Nämnd:Bygg- och miljönämnden
Titel:2019-01-29 FöredragningslistaKallelse

Sammanträde: Bygg- och miljönämnden

Datum: 2019-01-29

Lokal: Kungsgatan 6, Grupprum Ek

Tid: 09:00


Bygg- och miljönämndens ledamöter
Ersättare för kännedom

Vid förhinder, kontakta er personliga ersättare.

Om ersättaren har förhinder, kontakta Lena Lemrin 0270-751 82


Ärenden
1.Upprop, val av justerare, tid för justering och dagens föredragningslista.
2.Årsredovisning (bokslut)
Dnr 2018-00004
Handläggare: Herman Claesson
3.Nämndärende - Tillbyggnad flerbostadshus med balkonger, dnr B-2018-454,
Ändring av beslut 2018-12-19 § 103 i den del som avser godkännande av anmäld kontrollansvarig
Dnr 2018-00626
Handläggare: Sindre Dahlkvist
4.Nämndärende - DPL Gladan 7, dnr
B-2018-121
Dnr 2018-00627
Handläggare: Jonas Ryberg
5.Attestförteckning
Dnr 2019-00008
Handläggare: Lena Lemrin
6.Redovisning av delegationsärenden till nämnden 2019
Dnr 2019-00002
Handläggare: Lena Lemrin
7.Redovisning av inkomna meddelanden till nämnden 2019
Dnr 2019-00003
Handläggare: Lena Lemrin
8.Information till nämnden