut om vård- och omsorgsboende enligt SoL
  (överklagan bifalls)

  Kammarrättens protokoll att bevilja ON prövningstillstånd
Sekretessärende
för kännedom
  24.
  Dom från förvaltningsrätten i överklagat beslut om vård- och omsorgsboende enligt SoL
  (överklagan avslås)
Sekretessärende
för kännedom